Thế giới bao bọc ta tràn trề sắc màu. Để biểu đạt thế giới sinh động này, chúng ta cần nắm vững từ và phiên âm những từ thuộc chủ đề Màu sắc.

Bạn đang xem: Color là gì

Bạn vẫn xem: màu sắc là gì

Lưu ý: màu sắc và colour lần lượt là phương pháp viết phổ cập trong giờ đồng hồ Anh-Mỹ và Anh-Anh.

Ghi chú:

Những phiên âm bên dưới đây: Ưu tiên phiên âm Anh-Anh trước.Một từ có thể nhiều hơn 1 phiên âm: Phiên âm Anh-Anh cùng phiên âm Anh-Mỹ, hoặc phiên âm thông thường và phiên âm dạng yếu đuối (weak-sound trong một trong những trường đúng theo hoặc khi nói, hiện tượng kỳ lạ nuốt âm hoặc nhiều âm được nói dịu đi trở thành một âm khối lượng nhẹ hơn nhưng ngay gần với nó).

I. Trường đoản cú vựng

1. Màu sắc cơ bản

Colour(UK)(US)Màu sắc
colour/ˈkʌl.ər//ˈkʌl.ɚ/màu sắc
shade/ʃeɪd/sắc thái màu
multicoloured/ˌmʌltiˈkʌləd//ˌmʌltiˈkʌlərd/đa màu sắc
orange/ˈɒr.ɪndʒ//ˈɔːr.ɪndʒ/màu da cam
black/blæk/màu đen
red/red/màu đỏ
pink/pɪŋk/màu hồng
brown/braʊn/màu nâu
violet/

purple

/ˈvaɪə.lət/

/ˈpɜː.pəl/

/ˈpɝː.pəl/màu tím
white/waɪt/màu trắng
yellow/ˈjel.əʊ/ /ˈjel.oʊ/màu vàng
grey (UK)gray (US)/ɡreɪ/màu xám
blue/bluː/xanh domain authority trời/ color lam
green/ɡriːn/màu xanh lá cây
beige/beɪʒ/màu be
turquoise/ˈtɜː.kwɔɪz//ˈtɝː.kɔɪz/màu lam

Bạn tất cả biết thành ngữ “to be green with envy” có nghĩa là ghen tức, ganh tị không? bạn ta còn giỏi nói rằng một số trong những người tốt “ghen ăn uống tức ở” là vì bị “green-eyed monster” (con quỷ mắt xanh) xúi giục nữa đấy. Blue color lá cây đi với những thành ngữ thật thú vị yêu cầu không nào?

2. Color nhạt rộng hoặc đậm hơn

Từ chỉ color nhạt hơn thường sẽ có light, bright hoặc pale phía trước, tương tự, các từ chỉ màu đậm hơn thế thì thêm dark hoặc deep phía trước. Họ còn có thể thêm đuôi -ish vào sau màu sắc để diễn tả màu “phơn phớt”.

Colour(UK)(US)Màu sắc
light brown/laɪt braʊn/màu nâu nhạt
light blue/laɪt bluː/màu xanh da trời nhạt
bright red/braɪt red//braɪt red/màu đỏ tươi
bright green/braɪt ɡriːn/màu xanh lá cây tươi
bright blue/braɪt bluː/màu xanh da trời tươi
greenish/

light green

/ˈɡriː.nɪʃ/

/laɪtɡriːn/ 

màu xanh lá cây nhạt
pale/peɪl/màu white bệch
pale yellow/

yellowish

/peɪl ‘jel.əʊ/

/ˈjel.əʊ.ɪʃ/ 

/peɪl ˈjel.oʊ/

/ˈjel.oʊ.ɪʃ/

màu xoàn nhạt
pale blue/peɪlbluː/màu xanh domain authority trời nhạt, màu sắc lam nhạt
reddish/ˈred.ɪʃ/ màu đỏ nhạt
dark green/dɑːk ɡriːn//dɑːrk ɡriːn/màu xanh lá cây đậm
dark blue/dɑːk bluː//dɑːrk bluː/màu xanh domain authority trời đậm, màu lam đậm
deep red/diːp red/màu đỏ sẫm

3. Một số màu quánh biệt


*

Màu sắc

Colour(UK)(US)Màu sắc
nut brown/nʌt braʊn/màu nâu phân tử dẻ
leek green/liːk ɡriːn/màu xanh hành lá
apple green/ˈæp.əl ɡriːn/màu xanh táo
olive green/ˈɒl.ɪv ɡriːn//ˈɑː.lɪv ɡriːn/màu xanh ô liu
peacock blue/ˈpiː.kɒk bluː//ˈpiː.kɑːk bluː/màu lam khổng tước
scarlet/ˈskɑː.lət/ /ˈskɑːr.lət/màu hồng phấn
rosy/ˈrəʊ.zi//ˈroʊ.zi/màu đỏ hoa hồng
golden/ˈɡəʊl.dən//ˈɡoʊl.dən/màu kim cương óng
waxen/ˈwæk.sən/màu đá quý cam
apricot yellow/ˈeɪ.prɪ.kɒt ˈjel.əʊ//ˈeɪ.prɪ.kɑːt ˈjel.oʊ/màu kim cương hạnh
blue black/ˌbluː ˈblæk/màu xanh đen
sooty/ˈsʊt.i/ /ˈsʊt̬.i/màu black huyền
inky/ˈɪŋ.ki/màu đen xì
smoky/ˈsməʊ.ki//ˈsmoʊ.ki/màu đen khói
silvery/ˈsɪl.vər.i/ /ˈsɪl.vɚ.i/màu white bạc
lily white/ˌlɪl.i ˈwaɪt/màu white tinh
snow white/ˌsnəʊ ˈwaɪt//ˌsnoʊ ˈwaɪt/màu white xóa
milk white/mɪlk waɪt/màu white sữa
off white/ˌɒf ˈwaɪt//ˌɑːf ˈwaɪt/màu white xám
bronzy/brɒnzi//brɑːnzi/màu đồng xanh
gold/gold-coloured/ɡəʊld//ɡoʊld/màu xoàn kim
coffee coloured/ˈkɒf.i .kʌl.əd//ˈkɑː.fi .kʌl.ɚd/màu cà phê

Tổng kết từ ví dụ, bạn có thể thêm danh trường đoản cú vào trước -coloured nhằm chỉ color của danh trường đoản cú đó.

4. Từ vựng diễn tả tính chất màu

Descriptive words(UK)(US)Từ miêu tả
blazing/ˈbleɪzɪŋ/chói
bold/bəʊld/đậm
classic/ˈklæsɪk/cổ điển
cold/kəʊld/lạnh
complementing/ˈkɒmplɪmɛntɪŋ//ˈkɑːm.plə.mentɪŋ/tôn (màu)
contrasting/kənˈtrɑːstɪŋ/tương phản
cool/kuːl/mát, lạnh
dim/dɪm/lờ mờ
dull/dʌl/xám xịt
faded/ˈfeɪdɪd/mờ nhạt
fiery/ˈfaɪəri/tươi sáng
glowing/ˈgləʊɪŋ/rực rỡ
hot/hɒt//hɑːt/nóng
natural/ˈnæʧrəl/tự nhiên
neutral/ˈnjuːtrəl//ˈnuː.trəl/trung tính
perfect/ˈpɜː.fekt//ˈpɝː.fekt/hoàn hảo
plain/pleɪn/trơn
pure/pjʊər//pjʊr/thuần
rich/rɪʧ/đậm
shining/ˈʃaɪnɪŋ/sáng
solid/ˈsɒlɪd//ˈsɑː.lɪd/thuần
strong/strɒŋ//strɑːŋ/mạnh
subtle/ˈsʌtl/nhạt nhẹ
transparent/trænsˈpeərənt/trong suốt
vibrant/ˈvaɪbrənt/sặc sỡ
vivid/ˈvɪvɪd/sống động
warm/wɔːm/ấm áp

II. Ngữ pháp

1. Hỏi đáp về color sắc

Mẫu câu: What colour is it? (Nó color gì?)

It’s blue/red/snow white/… (in colour) (Nó màu…)

2. Miêu tả màu sắc

Khi đi với danh từ, các tính tự chỉ màu sắc sẽ đứng trước danh trường đoản cú nó bổ sung cập nhật ý nghĩa (adj + N).

Xem thêm: Cách Rút Gọn Biểu Thức Chứa Căn Bậc Hai, Rút Gọn Biểu Thức Chứa Căn Toán 9

a green pen (một cái cây viết màu xanh)a coffee-coloured box (một loại hộp màu sắc cà phê)You look so beautiful in white (Em thật đẹp nhất trong color trắng).The house is in bright blue (Căn đơn vị có màu xanh lá cây da trời tươi sáng).Do you have this dress in pink? (Chị bao gồm mẫu màu hồng của dòng váy này không?)

Đặc biệt, với phần đa động từ có ý nghĩa “thay chuyển màu sắc sắc” như colour, dye (nhuộm), paint (sơn), ta viết tính từ bỏ chỉ màu sắc ngay sau danh từ:

He dyed his hair blond (Anh ấy đổi màu tóc vàng).The floor was coloured brown (Sàn nhà tất cả màu nâu).

Cuối cùng, chúng ta cũng có thể nghe bài bác hát thú vị sau đây để ghi nhớ những màu cơ bản:

Trong chủ thể này, chúng tôi đã học không ít từ vựng cũng tương tự các mẫu câu giao tiếp về color sắc. Hãy áp dụng chúng nhằm Mô tả đồ vật nhé!