Đối với chúng ta sinh viên kế toán hay kế toán đã đi làm biết được những thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán đang giúp chúng ta đọc phát âm được các tài liệu kế toán nước ngoài và có cơ hội làm bài toán ở các doanh nghiệp nước ngoài nâng cao mức lương và chính sách của mình.Bạn đang xem: nguyên tắc kế toán tiếng anh là gì

Dưới đấy là tổng hợp đông đảo thuật ngữ giờ đồng hồ anh chuyên ngành kế toán khá đầy đủ nhất

Các thuật ngữ giờ đồng hồ anh chăm ngành kế toán

1. Thuật ngữ ra mắt về kế toán

Accounting: Kế toán

Accounting equation: Phương trình kế toán

Users of accounting information: Đối tượng sử dụng thông tin kế toán (Internal web6_users: Đối tượng bên trong; External web6_users: Đối tượng mặt ngoài) học tập xuất nhập khẩu online

Asset: Tài sản

Liability: Nợ đề nghị trả

Owner’s equity: Vốn công ty sở hữu

Revenue: Doanh thu

Expense: đưa ra phí

Income: Thu nhập

Short-term asset/Current asset: tài sản ngắn hạn

Long-term asset/Non-current asset: gia tài dài hạn

Current liability: Nợ đề nghị trả thời gian ngắn khóa học khả năng mềm

Long-term debt: Nợ nhiều năm hạn

Profit: Lợi nhuận

Loss: Lỗ

Financial accounting: Kế toán tài chính

Managerial accounting: kế toán quản trị

Accounting assumption: mang định kế toán

Accounting principle: phương pháp kế toán

Historical cost: Giá gốc học kế toán tài chính thuế tphcm

Accrual basis: đại lý dồn tích

Consistency: độc nhất vô nhị quán

Going concern: chuyển động liên tục

Matching: Phù hợp

Materiality: Trọng yếu

Prudence: Thận trọng

Economic entity: Đơn vị khiếp tế

Monetary unit: Đơn vị tiền tệ

Accounting Period: Kỳ kế toán

Characteristics of accounting information: Đặc điểm của tin tức kế toán

Honesty/Integrity: Trung thực học tập kế toán tổng hợp chỗ nào tốt

Neutrality/Objectivity: khách quan

Completeness: Đầy đủ

Understandability: dễ hiểu

Comparability: hoàn toàn có thể so sánh được

Timeliness: Kịp thời
Bạn đang xem: Nguyên lý kế toán tiếng anh là gì

*

2. Thuật ngữ giờ anh chuyên ngành kế toán tài chính về báo cáo tài chính

Financial statement: report tài chính

Statement of Financial Position/Balance sheet: Bảng bằng vận kế toán

Statement of Financial Performance/Profit & Loss Statement/Income Statement: báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh

Statement of Cash Flows: report lưu chuyển khoản tệ

Notes of financial statement: thuyết minh BCTA

Cash equivalents: các khoản tương đương tiền

Short-term investments: các khoản đầu tư chi tiêu ngắn hạn

Long-term investments: các khoản đầu tư dài hạn

Other non-current assets: gia tài dài hạn khác

Deferred expense/prepaid expense: giá cả trả trước

Advances lớn employees: những khoản trợ thời ứng

Advanced payments lớn suppliers: Khoản trả trước tín đồ bán

Inventory: hàng tồn kho

Other current assets: Tài sản thời gian ngắn khác

Fixed assets: tài sản cố định

Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

Intangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

Leased fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định thuê tài chính

Retained earnings: Lợi nhuận duy trì lại

Investment & development fund: Quỹ đầu tư phát triển

Sales revenue: doanh thu bán hàng

Gross profit: lợi nhuận gộp

Cash flows from operating activities: lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ từ vận động kinh doanh

Cash flows from investing activities: lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ từ hoạt động đầu tư

Leased fixed assets: Tài sản cố định thuê tài chính

Retained earnings: Lợi nhuận giữ lại

Investment và development fund: Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển

Sales revenue: doanh thu bán hàng

Gross profit: Lợi nhuận gộp

Cash flows from operating activities: lưu chuyển khoản tệ từ hoạt động kinh doanh

Cash flows from investing activities: lưu chuyển tiền tệ từ vận động đầu tư

3. Tiếng anh siêng ngành kế toán tài chính về tư liệu và chứng khoán

Document: bệnh từ

Value added tax invoice: hóa đối kháng thuế quý hiếm gia tăng

Inventory/stocktaking: kiểm kê

Periodic inventory: kiểm kê định kỳ

Nonperiodic inventory: kiểm kê bất thường

Inventory of assets: kiểm kê tài sản

4. Thuật ngữ giờ anh về thông tin tài khoản kế toán với sổ ghi

Account: tài khoản

Credit side: bên có

Debit side: mặt nợ

Credit balance: số dư Có

Debit balance: số dư nợ

Credit entry: ghi nợ

Debit entry: ghi có

Opening balance: Số dư đầu kỳ

Closing balance: Số dư cuối kỳ

Journal entry: định khoản kế toán

Double entry: ghi sổ kép

Detailed accounting: kế toán bỏ ra tiết

General accounting: kế toán tổng hợp

Transaction: nhiệm vụ phát sinh

Chart of accounts: hệ thống tài khoản kế toán

5.

Xem thêm: Qkd Là Gì ? Định Nghĩa Quantum Key Distribution (Qkd) Là Gì

Thuật ngữ giờ anh về kế toán tài chính kiểm toán

Cost of inventories: giá gốc của mặt hàng tồn kho

Market price: giá thị trường

Fair value: quý hiếm hợp lý

Net realizable value: giá trị thuần có thể thực hiện

Weighted-average (WA): cách thức bình quân gia quyền

Cumulative weighted average: phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn

First in-first out (FIFO): nhập trước xuất trước

Goods in transit: sản phẩm đi đường

Work in process (WIP): sản phẩm dở dang

Finished goods inventory: thành phẩm

Goods on consignment: hàng giữ hộ đi bán

Raw materials: nguyên trang bị liệu

Accumulated depreciation: Khấu hao lũy kế

Depreciation expense: chi tiêu khấu hao

Carrying amount: giá trị còn lại

Straight-line method: Khấu hao con đường thẳng

Accelerated method: Khấu hao sút dần

Allowance for asset impairment: dự phòng tổn thất tài sản

Initial cost: quý giá ban đầu

Subsequent cost: ngân sách chi tiêu phát ra đời muộn hơn ghi dìm ban đầu

Residual or salvage value: giá trị thanh lý (TSCĐ)

Perpetual inventory system: kế toán hàng tồn kho theo phương thức kê khai thường xuyên

Periodic inventory system: kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

6. Thuật ngữ giờ đồng hồ anh kế toán chào bán hàng

Manufacturing firm: công ty lớn sản xuất