Những bạn đang muốn trở nên tân tiến kiến thức về gớm tế, marketing nên ban đầu với việc tò mò các thuật ngữ giờ đồng hồ Anh về ra đời doanh nghiệp. Biết các thuật ngữ này đã giúp chúng ta hiểu thêm về môi trường marketing và nâng cấp kỹ năng phân tích những vấn đề tởm tế. Trong nội dung bài viết này hãy thuộc hutgiammo.com tìm hiểu thành lập công ty tiếng Anh là gì? Và đa số thuật ngữ giờ Anh về đăng ký marketing thường được sử dụng.

Bạn đang xem: Quyết định thành lập tiếng anh là gì

Thành lập công ty, thành lập và hoạt động doanh nghiệp giờ Anh là gì?

Thành lập doanh nghiệp: Enterprise establishmentThành lập công ty: Company establishmentĐăng ký kết công ty: Company registrationMở công ty: xuất hiện a companyDoanh nghiệp mới: New BusinessGiấy triệu chứng nhận ra đời công ty: Certificate of incorporationGiấy phép kinh doanh: Business licensesNgày kỷ niệm ra đời công ty: Corporate anniversary
*
Thành lập doanh nghiệp tiếng anh là Company establishment

Một số thuật ngữ giờ Anh về đk doanh nghiệp

hutgiammo.com xin cung cấp thêm những từ và các từ giờ đồng hồ Anh về đăng ký ra đời công ty, những ai đang học về kinh tế hoặc có mong muốn đăng ký kinh doanh tại nước ngoài có thể tìm hiểu thêm các trường đoản cú vựng này.

STT

TIẾNG VIỆT

TIẾNG ANH

1

Quyền thành lập, góp vốn, tải cổ phần, phần vốn góp và cai quản doanh nghiệp

The rights to establish, contribute capital, buy shares/stakes và manage enterprises

2

Hợp đồng đk trước

Pre-registration contracts

3

Đơn đk sở hữu duy nhất

Application for registration of a sole proprietorship

4

Đơn đăng ký công ty hợp danh

Application for registration of a partnership

5

Hồ sơ đăng ký ra đời công ty nhiệm vụ hữu hạn

Application for registration of a limited liability company

6

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần

Application for registration of a joint stock company

7

Nội dung mẫu mã đơn đăng ký doanh nghiệp

Content of the enterprise registration application form

8

Điều lệ công ty.

Xem thêm: Relative Clause Là Gì ? Cách Dùng Mệnh Đề Quan Hệ Mệnh Đề Quan Hệ (Relative Clauses)

The company"s charter.

9

Danh sách member / thành viên đúng theo danh của khách hàng trách nhiệm hữu hạn / doanh nghiệp hợp danh; list cổ đông gây dựng và người đóng cổ phần nước ngoài của doanh nghiệp cổ phần

List of members/partners of a limited liability company/partnership; menu of founding shareholders và foreign shareholders of a joint stock company

10

Thủ tục đk doanh nghiệp

Enterprise registration procedures

11

Cấp Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp

Issuance of the Certificate of Enterprise Registration

12

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Content of the Certificate of Enterprise Registration

13

Số nhận dạng doanh nghiệp (EID)

Enterprise identification (EID) number

14

Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp

Registering revisions khổng lồ the Certificate of Enterprise Registration

15

Thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

Notification of changes to enterprise registration information

16

Công bố thông tin đăng ký kết doanh nghiệp

Publishing of enterprise registration information

17

Cung cấp tin tức đăng cam kết doanh nghiệp

Provision of enterprise registration information

18

Tài sản góp vốn

Contributed assets

19

Chuyển quyền sở hữu gia tài góp vốn

Transfer of ownership of contributed assets

20

Định giá gia sản góp vốn

Valuation of contributed assets

21

Tên doanh nghiệp

Names of enterprises

22

Các hành động bị nghiêm cấm khắc tên doanh nghiệp

Prohibited acts of naming enterprises

23

Tên doanh nghiệp bởi tiếng quốc tế và thương hiệu viết tắt

Enterprise’s name in foreign language & abbreviated name

24

Tên đưa ra nhánh, văn phòng công sở đại diện, vị trí kinh doanh

Names of branches, representative offices and business locations

25

Tên giống nhau và giống nhau tới mức gây nhầm lẫn

Identical và confusingly similar names

26

Trụ sở thiết yếu của doanh nghiệp

The enterprise’s headquarters

27

Con dấu của doanh nghiệp

The enterprise’s seals

28

Chi nhánh, văn phòng công sở đại diện, vị trí kinh doanh của doanh nghiệp

Branches, representative offices and business locations of an enterprise

29

Đăng ký đưa ra nhánh, văn phòng và công sở đại diện; thông tin về địa điểm kinh doanh

Registration of branches và representative offices; notification of business location

30

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

LIMITED LIABILITY COMPANIES

31

Công ty trách nhiệm hữu hạn nhị thành viên trở lên

Multi-member limited liability companies

32

Góp vốn ra đời công ty và cung cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

Capital contribution lớn establish the company và issuance of the certificate of capital contribution

33

Đăng cam kết thành viên

Member register

34

Quyền của member Hội đồng thành viên

Rights of members of the Board of Members

35

Nghĩa vụ của member Hội đồng thành viên

Obligations of members of the Board of Members

36

Mua lại cổ phần

Repurchase of stakes

37

Chuyển nhượng cổ phần

Transfer of stakes

38

Giải quyết tiền đặt cọc trong một số trong những trường hợp đặc biệt

Settlement of stakes in some special cases

39

Cơ cấu tổ chức

Organizational structure

40

Hội đồng thành viên

The Board of Members

41

Chủ tịch Hội đồng thành viên

President of the Board of Members

42

Triệu tập họp Hội đồng thành viên

Convening meetings of the Board of Members

43

Điều kiện với thủ tục thực hiện họp Hội đồng thành viên

Conditions and procedures for conducting meetings of the Board of Members

44

Nghị quyết, ra quyết định của Hội đồng thành viên

Resolutions and decisions of the Board of Members

45

Biên bản họp Hội đồng thành viên

Minutes of meetings of the Board of Members

46

Thủ tục trải qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên bởi phiếu điều tra

Procedures for ratification of resolutions & decisions of the Board of Members by questionnaire survey

47

Hiệu lực của nghị quyết, ra quyết định của Hội đồng thành viên

Effect of resolutions & decisions of the Board of Members

48

Giám đốc / Tổng giám đốc

The Director/General Director

49

Điều kiện đảm nhận chức vụ người có quyền lực cao / Tổng giám đốc

Requirements for holding the position of Director/General Director

50

Kiểm rà viên với Ban kiểm soát

Controllers and the Board of Controllers

51

Tiền lương, thù lao, chi phí thưởng và tác dụng khác của quản trị Hội đồng thành viên, người đứng đầu / tgđ và người quản lý điều hành khác

Salaries, remunerations, bonuses & other benefits of the President of the Board of Members, Director/General Director and other executives

52

Hợp đồng và giao dịch phải được Hội đồng member chấp thuận

Contracts & transactions subject lớn approval by the Board of Members

53

Tăng, giảm vốn điều lệ

Increasing, decreasing charter capital

54

Điều kiện phân chia lợi nhuận

Conditions for profit distribution

55

Thu hồi vốn hoàn trả hoặc lợi tức đầu tư được chia

Recovery of returned capital or distributed profit

56

Trách nhiệm của quản trị Hội đồng thành viên, người có quyền lực cao / Tổng giám đốc, người quản lý khác, người đại diện theo lao lý và kiểm soát điều hành viên

Responsibilities of the President of the Board of Members, the Director/General Director, other executives, legal representatives & Controllers

57

Nộp đơn kiện người đứng đầu điều hành

Filing lawsuits against executives

58

Tiết lộ thông tin

Disclosure of information

59

Công ty trọng trách hữu hạn một thành viên

Single -member limited liability companies

60

Góp vốn thành lập công ty

Contributing capital to establish the company

61

Quyền của chủ sở hữu

Rights of the owner

62

Nghĩa vụ của công ty sở hữu

Obligations of the owner

63

Thực hiện quyền của chủ sở hữu trong trường hợp sệt biệt

Exercising the owner’s rights in special cases

64

Cơ cấu tổ chức của bạn trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do tổ chức quản lý sở hữu

Organizational structure of a single-member limited liability company owned by an organization

65

Hội đồng thành viên

The Board of Members

66

Chủ tịch công ty

The company’s President

67

Giám đốc / Tổng giám đốc

The Director/General Director

68

Trách nhiệm của thành viên Hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, người đứng đầu hoặc Tổng giám đốc, người quản lý khác và kiểm soát viên

Responsibilities of members of the Board of Members, the company’s President, the Director/General Director, other executives and Controllers

69

Tiền lương, tiền thưởng và tác dụng khác của fan điều hành công ty và kiểm soát và điều hành viên

Salaries, bonuses and other benefits of the company’s executives & Controllers

70

Cơ cấu tổ chức của bạn trách nhiệm hữu hạn một thành viên do một cá thể làm chủ sở hữu

Organizational structure of a single-member limited liability company owned by an individual

71

Hợp đồng và thanh toán giữa doanh nghiệp và những người dân có liên quan

Contracts and transactions between the company & related persons

72

Tăng, bớt vốn điều lệ

Increasing, decreasing charter capital

73

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

STATE-OWNED ENTERPRISES

74

Áp dụng những quy định so với doanh nghiệp công ty nước

Application of regulations on state-owned enterprises

75

Cơ cấu tổ chức

Organizational structure

76

Hội đồng thành viên

The Board of Members

77

Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên

Rights & obligations of the Board of Members

78

Các yêu cầu đối với thành viên Hội đồng thành viên

Requirements lớn be satisfied by members of the Board of Members

79

Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng thành viên

Dismissal, discharge of members of the Board of Members

80

Chủ tịch Hội đồng thành viên

President of the Board of Members

81

Quyền và nhiệm vụ của member Hội đồng thành viên

Rights và obligations of members of the Board of Members

82

Trách nhiệm của quản trị và các thành viên không giống của Hội đồng thành viên

Responsibilities of President & other members of the Board of Members

83

Quy chế làm việc, đk và thủ tục tiến hành họp Hội đồng thành viên

Working regulations, conditions & procedures for conducting meetings of the Board of Members

84

Chủ tịch công ty

The company’s President

85

Giám đốc / tổng giám đốc và những Phó người có quyền lực cao / Tổng giám đốc

The Director/General Director và Deputy Directors/General Directors

86

Các yêu ước mà giám đốc / tổng giám đốc phải đáp ứng

Requirements to lớn be satisfied by the Director/General Director

87

Miễn nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc / Tổng giám đốc, người quản lý khác với kế toán trưởng

Dismissal, discharge of the Director/General Director, other executives and the chief accountant

88

Kiểm thẩm tra viên và Ban kiểm soát

Controllers & the Board of Controllers

89

Nghĩa vụ của Ban kiểm soát

Obligations of the Board of Controllers

90

Quyền của Ban kiểm soát

Rights the Board of Controllers

91

Quy chế thao tác của Ban kiểm soát

Working regulations of the Board of Controllers

92

Trách nhiệm của kiểm soát điều hành viên

Responsibilities of Controllers

93

Miễn nhiệm và bến bãi nhiệm kiểm soát và điều hành viên và kiểm soát và điều hành viên trưởng

Dismissal và discharge of Controllers & the Chief Controller

94

Công bố thông tin định kỳ

Periodic disclosure of information

95

Tiết lộ tin tức không thường xuyên

Irregular disclosure of information

96

CÔNG TY CỔ PHẦN

JOINT STOCK COMPANIES

97

Vốn của người sử dụng cổ phần

Capital of a joint stock company

98

Thanh toán mua cp đã đăng ký khi đăng ký doanh nghiệp

Paying for subscribed shares upon enterprise registration

99

Các các loại cổ phần

Types of shares

100

Quyền của cổ đông phổ thông

Rights of ordinary shareholders

101

Cổ phiếu tất cả quyền biểu quyết siêu cao với quyền của người sở hữu chúng

Super-voting shares and rights of their holders

102

Cổ phần ưu tiên tham gia với quyền của người sở hữu chúng

Participating preference shares & rights of their holders

103

Cổ phần ưu đãi hoàn trả và quyền của tín đồ sở hữu chúng

Redeemable preference shares and rights of their holders

104

Nghĩa vụ của cổ đông

Obligations of shareholders

105

Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

Ordinary shares of founding shareholders

106

Chứng chỉ cổ phiếu

Share certificate

107

Sổ đăng ký cổ đông

Shareholder register

108

Chào buôn bán cổ phiếu

Offering shares

109

Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Offering of shares to existing shareholders

110

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Private placement of shares

111

Bán cổ phần

Selling shares

112

Chuyển nhượng cổ phần

Transfer of shares

113

Phát hành trái phiếu riêng lẻ

Private placement of bonds

114

Thủ tục kiến tạo trái phiếu lẻ tẻ và chuyển nhượng ủy quyền trái phiếu riêng biệt lẻ

Procedures for making private placement of bonds và transfer of privately placed bonds

115

Quyết định xây dựng trái phiếu riêng rẽ lẻ

Deciding private placement of bonds

116

Mua cp và trái phiếu

Buying shares và bonds

117

Mua lại cổ phần theo yêu ước của cổ đông

Share repurchase at shareholders’ request

118

Mua lại cp theo ra quyết định của công ty

Share repurchase under the company’s decision

119

Điều kiện thanh toán giao dịch và xử lý cổ phần mua lại

Conditions for payment & settlement of repurchased shares

120

Trả cổ tức

Paying dividends

121

Trả lại những khoản thanh toán giao dịch cho cổ phiếu đã thâu tóm về hoặc cổ tức

Return of payments for repurchased shares or dividends

122

Cơ cấu tổ chức của người tiêu dùng cổ phần

Organizational structure of a joint stock company

123

Quyền và nghĩa vụ của GMS

Rights and obligations of the GMS

124

Đại hội đồng cổ đông

General Meetings of Shareholders

125

Triệu tập GMS

Convening GMS

126

Danh sách cổ đông tất cả quyền gia nhập ĐHĐCĐ

List of shareholders entitled to lớn participate in the GMS

127

Chương trình nghị sự của GMS

Agenda of the GMS

128

Lời mời tham gia GMS

Invitations to the GMS

129

Thực hiện nay quyền tham dự GMS

Exercising the right to attend the GMS

130

Điều khiếu nại để thực hiện GMS

Conditions for conducting the GMS

131

Giao thức họp với biểu quyết

Meeting và voting protocols

132

Phương thức phê chuẩn chỉnh các quyết nghị của Đại hội đồng cai quản trị

Methods for ratifying resolutions of the GMS

133

Điều kiện phê chuẩn chỉnh các nghị quyết của ĐHĐCĐ

Conditions for ratification of resolutions of the GMS

134

Quyền lực và phương pháp phê chuẩn các nghị quyết của GMS bằng điều tra bảng câu hỏi

Power và method for ratifying resolutions of the GMS by questionnaire survey

135

Biên bản của GMS

Minutes of the GMS

136

Yêu ước hủy bỏ hiệu lực thực thi hiện hành của một nghị quyết của GMS

Requesting invalidation of a resolution of the GMS

137

Hiệu lực của quyết nghị của GMS

Effect of the resolution of the GMS

138

Hội đồng quản ngại trị

The Board of Directors

139

Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Term of office và quantity of members of the Board of Directors

140

Cơ cấu tổ chức triển khai và các yêu cầu mà thành viên Hội đồng quản lí trị buộc phải thực hiện

Organizational structure & requirements lớn be fulfilled by members of the Board of Directors

141

Chủ tịch Hội đồng quản trị

The President of the Board of Directors

142

Các cuộc họp của Hội đồng quản ngại trị

Meetings of the Board of Directors

143

Biên phiên bản họp Hội đồng quản lí trị

Minutes of meetings of the Board of Directors

144

Quyền so với thông tin của member Hội đồng thành viên

Rights to lớn information of members of the Board of Members

145

Miễn nhiệm, sửa chữa thay thế và bổ sung cập nhật thành viên Hội đồng quản trị

Dismissal, replacement & addition of members of the Board of Directors

146

Ủy ban kiểm toán

Audit committee

147

Giám đốc / Tổng giám đốc

The Director/General Director

148

Tiền lương, thù lao, chi phí thưởng và công dụng khác của thành viên Hội đồng quản lí trị và chủ tịch / Tổng giám đốc

Salaries, remunerations, bonuses and other benefits of members of the Board of Directors & the Director/General Director

149

Tiết lộ tiện ích liên quan

Disclosure of related interests

150

Trách nhiệm của người điều hành quản lý công ty

Responsibilities of the company’s executives

151

Quyền khởi kiện Hội đồng quản ngại trị và giám đốc / Tổng giám đốc

Rights to file lawsuits against the Board of Directors & the Director/General Director

152

Phê duyệt các hợp đồng và thanh toán giữa công ty và những người có liên quan

Approving contracts và transactions between the company và related persons

153

Ban kiểm soát

Board of Controllers

154

Các yêu cầu mà kiểm soát viên phải đáp ứng

Requirements to be satisfied by Controllers

155

Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

Rights & obligations of the Board of Controllers

156

Quyền so với thông tin của Ban kiểm soát

Rights lớn information of the Board of Controllers

157

Tiền lương, chi phí thưởng và các quyền lợi khác của kiểm soát và điều hành viên

Salaries, bonuses & other benefits of Controllers

158

Trách nhiệm của kiểm soát và điều hành viên

Responsibilities of Controllers

159

Miễn nhiệm kiểm soát viên

Dismissal of Controllers

160

Nộp báo cáo hàng năm

Submission of annual reports

161

Tiết lộ thông tin

Disclosure of information

162

Đối tác

Partnerships

163

CÔNG TY HỢP DANH

PARTNERSHIPS

164

Góp vốn và cấp giấy ghi nhận phần vốn góp

Capital contribution và issuance of the capital contribution certificate

165

Tài sản của bạn hợp danh

A partnership’s assets

166

Hạn chế của thành viên phù hợp danh

Limitations of general partners

167

Quyền và nhiệm vụ của thành viên thích hợp danh

Rights và obligations of general partners

168

Hội đồng thành viên

The Board of Partners

169

Triệu tập những cuộc họp của Hội đồng thành viên

Convening meetings of the Board of Partners

170

Quản trị tởm doanh của khách hàng hợp danh

Business administration of partnerships

171

Chấm xong thành viên vừa lòng danh

Termination of general partners

172

Kết nạp thành viên mới

Admission of new partners

173

Quyền và nhiệm vụ của thành viên phù hợp danh

Rights & obligations of limited partners

174

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

SOLE PROPRIETORSHIPS

175

Sở hữu độc quyền

Sole proprietorships

176

Vốn của các công ty sở hữu riêng

Capital of sole proprietorships

177

Quản lý những công ty độc quyền

Administration of sole proprietorships

178

Cho mướn quyền thiết lập riêng

Leasing out a sole proprietorship

179

Bán quyền download duy nhất

Selling a sole proprietorship

180

Thực hiện tại quyền của công ty sở hữu trong số những trường hợp đặc biệt

Exercising the owner’s rights in special cases

Tư vấn thành lập doanh nghiệp hutgiammo.com vừa câu trả lời xong câu hỏi thành lập doanh nghiệp tiếng anh là gì? Chúng tôi còn hỗ trợ thêm những thuật ngữ khác liên quan đến đăng ký doanh nghiệp. Chúc các bạn học tốt!