Bạn vẫn xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và sở hữu ngay bản đầy đủ của tài liệu tại trên đây (287.97 KB, 5 trang )


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG III – HÌNH HỌC 9

I/TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN:

Khoanh trịn vào vần âm đứng trước phương án vấn đáp đúng:Câu 1: mang đến AOB = 600 vào (O ; R). Số đo cung nhỏ tuổi AB bằng :

A. 300 B. 600 C. 900 D. 1200

Câu 2 : đến hình 1. Biết sđMQ (nhỏ) = 300 , sđPN (nhỏ) = 500. Ta có số đo góc PIN bởi :

A. 300 C. 500B. 400 D. 800

Câu 3 : cho hình 2. Biết sđAmC = 1500 , sđAB = 300. Ta có số đo góc ADC bởi :

A. 400 C. 750B. 600 D. 900

Câu 4 : cho hình 3. Biết AIC = 200. Ta có (sđAC - sđBD) bằng :

A. 200 C. 400B. 300 D. 500

Câu5 : đến hình 4. Biết sđMN = 800 . Ta tất cả số đo góc xMN bởi :A. 400 C. 1200

B. 800 D. 1600

Câu 6 : mang đến (O ; R ) cùng một dây cung AB = R số đo của cung nhỏ tuổi AB là:
A . 900 ; B . 600 ; C . 1500 ; D . 1200

Câu 7 : AB là một dây cung của (O; R ) cùng sđAB = 800 ; M là điểm trên cung bé dại AB. Góc

AMB tất cả số đo là :

A. 2800 ; B. 1600 ; C. 1400 ; D. 800

Câu 8. Vào hình 5 biết MN là 2 lần bán kính của mặt đường trịn. Góc ·NMQ bằng:

A. 200 B. 300

C. 350 D. 40

Hình 1

Hình 2

Hình 3

Hình 4


(2)

Câu

9. Vào hình 6 số đo của cung¼MmN bằng: A. 600 B. 700

C. 1200 D. 1400

Câu 10: đến tam giác GHE cân tại H ( hình 7), Số đo của góc x là:

A. 200 B. 700

C. 400 D. 600

Câu

11. Vào hình 8 biết x > y. Xác định nào tiếp sau đây đúng? A. MN = PQ

B. MN > PQ

C. MN PQ

Câu 12: vào hình 9, đường kính MN vng góc với dây AB trên I. Tìm kết luận đúng nhất:

A. IA = IB B. AM = MB C. AM = BM D. Cả A, B, C đông đảo đúng

C

âu 13: mang đến tứ giác ABCD nội tiếp mặt đường tròn O và DAB· =800. Số đo cung¼DAB là:A. 800 B. 2000 C. 1600 D. 2800.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập chương 3 hình học 9

Câu 14 : mang lại tứ giác MNPQ nội tiếp (O ; R) và gồm ^M = 500 với ^N = 1100. Vậy số đo
của :

A. ^P = 800 với Q^ = 1000 C. ^P = 700 cùng Q^ = 1300B. ^P = 1000 với Q^ = 800 D. ^P = 1300 và Q^ = 700Câu 15. Tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn; C = 3A . Số đo các góc C cùng A là:

A. A = 450; C = 1350 B. A =

600; C = 1200

C. A = 300; C = 900 D. A =

450; C = 900Câu

16 : mang lại hình thang nội tiếp đường trịn (O), lúc đó hai đường chéo cánh của hình thang:A. Vng góc cùng với nhau; B. Bằng nhau;

C. Cắt nhau tại trung điểm của từng đường;D. đường chéo cánh này gấp đôi đường chéo kia.

4020x

G F

H

E

I BA

O

NM

Hình 6

Hình 7A

Hình 8


(3)

2

. 20

A  centimet B.100 cm2C. 25

centimet D. 25 cm2Câu 17. .Diện tích hình trịn có đường kính 10cm bằng:

Câu 18 : diện tích s của hình quạt trịn 1200 của đường trịn có bán kính 3cm là:A .  (cm2 ) ; B . 2(cm2 ) ; C . 3(cm2 ) ; D . 4(cm2 )Câu 19 : Hình trịn có diện tích 12, 56m2. Vậy chu vi của đường trịn là:

A. 25,12cm ; B. 12,56cm ; C . 6,28cm ; D . 3,14cmCâu


20 : Hình trịn có diện tích 9cm2 thì có chu vi là:

A. 3π cm B. 6 √π centimet C. 3 √π centimet D. π3 cmCâu 21: Biết độ lâu năm cung AB của đường trịn (O; R) là

2 R3

. Số đo góc AOB bằng:

A. 600 B. 900 C.

1200 D. 1500

Câu 22: mang đến tam giác ABC gồm  = 600, nội tiếp đường trịn vai trung phong O. Diện tích s của hình quạttrịn BOC ứng cùng với cung bé dại BC là:

A. 22RpB. 23RpC.
24RpD. 26Rp

Câu 23: diện tích s hình viên phân giới hạn bởi cung 600 và dây căng cung đó của hình trịn nửa đường kính 4cm là:

A.

2

2

4 3 cm

3

 

 


  B.

2

4

4 3 cm

3   C. 283 cm3  

  D.

2

4


4 3 cm3   

Câu 24: Một hình quạt trịn có diện tích

2

32cm9

, nửa đường kính hình quạt là 4cm. Lúc đó số đo cung trịn của hình quạt là:

A. 1600 B. 800 C. 400 D. 200

Câu 25:Đường tròn (O; r) nội tiếp và con đường trịn (O; R) ngoại tiếp hình vng . Khi đó tỷ số

r

Rbằng:A.

2

2 B. 2 C.

1

2 D. Một công dụng khác Câu 26: mang đến hình vng nội tiếp mặt đường trịn (O; R). Chu vi hình vng là:

A. 2R 2 B. 4R 2 C. 4R 3 D. 6R


(4)

30O

m D

C

BA

Câu 1: đến hình vẽ : Biết đường kính AB = 6cm và góc BCD = 300

a) Tính số đo cung BnDb) Tính số đo cung AmD

c) Tính diện tích s hình quạt OAmDCâu 2 : mang đến (O ; R) cùng dây AB = R √2

a/ Tính số đo cung AB ; số đo góc AOBb/ Tính theo R độ nhiều năm cung AB

c/ Tính diện tích s của hình viên phân giới hạn bởi dây AB với cung nhỏ tuổi AB theo RCâu 3 : mang đến tam giác ABC có Â = 600 nội tiếp trong (O ; R)

a/ Tính số đo cung BC

b/ Tính độ lâu năm dây BC với độ dài cung BC theo R

c/ Tính diện tích hình quạt ứng cùng với góc ở trung ương BOC theo R

Câu 4 : cho đường tròn tâm O, 2 lần bán kính BC, lấy điểm A bên trên cung BC làm sao để cho AB AC . Trên OC đem điểm D, trường đoản cú D kẻ con đường thẳng vng góc cùng với BC cắt AC trên E .

a) chứng tỏ : g óc BAC = 900 với tứ giác ABDE nội tiếp b) chứng tỏ : góc DAE bởi góc DBE

c) Đường cao AH của tam giác ABC giảm đường tròn tại F. Chứng tỏ : HF . DC = HC . ED

d) minh chứng BC là tia phân giác của góc ABF

Câu 5: cho nửa đường trong lòng O 2 lần bán kính BC = 2R với một điểm A bên trên nửa đườngtròn ấy làm thế nào để cho AB = R. M là một điểm trên cung nhỏ dại AC, BM giảm AC trên I. Tia AB cắt tiaCM tại D.

a) chứng tỏ tam giác AOB là tam giác đều


b) chứng minh tứ giácAIMD nội tiếp được đường trịnc) Tính góc ADI

d) Tính diện tích hình quạt OAC biết R = 3cm

Câu 6: đến đường tròn (O) 2 lần bán kính AB = 2R, tự trung điểm I của đọan OA vẽ dây cungCD vng góc cùng với AB. Trên cung bé dại BC đem điểm M tùy ý, AM cắt CD tại N.

1/ minh chứng tứ giác BMNI nội tiếp

2/ Vẽ tiếp con đường tại M của con đường tròn (O) cắt tia DC trên E với tia AB trên F :a/ chứng minh tam giác EMN cân

b/ minh chứng AN.AM = R2


(5)

3/ giả sử MAB 300. Tính diện tích giới hạn vị cung nhỏ dại MB của con đường tròn (O) cùng

các đọan MF, BF theo R

Câu 7: cho đường tròn (O ;R) và một dây AB , bên trên tia tía lấy điểm C sao để cho C nằm ngồi con đường trịn. Tội nhân điểm ở chính giữa P của cung béo AB kẻ 2 lần bán kính PQ của mặt đường trịn giảm dây AB tại D. Tia CP giảm đường trong tại I. Các dây AB và QI cắt nhau tại K .a) minh chứng tứ giác PDKI nội tiếp .

b) chứng minh IQ là tia phân giác của góc AIB .

c) cho biết thêm R = 5cm , AOQ450 . Tính độ dài của cung AQB .

d) chứng tỏ CK.CD = CA.CB


Câu 8: đến tam giác MNQ vuông tại M, kẻ con đường cao MH cùng phân giác NE (HNQ;

EMQ). Kẻ MD vng góc cùng với NE (DNE).

a) chứng minh tứ giác MDHN nội tiếp vào một con đường tròn. Khẳng định tâm O của đườngtrịn đó.

Xem thêm: Tính Ph Của Dung Dịch Muối, Tính Ph Của Dung Dịch Hay Nhất

b)Chứng minh MD là tia phân giác của góc HMQ và OD//HB

c)Biết

ABC

·

=

60

0 cùng AB = a (với a > 0). Tính theo a diện tích tam giác ABC phầnnằm ngồi mặt đường trịn (O)

Câu 9 : cho tam giác ABC vuông nghỉ ngơi A, AB tròn đường kính MC. Nối BM và kéo dài cắt đường tròn trên D, mặt đường thẳng domain authority cắtđường tròn trên S

a/ chứng minh : ABCD là một trong tứ giác nội tiếp. Xác định tâm I và bán kính của đườngtrịn ngoại tiếp.

b/ chứng tỏ : CA là phân giác của góc SCB

c/ gọi E là giao điểm của hai đương trực tiếp AB với CD. N là giao điểm của con đường trònđường kính MC cùng BC. Chứng tỏ : 3 điểm E, M, N thẳng hàng

Câu 10 : cho tam giác ABC bao gồm 3 góc đa số nhọn, AB tuyến đường tại A của đường tròn (O) cắt đường thẳng BC tại S

a/ chứng tỏ : SA2 = SB.SC

b/ Tia phân giác của BAC giảm dây cung và cung nhỏBC trên D cùng E. Minh chứng : SA
= SD

c/ Vẽ mặt đường cao AH của tam giác ABC. Chứng minh : OE BC và AE là phân giác của


Tài liệu liên quan


*
Đề cương ôn tập chương 3(hình 8) 2 9 252
*
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 3 6 992 5
*
Đề cưng cửng ôn tập chương 3 Hình học tập 12 21 2 14
*
Đề cưng cửng ôn tập chương I- hinh 9 3 635 4
*
để cưng cửng ôn tập chương 3 HH8 4 571 5
*
de cuong on tap chuong 3 dai 9 5 413 6
*
đề cương cứng ôn tập chương 1 hình học tập 7 đôi mươi 331 1
*
Đề cưng cửng ôn tập chương 3 môn Tin học tập 11 năm 2019-2020 - Trường thpt Đức Trọng 5 182 3
*
Đề cưng cửng ôn tập chương 3 và 4 môn hóa học 12 năm 2019-2020 - Trường thpt Đức Trọng 19 113 0
*
Đề cương ôn tập chương 3 môn chất hóa học 10 năm 2019-2020 - Trường trung học phổ thông Đức Trọng 7 136 0
*


Tài liệu bạn tìm tìm đã chuẩn bị sẵn sàng tải về


(458.64 KB - 5 trang) - ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG 3 HÌNH 9
Tải bản đầy đầy đủ ngay
×