Các em tìm hiểu thêm 3 đề thi học kì 2 Toán lớp 10 chọn thanh lọc theo chương trình chuẩn chỉnh và lịch trình nâng cao.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 10 môn toán nâng cao

ĐỀ THI HỌC KÌ 2

Năm học tập 2015-2016

Môn TOÁN – Lớp 10

Thời gian làm bài bác 90 phút

Đề Số 1.

I. Phần chung: (8,0 điểm)

I: (3,0 điểm)

1) (1,0 điểm) Giải phương trình

x4 + 2012x2 – 2013 = 0

2) (2,0 điểm) Giải những bất phương trình sau:

II: (3,0 điểm)

1) Rút gọn gàng biểu thức:

2) đến tan x = 3. Tính quý giá của biểu thức 

III:(2,0đ) Trong phương diện phẳng với hệ toạ độ Oxy, mang đến ΔABC với A(2; 1), B(4; 3) cùng C(6; 7).

1) Viết phương trình tổng quát của các đường thẳng chứa cạnh BC và mặt đường cao AH.

2) Viết phương trình mặt đường tròn gồm tâm là trung tâm G của ΔABC cùng tiếp xúc với đường thẳng BC.

II. Phần riêng (2,0 điểm)

1.Theo lịch trình Chuẩn

IVa: (2,0 điểm)

1) tra cứu m để phương trình sau bao gồm nghiệm:

(m+1)x² – (2m -1 )x + m = 0

2) Trong phương diện phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho đường tròn

(C): (x-1)² + (y -2)² = 16. Viết phương trình tiếp đường của (C) trên điểm A(1; 6).


Quảng cáo


2. Theo công tác Nâng cao

IVb: (2,0 điểm)

1) tìm m nhằm phương trình sau tất cả 2 nghiệm trái dấu:

(m+1)x² – (2m -1 )x + m = 0 .

2) Trong phương diện phẳng với hệ toạ độ Oxy, đến đường tròn (C): x² + y² – 4x + 6y – 3 = 0. Viết phương trình tiếp con đường của con đường tròn (C) trên điểm M(2; 1).

——————–Hết——————-

Đề Số 2.

I. PHẦN tầm thường CHO TẤT CẢ CÁC HỌC SINH(7.0 điểm)

I (3.0 điểm)

1.Xét vệt biểu thức: f(x) = (x+ 1)(x2-5x +6)

2.Giải các bất phương trình sau:

a) (2 – x)2 – 4


Quảng cáo


III (2.0 điểm) Cho cha điểm A(-3;-1), B(2;2) cùng C(-1;-2)

a) Viết phương trình tổng quát của con đường thẳng AB.

b) Tính khoảng cách từ C cho đường trực tiếp AB.

c) Viết phương trình đường tròn trọng điểm C xúc tiếp với con đường thẳng AB.

II. PHẦN RIÊNG (2 điểm)

1.Theo chương trình chuẩn

IVa (2.0 điểm)

1. đến phương trình: mx² – 2(m – 2)x + m – 3 = 0 x1 + x2 + x1x2 ≥2

Xác định những giá trị m để phương trình bao gồm hai nghiệm thỏa : x1 + x2 + x1x2 ≥2

2. Giải tam giác ABC biết BC = 24cm , ∠B = 400, ∠C = 500

2.Theo công tác nâng cao

IVb (2.0 điểm)

1. Mang đến phương trình : (m -1)x² – 2mx + m + 2 = 0

Xác định những giá trị của m để phương trình gồm hai nghiệm dương khác nhau ?

2. Mang đến hai điểm A(-3;2) , B(1;-1)

Viết phương trình tập hợp các điểm M(x;y) làm thế nào cho MA² + MB² = 16

—- HẾT—-

Đề Số 3.

I. PHẦN phổ biến CHO TẤT CẢ HỌC SINH (8 điểm)

Câu I: (3 điểm)

1. Xét vệt biểu thức: f(x) = -x² + 4x + 5

2) Giải các bất phương trình:

a) (x -1)² – 4 4x + cos4x) – 2(sin6x + cos6x)

Câu III: (2 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho những điểm I(1,3), M(2,5)

1) Viết phương trình con đường tròn (C) gồm tâm I, nửa đường kính IM

2)Viết phương trình tiếp tuyến tiếp xúc với con đường tròn (C) tại điểm M.

II.PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN (2 điểm)

A. PHẦN 1(THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)

1)Cho phương trình (x +1) = 0 với thông số m. Tra cứu m để phương trình gồm 3 nghiệm phân biệt.

2)Cho tam giác ABC bao gồm trung đường AM= c/2 .

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Tiếng Việt Lớp 1, Các Dạng Bài Tập Tiếng Việt Nâng Cao Lớp 1

Chứng minh rằng: sin² A = 2sin²B + sin² C

B.PHẦN 2 (THEO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO)

1)Xác định m để hàm số có tập khẳng định là R.

2)Cho mặt đường tròn (C): (x -2)² + (y -1)² = 4 , ABCD là hình vuông có A,B∈(C); A,C ∈Oy. Search tọa độ A,B, biết yB