From there, she moved lớn the Office of the President, serving as the Head of the Legal Department, from 2009 until 2012.

Bạn đang xem: Pháp chế tiếng anh là gì


Filipino cuisine consists of the food, preparation methods & eating customs found in the Philippines.
AA-52 (Arme Automatique Transformable Modèle 1952) là mẫu súng trước tiên do Pháp chế tạo sau chiến tranh nhân loại thứ hai.
The AA-52 (full designation in French: Arme Automatique Transformable Modèle 1952, "Transformable automatic weapon model 1952") is one of the first French-produced guns of the post–World War II era.
Để đối phó lại những Panzerschiffe của Đức, Pháp chế tạo hai thiết gần kề hạm nhỏ dại lớp Dunkerque vào đầu trong thời hạn 1930.
To combat the German Panzerschiffe, the French built two small Dunkerque-class battleships in the early 1930s.
Pháp chế tựa như đã nhanh chóng tước bỏ quyền hành nghề của fan Do Thái so với các loại công việc và nghề nghiệp khác.
Cô ấy còn nói rằng các đất nước EU đã đạt đến vấn đề " thoả hiệp thực dụng chủ nghĩa " về " pháp chế nhiều tầng rất tinh vi " .
She said EU states had reached a " pragmatic compromise " on " very complex multi-layered legislation " .
Phương pháp chế tạo này còn có tiềm năng áp dụng trong mật mã lượng tử (tức là mối cung cấp photon đơn) và đo lường lượng tử.
This fabrication method has potential for applications in quantum cryptography (i.e. Single photon sources) & quantum computation.
Nhiều nền văn hóa truyền thống đã nhiều chủng loại hóa những chủng các loại thực phẩm của bản thân mình bằng những phương pháp chế biến, đun nấu nướng và sản xuất.
Many cultures have diversified their foods by means of preparation, cooking methods, & manufacturing.
Các tác dụng cũng rất có thể được thực hiện để đối sánh với phân tích thành phần hữu hạn những giải pháp chế độ thông thường.
Dàn pháo thiết yếu được trang bị hình trạng hải pháo 152 mm/55 Modèle 1930 táo bạo mẽ, vốn là hình trạng duy tuyệt nhất với kích thước nòng 152 milimet (6,0 in) được Pháp chế tạo.
The armament consisted of the 152 mm gun (152 mm/55 mã sản phẩm 1930), the only French-built gun of this caliber.
Các thí dụ nổi bật gồm pháp chế chống mập bố, ngừng hoạt động đài phạt thanh vệ tinh của Hezbollah và mức sử dụng chống phát biểu hận thù.
Examples include anti-terrorism legislation, the shutting down of Hezbollah satellite broadcasts & some laws against hate speech.
Nhiều chính phủ đã đề ra pháp chế nhằm bảo vệ thủ thuật này chỉ được thực hiện trong bệnh viện do những bác sĩ có trình độ .
Several governments have introduced legislation khổng lồ ensure this process is only carried out in hospitals by trained doctors .
Hải quân Pháp cũng áp dụng Aquilon, một phiên bản của Sea Venom FAW.20 vì hãng SNCASE (Sud-Est) của Pháp chế chế tạo theo giấy phép của Anh.
The French Navy operated the Aquilon, a version of the Sea Venom FAW.20 licence-built by SNCASE (Sud-Est).
Ông cũng giải thể Cour de sûreté, một toà án cấp cao quan trọng và triển khai việc pháp chế hoá sản phẩm loạt cho người nhập cư bất hợp pháp.
He also dissolved the Cour de sûreté, a special high court, and enacted a massive regularization of illegal immigrants.
Biện pháp chống chế này của quy định cũng áp dụng cho vấn đề thú nuôi tạo thương tích cho tất cả những người khác.
Ngày nay, tuy nhiên giống được giữ lại lại, form size đã tăng thêm rõ rệt, như phần đông các giống bởi sự cải thiện nuôi với phương pháp chế độ ăn uống uống.
Nowadays, though breed definition is retained, the kích thước has markedly increased, as has that of most breeds due to lớn improved rearing and dietary methods.
Một lấy một ví dụ về quá trình chế tạo: Su-8 là một trong chất cản quang, được thực hiện trong phương pháp chế tạo ra vi mô 3D mới mẻ với in litô UV nghiêng / xoay.
An example of the fabrication process: Su-8 is a negative thick photoresist, which used in novel 3d micro fabrication method with inclined/rotated UV lithography.
Dassault Super Mystère là một mẫu máy bay tiêm kích-ném bom của Pháp chế tạo, nó là máy bay siêu thanh thứ nhất của Tây Âu được đưa vào chế tạo hàng loạt.

Xem thêm: Tổng Hợp Bài Tập Nguyên Phân Giảm Phân, Giảm Phân, Bài Tập Về Nguyên Phân, Giảm Phân


The Dassault Super Mystère is a French fighter-bomber & was the first Western European supersonic aircraft to enter mass production.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M