Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Popularity là gì

*
*
*

popularity
*

popularity /,pɔpju"læriti/ danh từ tính đại chúng tính phổ biếnthe popularity of table tennis: tính phổ biến của môn bóng đá sự nổi tiếng, sự yêu thích của nhân dân; sự yêu mếm của quần chúngto win popularity: được quần bọn chúng ưa thích, được nhân dân yêu mến
*

*

*Xem thêm: 600 Câu Trắc Nghiệm Lý Thuyết Vật Lý 12 (Có Đáp Án), 600 Câu Trắc Nghiệm Vật Lí 12 (Có Đáp Án)

popularity

Từ điển Collocation

popularity noun

ADJ. enormous, great, huge, immense, massive, widespread | growing, increasing | dwindling | continued, continuing | personal | current

VERB + POPULARITY achieve, win | deserve The film deserves its popularity. | court She is a tough decision-maker who does not court popularity. | enjoy | gain (in), grow in Organic produce appears khổng lồ be gaining in popularity. | retain | regain

POPULARITY + VERB grow | decline, wane

POPULARITY + NOUN rating | stakes They are running neck-and-neck in the popularity stakes.

PREP. ~ among/amongst The current system has never enjoyed popularity among teachers. | ~ with She enjoys huge popularity with the voters.

PHRASES a decline/drop in popularity, an increase/a rise/a surge/an upsurge in popularity the recent upsurge in the popularity of folk music | the peak of (sb/sth"s) popularity At the peak of its popularity in the late nineties, the band sold ten million albums a year.

Từ điển WordNet


n.

the chất lượng of being widely admired or accepted or sought after

his charm soon won him affection and popularity