Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

record
*

record /"rekɔ:d/ danh từ (pháp lý) hồ sơto be on record: được ghi vào hồ sơ; có thực (vì đã có được ghi vào hồ nước sơ)it is on record that...

Bạn đang xem: Nghĩa của từ record

: trong sử tất cả ghi chép rằng... biên bản sự ghi chép (số nhiều) văn thư; (thương nghiệp) sổ sách di tích, đài, bia, đồ vật kỷ niệm lý lịchto have a clean record: gồm lý định kỳ trong sạch (thể dục,thể thao) kỷ lụcto break (beat) a record: phá kỷ lụcto achieve a record: lập (đạt) một kỷ lục mớito hold a record: giữ một kỷ lụcworld record: kỷ lục vắt giới đĩa hát, đĩa ghi âm (định ngữ) cao nhất, kỷ lụca record output: sản lượng kỷ lụcat record speed: với một tốc độ cao nhấtto bear record khổng lồ something chứng thực (xác nhận) việc gìto keep to the record đi đúng vào vấn đề gìoff the record không chủ yếu thứcto travel out of the record đi ra ngoài đề ngoại hễ từ ghi, ghi chépto record the proceeding of an assembly: ghi biên bản hội nghị thu, ghi (vào đĩa hát, máy ghi âm) chỉthe thermometer records 32 o: dòng đo nhiệt chỉ 32o (thơ ca) hót khẽ (chim)to record one"s vote bầu, quăng quật phiếu
bản tường trìnhbiên bảnofficial record: biên phiên bản chính thứccông văn sách vở và giấy tờ lưu trữghiacceptance maturity record: sổ ghi ngày đáo hạn của hối hận phiếu dìm trảaudition record: ghi âm kiểm trabook record: ghi chép bên trên sổ sáchchronological record: sự ghi theo trang bị tự thời giancolumnar record: sự ghi chép các cộtdeletion record: ghi bỏdelivery record: sổ ghi sản phẩm giaoduplicate record: sự ghi thành nhì bảnevidence record: sự ghi chép chứng cứoccurred cost record: ghi chép về chi phí phát sinhpay history record: sổ ghi chép lương cũpseudo passenger name record: giả bạn dạng ghi tên hành kháchpurchase record: ghi chép các nghiệp vụ cài đặt bánrecord card: thẻ ghi chéprecord of an order: sự ghi một đối kháng đặt hàngrecord of goods sold: sổ ghi bán hàngrecord of goods sold: sổ ghi mặt hàng bánsale record: ghi chép buôn bán hàngghi âm (vào đĩa hát, đồ vật ghi âm)ghi chépbook record: ghi chép trên sổ sáchcolumnar record: sự ghi chép nhiều cộtevidence record: sự ghi chép chứng cứoccurred cost record: ghi chép về túi tiền phát sinhpay history record: sổ biên chép lương cũpurchase record: ghi chép các nghiệp vụ cài bánrecord card: thẻ ghi chépsale record: ghi chép chào bán hàngghi chúhồ sơdividend record: hồ sơ cổ tứcemployee"s earning record: hồ sơ thu nhập của fan lao độngfor the record: nhằm lập hồ nước sơhealth record: làm hồ sơ y tếmedical record: hồ sơ y tếpassenger name record: hồ nước sơ danh sách hành kháchpersonal record: hồ sơ cá nhânpersonnel record: hồ sơ nhân sựproduction record: hồ sơ sản xuấtqualification record: làm hồ sơ tư phương pháp chuyên mônrecord management: thống trị hồ sơ (quảng cáo)record management: làm chủ hồ sơstock record: hồ nước sơ hội chứng khoánstockholder of record: cổ đông trong hồ sơtransaction control header record: phiếu hồ sơ có tiêu đề để kiểm soát và điều hành giao dịch sở hữu bánkí sựkỷ lụcall-time record: kỷ lục trước đó chưa từng cócourt of record: tòa cam kết lụchistorical growth record: kỷ lục tăng trưởng định kỳ sửrecord breaker (record-breaker): các thành tích phá kỷ lụcrecord breaker (record-breaker): tín đồ phá kỷ lục. Record breaker (record-breaker): sự kiện sản xuất kỷ lụcrecord figure: con số kỷ lụcrecord high: kỷ lục cao nhất lịch sửrecord low: kỷ lục tốt nhất định kỳ sửrecord output: sản lượng kỷ lụcrecord prices: giá kỷ lụcrecord sale figures: lợi nhuận bán kỷ lụcrecord sales figures: doanh số kỷ lục cao nhấtrecord year: năm kỷ lụclí lịchsổ sách ghi chépsựghi chéptài liệuthành tíchrecord breaker (record-breaker): thành tựu phá kỷ lụcthành tích cao nhấtthu âmtường thuậtacceptance maturity recordsổ hạn kỳ thương phiếubatch header recordsố sách tập hợp những danh mục thiết yếu 1columnar recordsổ sách nhiều cộtcontrolling recordsổ sách kiểm soátcost recordbáo cáo chi phí tổndaily collection record booksổ nhật ký kết thu tiềndate of recordngày đăng ký sở hữudate of recordngày khóa sổdelivery recordsổ giao hànghealth recordphiếu mức độ khoẻhealth recordphiếu mức độ khỏeholder of recordngười giữ kinh doanh thị trường chứng khoán như trong sổmedical recordphiếu mức độ khoẻ <"rekɔ:d> danh từ o sự ghi chép o bản ghi o tập hợp số liệu động từ o ghi § vi xử lý core record : bản ghi mẫu lõi (số lượng , nguồn gốc cùng đặc điểm của mẫu lõi) § drilling record : báo cáo khoan, lý lịch lỗ khoan § earthquake record : sự ghi động đất § lost record : bảng ghi tổn thất; (địa chất) loại gián đoạn địa tầng, vắng mặt địa tầng § safety record : sự ghi bình yên § seismic record : sự ghi động đất § seimographic record : sự ghi động đất, sự ghi địa chấn § synthetic record : sự ghi tổng hợp, băng địa chấn tổng hợp § unmodulated record : sự ghi chưa điều chỉnh § record ownership : quyền sớ hữu số liệu § record time : thời gian ghi

Từ điển chuyên ngành Thể thao: Điền kinh

Record

Kỷ lục

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): record, recorder, recording, record, recorded, unrecorded

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): record, recorder, recording, record, recorded, unrecorded


*

*

*

record

Từ điển Collocation

record noun

1 tài khoản

ADJ. formal No formal record of the marriage now survives. | official, public | permanent | accurate, careful, exact | up-to-date | adequate, proper, reliable | inadequate | incomplete, sketchy | brief | complete, comprehensive, detailed, extensive, systematic | verbatim | authentic | daily | documentary, handwritten, written | photographic, pictorial | archival, historical | archaeological This period of barbarian rule is poorly represented in the archaeological record. | fossil, geological | administrative, departmental, financial, personnel | dental, health, medical

VERB + RECORD keep He has always kept an accurate record of his spending. | check, consult I checked the records but nobody of that name had worked here. | destroy Medical records should not be destroyed. | file | update | be on, go on She is on record as saying that she once took drugs. He is the latest public figure khổng lồ go on (the) record about corruption in politics.

RECORD + VERB contain sth The records contain the bank details of all employees. | show sth The records showed that the building had not been inspected for ten years. | suggest sth Fossil records suggest that the region was covered in water until relatively recently. | exist, survive No record exists of a battle on this site. | go back The university records go back as far as the 13th century.

PREP. in the ~(s) The historic agreement is preserved in the university records. | off/on the ~ Off the record, he told the interviewer what he thought of his colleagues. | ~ of a record of achievement | ~ on records on children"s progress

PHRASES access khổng lồ the records Under the law, every citizen has access lớn their official records. | put/set the record straight She called a press conference lớn set the record straight about her disappearance.

2 best result, highest level, etc.

ADJ. all-comers, club, course, national, Olympic, track, world | unbeaten, unbroken | long-standing Bob Beamon"s long-standing record for the long jump was eventually broken. | all-time | tốc độ

VERB + RECORD hold Who holds the 100 metre sprint record? | establish, mix She has just set a new world record. | beat, break, shatter If she continues like this she could beat the record. | equal He has equalled the Olympic record.

RECORD + VERB stand His mile record stood for twelve years. | fall

RECORD + NOUN book/books Bubka rewrote the pole-vault record books during his career. | attempt | breaker, holder | high, number Unemployment has reached a record high (= the highest level ever). There was a record number of candidates for the post.

PREP. ~ for These viewing figures are an all-time record for a single broadcast. | ~ with Lewis established a new world record with a time of 9.86 seconds.

PHRASES in record time I got lớn work in record time.

3 sb"s performance in a particular area

ADJ. past, track | distinguished, enviable, excellent, exceptional, exemplary, fine, formidable, good, impressive, magnificent, outstanding, proven, remarkable, unique, unparalleled, unrivalled | abysmal, appalling, atrocious, bad, dismal, mediocre, poor, sorry | unenviable He has an unenviable record of ill-health. | satisfactory | consistent | clean, unblemished Apart from a parking fine ten years before, she had an unblemished driving record. | academic, educational, school | military | attendance The teacher spoke khổng lồ her about her poor attendance record. | economic, environmental, human-rights the government"s economic record | disciplinary | criminal, police | accident, safety The airline"s accident record makes it among the safest.

VERB + RECORD have, possess | keep, maintain The company has maintained an accident-free record since it started business.

RECORD + VERB show sth Her record shows that she is able khổng lồ compete under great pressure. | compare with sth Our record compares favourably with that of any similar-sized company. | speak for itself When it comes lớn quality, our record speaks for itself.

PREP. ~ among They have the worst human-rights record among member countries. | ~ for He has an appalling record for dishonesty. | ~ in The ideal candidate will have a proven track record in project management. | ~ on the government"s abysmal record on crime

PHRASES on past records On past records, she should have no problem passing the exam. | on sb"s past record

4 music

ADJ. long-playing | gramophone | classical, jazz, pop | best-selling

VERB + RECORD cut, make | release They released their first record in 1963. | listen to, play, put on I"ll put on one of my favourite records.

RECORD + NOUN company, industry, label | producer | deal The band signed their first record giảm giá khuyến mãi a year after forming. | collection | cửa hàng | library | player | sleeve

Từ điển WordNet


n.

anything (such as a document or a phonograph record or a photograph) providing permanent evidence of or information about past events

the film provided a valuable record of stage techniques

the number of wins versus losses and ties a team has had

at 9-0 they have the best record in their league

an extreme attainment; the best (or worst) performance ever attested (as in a sport)

he tied the Olympic record

coffee production last year broke all previous records

Chicago mix the homicide record

a document that can serve as legal evidence of a transaction

they could find no record of the purchase

v.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Pupils Là Gì, Nghĩa Của Từ Pupil, Pupils Tiếng Anh Là Gì


Microsoft Computer Dictionary

n. A data structure that is a collection of fields (elements), each with its own name and type. Unlike an array, whose elements all represent the same type of information và are accessed using an index, the elements of a record represent different types of information and are accessed by name. A record can be accessed as a collective unit of elements, or the elements can be accessed individually. See also array, data structure, type1 (definition 1).vb. Khổng lồ retain information, usually in a file.

English Synonym & Antonym Dictionary

records|recorded|recordingsyn.: chronicle enroll enter inscribe list log mark down chú ý post register tabulate write