You are a child of God the Eternal Father & may become like Him6 if you will have faith in His Son, repent, receive ordinances, receive the Holy Ghost, and endure to the end.7
Các anh chị em em là bé của Thượng Đế Đức Chúa phụ thân Vĩnh Cửu và hoàn toàn có thể trở thành y hệt như Ngài6 ví như các anh chị em em gồm đức tin vị trí Vị nam giới Tử của Ngài, ân hận cải, mừng đón các giáo lễ, chào đón Đức Thánh Linh, và kiên trì mang đến cùng.7
“Consider it all joy, my brothers, when you meet with various trials, knowing as you bởi vì that this tested quality of your faith works out endurance.”—JAMES 1:2, 3.

Bạn đang xem: Endure là gì


“Hỡi anh em, hãy coi sự thử-thách trăm bề thoạt mang đến cho bạn bè như là điều vui-mừng trọn-vẹn, vì biết rằng sự thử-thách đức-tin bạn bè sanh ra sự nhịn-nhục” (GIA-CƠ 1:2, 3).
For example, at James 5:7-11, we find that Job is used as an example to lớn motivate Christians to lớn endure hard times và as a comforting reminder that Jehovah rewards such endurance.
Thí dụ, Gia-cơ 5:7-11 cho thấy thêm Gióp là 1 trong tấm gương được đặt ra để thôi thúc tín vật đạo Đấng Ki-tô tiếp tục chịu đựng gian khổ, cũng giống như an ủi họ vì biết Đức Giê-hô-va ban thưởng cho sự chịu đựng như thế.
▫ Đức Giê-hô-va có thể giúp chúng ta thế nào để có quan điểm giỏi về những thử thách mà họ phải chịu đựng?
At the over of 1915, the Allied forces were evacuated after both sides had suffered heavy casualties and endured great hardships.
The treatments this time around would be tougher khổng lồ endure, the possibility of a long life more remote.
(Matthew 24:13, 14; 28:19, 20) We need endurance to lớn continue gathering together with our brothers, even though we may feel the weight of pressures from the world.
(Ma-thi-ơ 24:13, 14; 28:19, 20) bọn họ cần kiên trì team lại với các anh em, dù có thể chịu các áp lực tới từ thế gian.
“Trong tôn danh Toàn Năng của Ngài, bọn họ quyết trọng tâm kiên trì chịu đựng cơn hoạn nạn như các chịến sĩ cản trường cho tới cùng.”
For example, the apostle Paul told Timothy: “If we go on enduring, we will also rule together as kings.”
Thí dụ, sứ trang bị Phao-lô nói với Ti-mô-thê: “Nếu họ chịu thử-thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị”.
Explains James 1:2, 3: “Consider it all joy, my brothers, when you meet with various trials, knowing as you do that this tested chất lượng of your faith works out endurance.”
Gia-cơ 1:2, 3 giải thích: “Hỡi anh em, hãy coi sự thử-thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui-mừng trọn-vẹn, vì biết rằng sự thử-thách đức-tin bằng hữu sanh ra sự nhịn-nhục”.
Enduring in this race to the over is needed lớn gain Jehovah’s approval & the prize of everlasting life.
Cần chịu đựng cho tới cùng trong cuộc chạy đua này mới được Đức Giê-hô-va chấp nhận và thưởng cho sự sống đời đời.
Sao tôi hoàn toàn có thể giải mê thích sự yên lặng của người với những người dân này những người dân đã chịu đựng thừa nhiều?
All of this was greatly appreciated, comforting the refugees and aiding them to lớn endure their trials.
Anh bà bầu tị nạn cực kỳ quí trọng toàn bộ những máy này, đã gửi lại niềm yên ủi cho họ với giúp chúng ta chịu đựng test thách.
When we face unexpected challenges or when we are anxious over family problems, we can certainly learn from her example of faithful endurance. —Hebrews 10:36.
Khi đương đầu với phần đông thử thách bất ngờ hoặc khi lo lắng về những sự việc trong gia đình, kiên cố chắn bạn có thể học được từ gương trung thành chịu đựng của bà Ma-ri!—Hê-bơ-rơ 10:36.
To help you better understand what Mormon was teaching, you might wish to lớn write some of these definitions in your scriptures: “suffereth long” means lớn endure patiently, “envieth not” means khổng lồ not be jealous, “not puffed up” means lớn be humble & meek, “seeketh not her own” means lớn put God & others first, “not easily provoked” means to not become angry easily, & “believeth all things” means lớn accept all truth.
Để giúp các em hiểu rõ hơn điều mặc Môn đang giảng dạy, những em có thể muốn viết một vài tư tưởng này trong quyển thánh thư của mình: “nhịn nhục thọ dài” có nghĩa là kiên trì chịu đựng, “không tị tỵ” có nghĩa là không ghen ghét, “không cao ngạo” có nghĩa là khiêm nhường và hiền lành, “không search lợi lộc cho cá nhân mình” có nghĩa là đặt Thượng Đế và những người khác lên trước hết, “không dễ bị khiêu khích” có nghĩa là không trở yêu cầu dễ tức giận, với “tin tưởng đông đảo sự” gồm nghĩa là chấp nhận tất cả lẽ thật.
But God is faithful, and he will not let you be tempted beyond what you can bear, but along with the temptation he will also make the way out in order for you to lớn be able khổng lồ endure it.” —1 Corinthians 10:13.
Đức Chúa Trời là thành-tín, Ngài ko phải cho anh em bị cám-dỗ vượt sức bản thân đâu; mà lại trong sự cám-dỗ, Ngài cũng mở đàng tạo ra khỏi, để anh em có thể chịu được”.—1 Cô-rinh-tô 10:13.
(1 Peter 2:17) Faithfully attend Christian meetings, for there you will receive the encouragement you need in order to lớn endure.

Xem thêm: Lỗ Lũy Kế Tiếng Anh Là Gì, Lũy Kế Tiếng Anh Là Gì, Lỗ Lũy Kế Tiếng Anh Là Gì


(1 Phi-e-rơ 2:17) Hãy đông đảo đặn tham gia các buổi nhóm họp bởi vì tại đó các bạn sẽ nhận được sự khích lệ cần thiết để hoàn toàn có thể nhịn nhục.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M