kiểm tra 1 tiết môn tin học 10 họ và tên lớp mã đề 104 đề bài a phần trắc nghiệm 4 điểm “ em hãy khoanh tròn các đáp án được chọn” câu 7 8 bit tạo thành a 2 byte b 3 byte c 1 byte d 4 byte câu 1 bộ


Bạn đang xem: Kiểm tra 1 tiết tin học 10

kiểm tra 1 tiết môn tin học 10 họ và tên lớp mã đề 104 đề bài a phần trắc nghiệm 4 điểm “ em hãy khoanh tròn các đáp án được chọn” câu 7 8 bit tạo thành a 2 byte b 3 byte c 1 byte d 4 byte câu 1 bộ 1 35 0
b kiểm tra 1 tiết môn tin học 10 – 2009 tự luận 4đ 1 cho bài toán kiểm tra 3 số abc dương bất kỳ có phải là độ dài 3 cạnh của một tam giác hay không hãy xác định bài toán và sắp xếp các dòng sau
b kiểm tra 1 tiết môn tin học 10 – 2009 tự luận 4đ 1 cho bài toán kiểm tra 3 số abc dương bất kỳ có phải là độ dài 3 cạnh của một tam giác hay không hãy xác định bài toán và sắp xếp các dòng sau 1 42 0
Sơ đồ 1.6: Kênh phân phối hiện đại - Luận văn thạc sỹ - Quản lý kênh phân phối sản phẩm sơn cho 123 20,000 5,000


Xem thêm: Gà Rán Tiếng Anh Là Gì - Gà Rán In English Translation

Bài kiểm tra 1 tiết Môn Tin học 10 Đào Ngọc Hà K56A-CNTT Câu 1: Dựa vào sơ đồ cấu trúc của máy tính, hãy cho biết quá trình xử lí thông tin thực hiện theo quy trình nào trong những quy trình dưới đây: A- Nhập dữ liệu > Xuất thông tin > Xuất; Lưu trữ dữ liệu B- Xuất thông tin > Xử lí dữ liệu > Nhận; Lưu trữ dữ liệu (*) C- Nhập dữ liệu > Xử lí dữ liệu > Xuất; Lưu trữ dữ liệu D -Tất cả đều sai Câu 2: Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của máy tính điện tử? A- Nhận thông tin B- Xử lí thông tin C- Lưu trữ thông tin vào các bộ nhớ ngoài D- Đưa thông tin ra màn hình, máy in và các thiết bị ngoại vi khác. E- Nhận biết được mọi thông tin (*) Câu 3: Chọn phát biểu đúng trong các câu sau: A_ Bộ nhớ ngoài là các đĩa cứng, đĩa mềm, Ram, ROM, . B_ Bộ nhớ ngoài là các đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa CD, thiết bị Flash. ( * ) C_ Bộ nhớ trong là các đĩa cứng, đĩa mềm . D_ Bộ nhớ ngoài có ROM và RAM . Câu 4: Chọn phát biểu đúng trong các câu sau A - Hệ nhị phân sử dụng các chữ số 1 và 2 . B- Hệ thập phân sử dụng các chữ số từ 0 đến 9 và A, B, C, D, E, F . C- RAM là bộ nhớ trong, là nơi có thể ghi, xoá thông tin trong lúc làm việc ( * ) D- ROM là bộ nhớ trong, là nơi có thể ghi, xoá thông tin trong lúc làm việc Câu 5: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng nhất về ngôn ngữ bậc cao? a. là loại ngôn ngữ mô tả thuật toán dưới dạng văn bản theo những quy ước nào đó và hoàn toàn không phụ thuộc vào các máy tính cụ thể b. là loại ngôn ngữ mà máy tính không thực hiện trực tiếp được . Trước khi thực hiện phải dịch ra ngôn ngữ máy . c. là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và không phụ thuộc vào các loại máy. ( * ) d. là loại ngôn ngữ có thể mô tả được mọi thuật toán Câu 6: Hãy chọn phát biểu đúng . Ngôn ngữ lập trình là: A Ngôn ngữ máy B Hợp ngữ C Ngôn ngữ bậc cao D Cả 3 câu đều đúng . ( * ) Câu 7: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất . Một chương trình là: A một dãy các lệnh chỉ dẫn cho máy tính tìm được Output từ Input . ( * ) B sản phẩm của việc diễn tả một thuật toán bằng một ngôn ngữ mà máy tính có thể thực hiện được C một bản chỉ dẫn (ra lệnh r) cho máy tính giải quyết một bài toán D một diễn tả thuật toán được viết trong một ngôn ngữ lập trình Câu 8: Chọn phát biểu sai trong các câu sau: A Kết quả diễn tả thuật toán bằng một ngôn ngữ sao cho máy tính có thể thực hiện được gọi là một chương trình . B Ngôn ngữ để viết chương trình gọi là ngôn ngữ lập trình . C Thuật toán có thể diễn tả bằng cách liệt kê hoặc bằng sơ đồ khối . D Câu a, b đúng và câu c sai . ( * ) Câu 9 Chọn phát biểu sai trong các câu sau: A Mỗi loại máy tính có ngôn ngữ máy của nó, đó là ngôn ngữ máy duy nhất để viết chương trình mà máy tính trực tiếp hiểu và thực hiện được . B Để một chương trình viết bằng hợp ngữ thực hiện được trên máy tính, nó cần phải được dịch ra ngôn ngữ máy bằng chương trình hợp dịch . C Cả hai câu a, b cùng sai . ( * ) D Cả hai câu a, b cùng đúng . Câu 10: Chọn phát biểu sai trong các câu sau: A Mỗi chương trình được viết bằng ngôn ngữ khác muốn được thực hiện trên máy tính đều phải được dịch ra ngôn ngữ máy bằng một chương trình dịch . B Hợp ngữ cho phép ta sử dụng một số từ thường là Tiếng Anh để thể hiện các lệnh cần thực hiện . C Cả hai câu a, b cùng sai . ( * ) D Cả hai câu a, b cùng đúng . Câu 11: Hãy chọn phương án đúng nhất . Các bước tiến hành để giải bài toán trên máy tính theo thứ tự là: A Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán; Xác định bài toán ; Viết chương trình; Hiệu chỉnh; Viết tài liệu B Xác định bài toán ; Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán; Viết chương trình; Hiệu chỉnh; Viết tài liệu ( * ) C Xác định bài toán ; Viết chương trình; Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán; Hiệu chỉnh; Viết tài liệu D Xác định bài toán ; Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán; Viết tài liệu ; Viết chương trình; Hiệu chỉnh; Câu 12: Khi dùng máy tính giải toán ta cần quan tâm đến các yếu tố: A Đưa vào máy thông tin gì ( Input ) . B Cần lấy ra thông tin gì ( Output ) . C Phương pháp giải toán . D Cả hai câu a, b đều đúng . ( * ) Câu 13: Hãy chọn phát biểu hợp lý nhất về khái niệm phần mềm: A Phần mềm gồm chương trình máy tính và cách tổ chức dữ liệu B Phần mềm gồm chương trình máy tính, tài liệu về cách tổ chức dữ liệu và các tài liệu hướng dẫn khác ( * ) C Phần mềm gồm chương trình máy tính và dữ liệu đi kèm D Phần mềm gồm các chương trình máy tính để làm ra các chương trình máy tính khác Câu 14: Hãy chọn phương án ghép đúng . Phần mềm hệ thống: A có chức năng giám sát và điều phối thực hiện các chương trình ( * ) B còn được gọi là chương trình giám sát C còn có tên khác là phần mềm ứng dụng D là phần mềm cài đặt trong máy tính bỏ túi Câu 15: Chọn phát biểu sai trong các câu sau: A Sản phẩm chính thu được sau khi thực hiện các bước giải bài toán là cách tổ chức dữ liệu, chương trình và tài liệu . B Phần mềm tiện ích trợ giúp ta khi làm việc với máy tính . C Các phần mềm ứng dụng là các phần mềm máy tính được viết để giải quyết các công việc hàng ngày hay những hoạt động nghiệp vụ . D Câu a, c đúng và câu b sai . ( * ) Câu 16: Chọn câu phát biểu đúng . Phần mềm ứng dụng bao gồm: A Phần mềm tiện ích B Phần mềm đóng gói C Phần mềm công cụ (phần mềm phát triển) D Cả 3 câu đều đúng . ( * ) Câu 17: Chọn phát biểu đúng trong các câu sau: A Phần mềm đóng gói là phần mềm được thiết kế dựa trên những yêu cầu chung hàng ngày của rất nhiều người chứ không phải một người hay một tổ chức cụ thể . B - Để hỗ trợ cho việc làm ra các sản phẩm phần mềm, người ta dùng chính các phần mềm khác gọi là phần mềm công cụ . C - Phần mềm sao chép dữ liệu là phầm mềm ứng dụng . D - Câu a, b đúng và câu c sai . ( * ) Câu 18: Một vài ứng dụng chính của Tin học là: A - Giải các bài toán khoa học kĩ thuật . B - Tự động hoá và điều khiển . C - Giáo dục . D - Cả ba câu a, b , c đều đúng . ( * ) Câu 19: Một vài ứng dụng chính của Tin học là: A - Giải các bài toán quản lí . B - Truyền thông . C - Soạn thảo, in ấn, lưu trữ, văn phòng . D - Cả ba câu a, b , c đều đúng . ( * ) Câu 20: Một vài ứng dụng chính của Tin học là: A - Trí tuệ nhân tạo . B - Tự động hoá và điều khiển . C - Giải trí . D -Cả ba câu A_,B_,C_ đều đúng . ( * ) Đáp án đúng là có dấu (*) . Bài kiểm tra 1 tiết Môn Tin học 10 Đào Ngọc Hà K56A-CNTT Câu 1: Dựa vào sơ đồ cấu trúc của máy tính, hãy cho biết quá trình xử lí thông tin thực hiện theo quy trình. Câu 18 : Một vài ứng dụng chính của Tin học là: A - Giải các bài toán khoa học kĩ thuật . B - Tự động hoá và điều khiển . C - Giáo dục . D - Cả ba câu a, b , c đều đúng . ( * ) Câu 19 : Một. A- Nhận thông tin B- Xử lí thông tin C- Lưu trữ thông tin vào các bộ nhớ ngoài D- Đưa thông tin ra màn hình, máy in và các thiết bị ngoại vi khác. E- Nhận biết được mọi thông tin (*) Câu