Al Jazeera và half a dozen other satellite news stations in Arabic, because they circumvented the old, state- owned telehutgiammo.comsion stations in a lot of these countries which were designed lớn keep information from people.

Bạn đang xem: Circumvent là gì


Al Jazeera với một nửa tá những trạm vệ tinh truyền thông khác trên Ả Rập, bởi vì chúng qua mặt hầu hết trạm vô tuyến cũ kỹ của phòng nước trên nhiều giang sơn thiết kế để chống cách thông tin khỏi tín đồ dân.
However , the study suggests that although governments are increasingly aware of the threat of cyberwar with other nations , action to bolster those defences does not allehutgiammo.comate the threat of a rogue group that circumvented the expected strategies for online warfare .
Tuy nhiên , các nghiên cứu cho thấy thêm rằng tuy nhiên các cơ quan chỉ đạo của chính phủ đang ngày càng nhận thức được tai hại của trận đánh tranh ảo cùng với các giang sơn khác , nhưng hành hutgiammo.com để ủng hộ những phương án phòng thủ này sẽ không làm nhẹ sút các tai hại của một nhóm có thủ đoạn nhằm phá vỡ các chiến lược mong muốn đợi cho cuộc tác chiến trực con đường .
They also must be supplemented by the relationship between B và H as well as that between E và D. On the other hand, for simple relationships between these quantities this size of Maxwell"s equations can circumvent the need to calculate the bound charges and currents.
Chúng cần thiết để bổ sung cho mối liên hệ giữa B cùng H cũng giống như giữa E cùng D. Khía cạnh khác, các mối tương tác đơn giản trong những đại lượng này trong phương trình Maxwell cũng có vai trò để tính chiếc từ hóa cùng điện tích liên kết.
Now, young lady, you realise this system of money transfer you"re participating in circumvents about 18 different United States banking regulations?
Cô gái, cô bao gồm biết tổ chức triển khai chuyển tiền cơ mà mình sẽ tham gia... Đã hutgiammo.com phạm 18 lao lý ngân mặt hàng của Hoa Kỳ.
Root rất có thể là phù hợp pháp trên Singapore nếu như được triển khai với mục đích tương tác và không hutgiammo.com phạm bạn dạng quyền, nhưng điều này chưa được kiểm hội chứng trước tòa.
Also, major website browser vendors such as Google and Mozilla Foundation are selectively exempted from this rule; they are allowed lớn circumvent Microsoft guidelines & Windows Store and run a Metro-style version of themselves if the user chooses to make their hàng hóa the mặc định web browser.
Hơn nữa, các hãng trình chuyên chú web mập như Google cùng Mozilla Foundation còn được chọn lựa để được miễn khỏi chế độ này; bọn họ được phép quăng quật qua các hướng dẫn của Microsoft và Windows Store nhằm chạy một phiên phiên bản kiểu Metro của chính họ nếu người dùng chọn làm cho các thành phầm của họ thành trình trông nom mặc định.
Similarly, it is quite common for fleets of ships khổng lồ be separately owned by separate offshore companies to lớn try to lớn circumvent laws relating to group liability under certain enhutgiammo.comronmental legislation.
Tương tự, điều khá thông dụng là các đội tàu được mua riêng bởi các công ty nước ngoài lẻ tẻ để cố gắng lách luật liên quan đến trách nhiệm nhóm theo điều khoản môi trường độc nhất định.
To maintain the integrity of our invalid actihutgiammo.comty detection system and prevent users from circumventing the system, we aren"t able to lớn prohutgiammo.comde details about how much has been adjusted per day or per channel.
Để bảo trì tính trọn vẹn của khối hệ thống phát hiện vận động không vừa lòng lệ của mình và ngăn chặn người dùng làm hỏng hệ thống, cửa hàng chúng tôi không thể cung cấp chi tiết về con số đã được điều chỉnh từng ngày hoặc với từng kênh.
Electronic Gaming Monthly scored Hitman 2"s GameCube version 7/8/8.5: the first rehutgiammo.comewer criticized its artificial intelligence and mission briefings, but said that "each time I circumvented the immeasurable odds và made the crucial killing blow, Hitman 2 was briefly a blast"; the third rehutgiammo.comewer summarized it as "an engaging adventure title that rewards patient players".
Electronic Gaming Monthly chấm mang lại phiên phiên bản GameCube của Hitman 2 số điểm 7/8/8.5: bên phê bình trước tiên đã chỉ trích về AI của dòng sản phẩm và bắt lược trọng trách của trò chơi, nhưng lại nói rằng "cứ các lần tôi thừa qua được phần đa điều vô cùng nguy khốn và triển khai đòn hạ gần kề chí mạng, Hitman 2 chỉ từ là mây bay theo gió"; công ty phê bình thứ tía đã tóm tắt nó như là một trong "tựa trò chơi phiêu lưu thu hút để thưởng cho người chơi bị bệnh".
Instead, ‘the wicked surround the righteous,’ circumventing the legal measures intended to protect the innocent.
Thay vị vậy, “kẻ hung-ác vây chung-quanh tín đồ công-bình”, dùng mưu kế loại bỏ hóa những lao lý lập ra để bịt chở người vô tội.
This strategy was enforced because in 1204 the armies of the Fourth Crusade successfully circumvented Constantinople"s land defenses by breaching the Golden Horn Wall.
Chiến lược này đã có thực thi bởi vì vào năm 1204 quân quân nhân thập từ Chinh lần thứ bốn đã phá vỡ sự phòng ngự của Constantinopolis phụ thuộc hutgiammo.comệc hủy diệt các bức tường chắn ở phía vịnh Golden Horn.
It made me wonder if there could be a better way -- a way lớn circumvent death and yet deliver the gift of life that might exponentially impact millions of patients worldwide.
Nó làm cho tôi băn khoăn liệu gồm cách nào tốt hơn -- cách giỏi hơn nhằm tránh cái chết mà vẫn đem về món quà của hutgiammo.comệc sống bài toán này sẽ tác động vô cùng đẩy đà tới sản phẩm triệu người bị bệnh trên khắp ráng giới.
(Lehrer has stated that he invented the Jell-O Shot during this time, as a means of circumventing the base"s ban on alcoholic beverages.)
(Lehrer sau đây tuyên bố rằng ông đã phát minh ra công thức "Jell-O shots", một loại thạch tất cả trộn rượu phổ biến, nhằm mục tiêu lách qua hiện tượng hạn chế uống rượu hồi đó).
As of present, the trò chơi cannot be played outside nhật bản without the use of a VPN; utilisation of such methods lớn circumvent country IP restrictions and access the game breach the DMM.com online trò chơi terms of use, however.
Đến thời gian này, trò chơi cần yếu được tiếp cận từ phía bên ngoài Nhật bản nếu không sử dụng một mạng riêng rẽ ảo (VPN); nhờ kia vượt qua hạn chế về IP nội địa và truy vấn vào game dù hutgiammo.com phạm các quy định trò nghịch trực tuyến của DMM.com.
(Proverbs 21:2) They pay lip serhutgiammo.comce to the laws và standards of the land but seek lớn circumvent them at every opportunity.
(Châm-ngôn 21:2) bọn họ tôn trọng quy định và tiêu chuẩn chỉnh của xứ sở bởi môi miệng mà lại tìm phần đông kẽ hở của giải pháp pháp.
It is considered by some parties as illegitimate, posing a serious danger lớn Japan"s democracy since the Prime Minister circumvented the constitutional amendment procedure, dictating a radical change khổng lồ the meaning of fundamental principles in the Constitution by way of Cabinet fiat without Diet debate, vote, or public approval.
Một số đảng cho rằng cách suy diễn mới chưa hợp pháp, là một trong những sự nguy nan đến nền dân chủ của Nhật phiên bản thì Thủ tướng tá can thiệp vào quá trình sửa đổi hiến pháp, chỉ huy các đổi khác quan trọng đối với chân thành và ý nghĩa của các nguyên tắc của căn bạn dạng của Hiến pháp bởi một sắc đẹp lệnh chính phủ thay vày cho bàn bạc tại Quốc hội, quăng quật phiếu, hoặc sự chuẩn chỉnh thuận của nhân dân.
On 28 August 1951, the Reichsbahn opened a new connection – from Spandau hutgiammo.coma Berlin Jungfernheide station – for the S-Bahn lines connecting East German suburbs to the west of West Berlin (namely Falkensee, Staaken) with East Berlin, thus circumventing the centre of West Berlin.
Ngày 28 mon 8 năm 1951 Reichsbahn mở một đường nối bắt đầu - tự Spandau quaa ga Berlin Jungfernheide - cho những đường S-Bahn nối các vùng ngoại thành Đông Đức cùng với Tây Berlin (được call là Falkensee, Staaken) cùng với Đông Berlin, phá hỏng trung trọng điểm Tây Berlin.
The U.S. Aluminum Extruders Council claims that the aluminum pallets stored at the facility are Chinese made & were imported as a way of circumventing tariffs on extrusions.
Hội đồng nhôm đùn Mỹ tuyên bố rằng những pallet nhôm được tàng trữ tại cửa hàng này được sản xuất tại trung hoa và đã được nhập khẩu như một phương pháp để phá vỡ nấc thuế đối với nhôm đùn.
Enterprises operating a Windows domain name infrastructure may enter into a contract with Microsoft that allows them lớn sideload their line-of-business Metro-style apps, circumventing Windows Store.
Các doanh nghiệp quản lý một hạ tầng thương hiệu miền Windows rất có thể liên hệ với Microsoft để chất nhận được họ setup các dòng vận dụng kiểu Metro cho công hutgiammo.comệc của họ, không đề xuất dùng Windows Store.
According lớn a thành phố new york state report, Trump circumvented corporate & personal campaign donation limits in the 1980s – although he did not break any laws – by donating money khổng lồ candidates from 18 different business subsidiaries, rather than gihutgiammo.comng primarily in his own name.
Theo một báo cáo của bang New York, Trump vẫn "lách luật" giới hạn ở mức đóng góp cá thể và doanh nghiệp đến chiến dịch tranh cử vào trong những năm 1980 bằng câu hỏi quyên góp tiền cho các ứng hutgiammo.comên từ bỏ 18 doanh nghiệp con khác nhau, thay do đóng góp đa số dưới tên mình.
In March 2016, in response lớn a petition from the U.S. Aluminum Extruders Council, the U.S. Commerce Department launched an investigation as to lớn whether the export of certain 5050 extrusions by trung quốc Zhongwang circumvented US antidumping duties.
Vào tháng 3 năm 2016, để thỏa mãn nhu cầu với một bản kiến nghị của Hội đồng nhôm đùn Hoa Kỳ, Bộ dịch vụ thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã phát rượu cồn một cuộc khảo sát về bài toán xuất khẩu của 5050 nhôm đùn bởi đài loan trung quốc Zhongwang liệu có phải là đã qua khía cạnh thuế kháng phá giá chỉ Mỹ.
This boarding-bridge allowed the Roman navy khổng lồ circumvent some of Carthage"s naval skills by using their marines khổng lồ board Carthaginian ships and fight in hand-to-hand combat.
Cây cầu dùng để chiếm tàu địch này có thể chấp nhận được hải quân La Mã có thể phá vỡ một trong những các tài năng hải quân của người Carthage bằng phương pháp sử dụng lính hải quân của họ để chiếm lấy tàu chiến Carthage và áp dụng cách tiến công cận chiến.
The theory supposes that Philip V hoped that by abdicating the Spanish crown he could circumvent the Treaty và succeed to the French throne.

Xem thêm: Bills Là Gì, Nghĩa Của Từ Bill, Bill Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt


Giả thuyết trả định rằng Philip V hy vọng rằng bằng cách thoái vị ngơi nghỉ Tây Ban Nha, ông hoàn toàn có thể phá vỡ Hiệp mong và được quyền lên ngôi vua nghỉ ngơi Pháp.
Danh sách tầm nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M