Ultimately, this will translate into productivity gain which Vietnam needs lớn achieve its ambitious development objectives.

Bạn đang xem: Ultimately là gì


Điều này để giúp đỡ Việt phái mạnh tăng năng suất để có được các kim chỉ nam phát triển đầy ước mơ của mình.
And at various points in His ministry, Jesus found Himself threatened & His life in danger, ultimately submitting to lớn the designs of evil men who had plotted His death.
Và vào vài thời điểm khác nhau trong giáo vụ của Ngài, Chúa Giê Su đang thấy chính Ngài bị rình rập đe dọa và mạng sống của Ngài lâm nguy, cuối cùng ngã gục bên dưới mưu kế của rất nhiều người tà ác đang hoạch định chết choc của Ngài.
Việc dành được sự phát âm biết này cuối thuộc sẽ là công việc tìm kiếm của toàn bộ các con cháu của Thượng Đế trên ráng gian.
It ultimately floated & accumulated creating continents that would change in kích cỡ and shape over time.
Lớp đá này cuối cùng thì nổi lên và chất ck lên nhau tạo ra các lục địa sẻ đổi khác kích cở và hình trạng trong liên tục.
Because of that Restoration, knowledge và essential ordinances for salvation và exaltation are again available khổng lồ all people.12 Ultimately, that exaltation allows each of us khổng lồ dwell with our families in the presence of God và Jesus Christ forever!
Nhờ vào Sự phục sinh đó, sự gọi biết, các giáo lễ rất cần thiết cho sự cứu vớt rỗi và sự tôn cao một lần nữa có sẵn cho tất cả mọi người.12 Cuối cùng, sự tôn cao đó có thể chấp nhận được mỗi người họ sống vĩnh viễn với gia đình của bản thân mình nơi hiện diện của Thượng Đế với Chúa Giê Su Ky Tô!
They would exalt Jehovah’s name more than ever before and would lay the basis for the ultimate blessing of all the families of the earth.
Các đổi mới cố đó bây giờ hẳn sẽ có tác dụng rạng danh Đức Giê-hô-va hơn trước đây nhiều với cuối cùng sẽ dẫn mang đến ân phước cho toàn bộ các gia đình trên đất.
Even though workers had khổng lồ complete dangerous tasks and some ultimately lost their lives for the sake of demonstrating the country’s capabilities, vinylon thus served as a reinforcement of the party’s ideological command and the Kim family’s rule.
Mặc dù người công nhân phải kết thúc các nhiệm vụ nguy nan và một vài cuối cùng đã đánh mất mạng sống của họ để chứng minh khả năng của khu đất nước, vinylon bởi vì đó phục vụ như một sự củng cố kỉnh cho tứ tưởng của Đảng với quy tắc của gia đình Kim.
And when the hiker arrives at intermediate landmarks, he can measure his progress toward his ultimate goal.
Qua phần đông điểm mốc dọc đường, fan ấy hoàn toàn có thể lượng được đoạn đường mình đã vượt qua so với mục tiêu vạch ra.
The next decades leading to lớn the 21st century dealt with managing Burnsville"s increasing population and growth which led lớn providing alternative transportation options, diverse housing projects, và ultimately the "Heart of the City" project.
Những thập kỷ tiếp sau dẫn đến vắt kỷ 21 đã giải quyết việc cai quản dân số và tăng trưởng của Burnsville dẫn mang lại việc cung ứng các lựa chọn giao thông vận tải thay thế, các dự án công ty ở đa dạng mẫu mã và cuối cùng là dự án "Trái tim của Thành phố".
Moroni concluded his testimony by teaching what we can do to invite the Savior’s purifying nguồn into our lives now and ultimately become perfected through His Atonement.
Mô Rô Ni ngừng chứng ngôn của ông bằng cách dạy điều bạn có thể làm nhằm mời thế lực thanh tẩy của Đấng cứu Rỗi vào cuộc sống thường ngày của chúng ta hiện giờ và cuối cùng trở nên toàn thiện qua Sự Chuộc Tội của Ngài.
Although he makes clear that Kronotek"s ultimate goal is still the preservation of the time stream, he indicates that this one exception was made.
Mặc dù anh ta phân tích rằng mục tiêu cuối cùng của Kronotek vẫn là gia hạn dòng thời gian, anh ta chỉ ra rằng chỉ trừ một ngoại lệ được tiến hành.
It was designed with a 7g load factor and a 1.8× safety rating; therefore, the aircraft had a 12.6g ultimate load rating.
Nó có thiết kế để chịu thông số tải 7g và có tỉ lệ bình an là 1,8x; bởi vì đó, sản phẩm bay tất cả tỉ lệ cài cao tuyệt nhất đạt 12,6g.
His total property was ultimately estimated at around 1,100 million taels of silver, reputedly estimated khổng lồ be an amount equivalent to lớn the imperial revenue of the Qing government for 15 years.
Tổng cộng gia sản của Hòa Thân ước tính vào mức 1.100 triệu lạng ta bạc, nhiều tin đồn thổi cho rằng nó còn tương đương số tiền mà lại quốc khố công ty Thanh đề nghị mất 15 năm mới tết đến thu được.
The popularity of the name "Bandog" itself was revived in the mid-1960s when a veterinarian named John B. Swinford selected chất lượng specimens of specific foundation breeds to lớn create what he considered to be the ultimate guard dog, a breed known as the Swinford Bandog (or Swinford Bandogge).
Sự phổ cập của cái thương hiệu "Bandog" vẫn được hồi phục vào trong số những năm 1960 lúc một bác sĩ thú y thương hiệu là John B. Swinford chọn hồ hết cá thể xuất sắc của những giống nền tảng rõ ràng để tạo thành những gì ông coi là con chó bảo đảm tối thượng, một tương đương được hotline là Chó Ban Swinford. (hoặc Swinford Bandogge).
Constituted as the Football Association Premier League Ltd, it remained as an official Football Association (The FA) competition at the đứng đầu of the "Football Pyramid", but it also now had commercial independence from the Football League, allowing it to negotiate a lucrative broadcasting khuyễn mãi giảm giá with British Sky Broadcasting, ultimately resulting in a rise in revenues and an increase in the number of foreign players in the league, increasing the profile of the league around the world.
Được ra đời dưới dạng Association Premier League Ltd, nó vẫn là 1 trong giải đấu chấp nhận của Liên đoàn bóng đá Anh (The FA) cạnh tranh trên đỉnh của "Bóng đá Pyramid", tuy nhiên nó hiện thời cũng gồm sự hòa bình thương mại từ bỏ Football League, chất nhận được nó hội đàm một thỏa thuận phát sóng roi với British Sky Broadcasting, dẫn tới việc gia tăng lợi nhuận và sự ngày càng tăng số lượng danh sách những cầu thủ nước ngoài trong giải đấu, tăng làm hồ sơ của giải đấu trên toàn thế giới.
Indeed, since God is the ultimate Source of all authority, in a sense he placed the different rulers in their relative positions.
Thật ra, vì Đức Chúa Trời là xuất phát tột đỉnh của quyền hành, theo một nghĩa nào kia Ngài đặt các nhà cai trị không giống nhau trong địa vị kha khá của chúng ta (Rô-ma 13:1).
Women và Men in a New Millennium", Kimmel contends that the perceived differences between men and women are ultimately a social construction, và that socially và politically, men và women want the same things.
Phụ người vợ và phái nam trong một thiên niên kỷ mới", Kimmel nhận định rằng sự khác hoàn toàn nhận thức thân nam và người vợ là cuối cùng một kết cấu xã hội, với về khía cạnh xã hội và bao gồm trị, phần nhiều người bọn ông và thanh nữ cùng mong những điều giống như nhau.
Cuộc rủi ro Corse đã làm cho suy yếu cực kỳ nghiêm trọng đến cơ quan chỉ đạo của chính phủ Grafton, đóng góp thêm phần sự sụp đổ cuối cùng của nội các này.
McCain formed a close bond with Dole, based in part on their shared near-death war experiences; he nominated Dole at the 1996 Republican National Convention and was a key friend và advisor to lớn Dole throughout his ultimately losing general election campaign.
McCain chế tạo một contact khắn khít cùng với Dole, một phần vì chúng ta cùng chia sẻ những khiếp nghiệm gần như là mất mạng vào chiến tranh; ông đề cử Dole trên Đại hội Đảng cùng hòa năm 1996 và là một trong những người bạn, fan cố vấn chủ yếu yếu của Dole trong veo chiến dịch vận động mang lại tổng tuyển cử tổng thống dẫu vậy sau cùng Dole thua kém cuộc đua vào tay đương kim Tổng thống Bill Clinton.
The original manuscript by Ersoy carries the dedication Kahraman Ordumuza – "To our Heroic Army", in reference lớn the people"s army that ultimately won the Turkish War of Independence, with lyrics that reflect on the sacrifices of the soldiers during the war.

Xem thêm: Quran Là Gì ? Kinh Qur'An Nói Về Điều Gì


Bản thảo nơi bắt đầu của Ersoy đưa về sự góp sức cho Kahraman Ordumuza - "Đội quân nhân vật của bọn chúng ta", liên quan đến quân nhóm nhân dân nhưng mà cuối cùng vẫn giành được Độc lập, với lời bài hát phản nghịch ánh về sự hy sinh của không ít người quân nhân trong chiến tranh.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M