Mệnh đề quan lại hệ là 1 trong những chủ điểm quan lại trọng, cần nắm vững trong giờ đồng hồ anh. Bài từ bây giờ trung trung ương Anh ngữ hutgiammo.com sẽ share tới các bạn chủ đề này.

Bạn đang xem: Mệnh đề quan hệ là gì


Mệnh đề quan liêu hệ là một trong những chủ điểm quan tiền trọng, cần nắm vững trong học tiếng anh. Bài bây giờ hutgiammo.com Review sẽ chia sẻ tới các bạn chủ đề này.
*

Mệnh đề (Clause) là một phần của câu, nó gồm thể bao hàm nhiều từ tuyệt có kết cấu của cả một câu. Mệnh đề quan tiền hệ dùng làm giải ưng ý rõ hơn về danh tự đứng trước nó.
Xét lấy một ví dụ sau:The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được gọi là một relative clause, nó đứng sau “the woman” và dùng làm xác định danh từ bỏ đó. Nếu vứt mệnh đề này ra bọn họ vẫn tất cả một câu hoàn chỉnh: The woman is my girlfriend.

Đại từ quan tiền hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm nhà ngữ, thay mặt đại diện ngôi người

I told you about the woman who lives next door.

which

Làm nhà ngữ hoặc tân ngữ, thay mặt ngôi đồ gia dụng vật, cồn vậtBổ sung cho tất cả câu đứng trước nó

Do you see the cat which is lying on the roof?He couldn’t read which surprised me.

whose

Chỉ sở hữu cho người và vật

Do you know the boy whose mother is a nurse?

whom

Đại diện cho tân ngữ chỉ người

I was invited by the professor whom I met at the conference.

That

Đại diện đến chủ ngữ chỉ người, vật, quan trọng trong mệnh đề quan hệ xác định (who, which vẫn có thê sử dụng được)

I don’t like the table that stands in the kitchen.

B. Relative Clauses - Mệnh đề tình dục

Mệnh đề quan hệ nam nữ (mệnh đề tính từ) bắt đầu bằng các đại từ quan lại hệ: who, whom, which, that, whose hay hồ hết trạng từ quan liêu hệ: why, where, when. Mệnh đề quan lại hệ dùng để làm bổ nghĩa mang đến danh trường đoản cú đứng trước nó.

I. Những đại từ quan hệ


1. WHO

- làm chủ từ trong mệnh đề quan liêu hệ

- sửa chữa thay thế cho danh tự chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

2. WHOM

- làm cho túc từ mang đến động từ vào mệnh đề quan tiền hệ

- thay thế sửa chữa cho danh từ chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

- thống trị từ hoặc túc từ vào mệnh đề quan hệ

- thay thế sửa chữa cho danh trường đoản cú chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT

- rất có thể thay gắng cho vị trí của who, whom, which vào mệnh đề quan hệ nam nữ quan hệ xác định

* các trường hợp thường được sử dụng “that”:

- lúc đi sau các hiệ tượng so sánh nhất

- khi đi sau các từ: only, the first, the last

- khi danh tự đi trước bao gôm từ đầu đến chân và vật

- lúc đi sau những đại từ bất định, đại từ phủ định, đại từ bỏ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people và places that she had visited.

* những trường hợp không sử dụng that:

- vào mệnh đề quan hệ giới tính không xác định


- sau giới từ

5. WHOSE

Dùng nhằm chỉ tải cho danh từ bỏ chỉ người hoặc vật, thường xuyên thay cho các từ: her, his, their, hoặc bề ngoài ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

II. Những trạng từ quan liêu hệ

1. WHY: mở đầu đến mệnh đề quan hệ nam nữ trong tiếng Anh chỉ lý do, thường nỗ lực cho nhiều for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go to lớn school for that reason.

→ I don’t know the reason why you didn’t go lớn school.

2. WHERE: thay thế sửa chữa từ chỉ khu vực chốn, thường thế cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The hotel wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→ The khách sạn where we stayed wasn’t very clean.→ The hotel at which we stayed wasn’t very clean.

 

3. WHEN: sửa chữa từ chỉ thời gian, thường cầm cố cho từ then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: bởi vì you still remember the day? We first met on that day.

→ Do you still remember the day when we first met?→ Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come back then. → I don’t know the time when she will come back.

III. Các các loại Mệnh đề quan lại hệ

Có hai một số loại mệnh đề quan lại hệ: mệnh đề quan hệ khẳng định và mệnh đề dục tình không xác định.

Mệnh đề quan lại hệ khẳng định (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng để làm xác định danh từ bỏ đứng trước nó. Mệnh đề khẳng định là mệnh đề quan trọng cho ý nghĩa sâu sắc của câu, không tồn tại nó câu sẽ không còn đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ bỏ là danh từ bỏ không xác định và không cần sử dụng dấu phẩy phân cách nó với mệnh đề chính.Mệnh đề quan hệ nam nữ không hạn định (Non-defining relative clauses): là mệnh đề cung ứng thêm thông tin về một người, một vật hoặc một sự việc đã được xác định. Mệnh đề không xác định là mệnh đề không nhất thiết phải tất cả trong câu, không tồn tại nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ là danh từ xác minh và được ngăn cách với mệnh đề chính bằng một hoặc hai vết phẩy (,) hay vệt gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative clause)

Note: để biết lúc nào dùng mệnh đề quan hệ tình dục không xác định, ta xem xét các điểm sau:

- khi danh từ mà nó bổ nghĩa là 1 trong danh trường đoản cú riêng

- lúc danh từ cơ mà nó bửa nghĩa là một trong những tính từ cài (my, his, her, their)

- khi danh từ cơ mà nó xẻ nghĩa la một danh từ bỏ đi cùng với this , that, these, those

 

IV. Một số lưu ý trong mệnh đề quan lại hệ

1. Giả dụ trong mệnh đề quan hệ gồm giới từ thì giới từ hoàn toàn có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề dục tình (chỉ vận dụng với whom và which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with him last year.→ Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→ Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Rất có thể dùng which thay cho cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come khổng lồ my birthday party. That makes me sad. → She can’t come khổng lồ my birthday party, which makes me sad.

3. Ở vị trí túc từ, whom rất có thể được thay bằng who.

Ex: I’d like to talk to lớn the man whom / who I met at your birthday party.

4. Trong mệnh đề quan hệ xác định , chúng ta có thể bỏ những đại từ quan liêu hệ có tác dụng túc từ:whom, which.


5. Những cụm từ bỏ chỉ con số some of, both of, all of, neither of, many of, none of … rất có thể được dùng trước whom, which cùng whose.

Ex: I have two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.
Mệnh đề quan hệ giới tính chứa những đại từ quan tiền hệ cai quản từ who, which, that hoàn toàn có thể được rút gọn thành cụm hiện tại phân từ bỏ (V-ing) hoặc vượt khứ phân trường đoản cú (V3/ed).

* nếu như mệnh đề quan hệ giới tính là mệnh đề chủ động thì rút thành cụm bây giờ phân tự (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. → The man standing over there is my father.b/ The couple who live next door to lớn me are professors. → The couple living next door khổng lồ me are professors.

* nếu như mệnh đề quan hệ là mệnh đề thụ động thì rút thành nhiều quá khứ phân tự (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. → The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.

2. Mệnh đề quan hệ nam nữ được rút thành cụm động từ bỏ nguyên mẫu

Mệnh đề quan hệ nam nữ được rút thành nhiều động trường đoản cú nguyên chủng loại (To-infinitive) lúc trước đại từ quan hệ nam nữ có những cụm từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức đối chiếu bậc nhất. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person khổng lồ get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player lớn be admired.


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man lớn be killed in this way.

Xem thêm: Hàm Số Bậc Nhất Và Các Bài Toán Về Đồ Thị Hàm Số Lớp 9, Chuyên Đề: Hàm Số Và Đồ Thị


+ The woman, who is very clever & beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman, clever and beautiful is my aunt.

4. Loại quăng quật đại từ quan liêu hệ cùng to be trước một ngữ giới tự (một giới từ mở màn kết hợp với các danh tự theo sau)


Ví dụ: