Bạn sẽ xem bản rút gọn gàng của tài liệu. Xem và cài ngay bạn dạng đầy đủ của tài liệu tại phía trên (104.76 KB, 10 trang )


PHƯƠNG TRÌNH ION THU GỌN - HĨA HỌC 11I. Quan niệm phương trình ion rút gọn:

Phương trình ion rút gọn của bội nghịch ứng mang đến biết bản chất của phản ứng xảyra trong dung dịch chất điện li.

Một số xem xét khi viết phương trình ion rút gọn:

Muốn viết được phương trình ion thu gọn, học viên phải nắm vững đượcbảng tính tan, tính bay hơi, tính điện li yếu của các chất, thứ tự các chất xảyra vào dung dịch.

Những chất rắn, chất khí, nước khi viết phương trình ion là viết sinh hoạt dạngphân tử. Hồ hết chất tung được trong dung dịch thì viết sinh hoạt dạng ion

Phương trình ion rút gọn gàng là phương trình hóa học trong các số đó có sự kết hợpcác ion với nhau.

II. Các dạng phản bội ứng thường gặp mặt khi thực hiện phương trình ion rút gọn Với phương thức sử dụng phương trình ion rút gọn nó hoàn toàn có thể sử dụng chonhiều loại phản ứng: Trung hòa, trao đổi, thoái hóa - khử,... Miễn là xảy ratrong dung dịch.

Bạn đang xem: Cách viết phương trình ion rút gọn

1. Làm phản ứng trung hòa: (Phản ứng giữa axit cùng với bazơ)Phương trình phân tử:

HCl + NaOH NaCl + H→ 2O H2SO4 + 2KOH K→ 2SO4 + 2H2OPhương trình ion:


(2)

2H+ + SO42- + 2K+ + 2OH- SO→ 42- + 2K+ + H2O
Phương trình ion rút gọn:

H+ + OH- H→ 2O

Theo phương trình phản nghịch ứng ion rút gọn: nH+ = nOH- 2. Bội phản ứng giữa axit cùng với muối

 Nếu đến từ trường đoản cú axit vào muối hạt cacbonat

Phương trình phân tử: HCl + Na2CO3 NaHCO→ 3 + NaCl

HCl + NaHCO3 NaCl + CO→ 2 + H2O

Phương trình ion:

H+ + Cl- + 2Na+ + CO32- Na→ + + HCO3- + Na+ + Cl

-H+ + Cl- + HCO3- + Na+ Na→ + + Cl- + CO2 + H2O

Phương trình ion rút gọn: H+ + CO32- HCO→ 3-

HCO3

+ H+ CO→ 2 + H2O

 Nếu mang đến từ từ muối cacbonat vào axit

Phương trình phân tử: 2HCl + Na2CO3 2NaCl + CO→ 2 + H2O

Phương trình ion: 2H+ + 2Cl- + 2Na+ + Co32- 2Na→ + + 2Cl- + CO2 + H2O

Phương trình ion rút gọn: 2H+ + CO32- H→ 2O + CO2

 Nếu mang lại muối không giống vào axit:

Phương trình phân tử: HCl + AgNO3 AgCl + HNO→ 3


(3)

-Phương trình ion rút gọn: Cl- + Ag+ AgCl→

3. Bội phản ứng của oxit axit với dung dịch kiềm

Phương trình phân tử:

CO2 + 2KOH K→ 2CO3 + H2O

Hay CO2 + KOH KHCO→ 3

Phương trình ion: CO2 + 2K+ + 2OH- 2K+ CO→ 32- + H2O

Hay CO2 + K+ + OH- K→ + + HCO3

-Phương trình ion thu gọn:CO2 + 2OH- CO→ 32- + H2O

Hay CO2 + OH- HCO→ 3

-4. Dung dịch muối tác dụng với hỗn hợp muối


Phương trình phân tử:

Na2CO3 + MgCl2 MgCO→ 3 + 2NaCl

Phương trình ion:

2Na+ + CO32- + Mg2+ + Cl- MgCO→ 3 + 2Na+ + 2Cl

-Phương trình ion thu gọn: CO32- + Mg2+ MgCO→ 3

Phương trình phân tử:

Fe2(SO4)3 + 3Pb(NO3)2 2Fe(NO→ 3)3 + 3PbSO4


(4)

2Fe3+ + 3SO42- + 3Pb2+ + 6NO3- 2Fe→ 3+ + 6NO3- + 3PbSO4

Phương trình ion thu gọn: Pb2+ + SO4

PbSO→ 4

5. Oxit bố zơ tính năng với axit

Phương trình phân tử:

Fe2O3 + 3H2SO4 Fe→ 2(SO4)3 + 3H2O


Phương trình ion:

Fe2O3 + 6H+ + 3SO42- 2Fe→ 3+ + 3SO42- + 3H2O

Phương trình ion thu gọn:

Fe2O3 + 6H+ 2Fe3+ + 3H2O→

6. Kim loại chức năng với axit

Phương trình phân tử:

3Cu + 8HNO3 3Cu(NO→ 3)2 + 2NO + 4H2O

Phương trình ion:

2Cu + 8H+ + 8NO3- 3Cu→ 2+ + 6NO3- + 2NO + 4H2O

Phương trình ion thu gọn:

3Cu + 8H+ + 2NO3- 3Cu→ 2+ + 2NO + 4H2OIII. Bài tập phương trình ion


(5)

a) KNO3 + NaCl b) NaOH + HNO3 c) Mg(OH)2 + HCl

d) Fe2(SO4)3 + KOH e) FeS + HCl

f) NaHCO3 + HCl
g) NaHCO3 + NaOH h) K2CO3 + NaCl i) CuSO4 + Na2SHướng dẫn giải
a. Không xảy ra

b. NaOH + HNO3 NaNO→ 3 + H2OH+

+ OH

H→ 2O

c. Mg(OH)2 + 2HCl MgCl→ 2 + H2OMg(OH)2 + 2H+ Mg→ 2+ + H2O

d. Fe2(SO4)3 + 6KOH 2Fe(OH)→ 3↓ + 3K2SO4Fe2+ + 3OH- Fe(OH)→ 3↓

e. FeS + 2HCl FeCl→ 2 + H2S↑FeS + 2H+ Fe→ 2+ + H2S↑


(6)

g. NaHCO3 + NaOH Na→ 2CO3 + H2OHCO3

+ OH

CO→ 32- + H2Oh. Không xảy ra


i. CuSO4 + Na2S CuS + Na→ ↓ 2SO4Cu2+ + S2- CuS→ ↓

Bài 2: Một dung dịch bao gồm chứa các ion: Mg2+, Cl-, Br-.

- Nếu đến dd này tác dụng với dd KOH dư thì chiếm được 11,6 gam kết tủa.

- Nếu cho dd này tác dụng với AgNO3 thì nên vừa đúng 200 ml dd AgNO3

2,5M cùng sau bội nghịch ứng chiếm được 85,1 g kết tủa.a. Tính trong dd đầu? biết Vdd = 2 lít.

b. Cơ cạn dung dịch lúc đầu thì thu được bao nhiêu gam chất rắn?

Hướng dẫn giải

Phương trình ion:

Mg2+ + 2OH- Mg(OH)→ 2↓0,2 0,2 molAg+ + Cl- AgCl ;→ ↓x

Ag+ + Br- AgBr→ ↓y


(7)

x + y = 0,5 (1);

143,5x + 188y = 85,1 (2). Từ (1),(2) => x = 0,2, y = 0,3


a. = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,3/0,2 = 0,15 Mb. M = 0,2.24 + 0,2.35,5 + 0,3.80 = 35,9 gam

IV. Bài xích tập tập vận dụng

Câu 1. Viết phương trình phân tử với ion rút gọn cho những phản ứng sau:

1. SO2 dư + NaOH →

2. CO2 + Ca(OH)2 dư →

3. Fe3O4 + HCl →

4. MnO2 + HCl đặc →

5. Sắt dư + H2SO4 sệt nóng →

6. Fe + H2SO4 đăc lạnh dư →

7. FeCl3 + fe →

8. NaHSO4 + Ba(HCO3)2→

9. Ba(HSO3)2 + KOH →

10. AlCl3 + KOH toàn diện →

11. NaAlO2 + CO2 + H2O →

12. SO2 + Br2 + H2O →

13. KOH dư + H3PO4→

14. KMnO4 + NaCl + H2SO4 loãng →

15. NaOH + Cl2→


(8)

a. Tính độ đậm đặc mol của mỗi axit

b. 200 ml dung dịch A th-nc hết từng nào ml hỗn hợp bazơ B chứaNaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M?

c. Tính tổng trọng lượng muối chiếm được sau phản ứng giữa dung dịch A vàB?

Câu 3. dung dịch X chứa những ion Fe3+, SO42-, NH4+, Cl-. Phân chia dd X thành 2 phần bằng

nhau.

Phần 1 công dụng với dd NaOH dư, nấu nóng thu được 0,672lit khí nghỉ ngơi đktc cà 1,07gkết tủa.

Phần 2 công dụng với dd BaCl2 dư nhận được 4,68g kết tủa.Tổng cân nặng các muối hạt khan thu được khi cô cạn dd X làA. 3,73g

B. 7,07gC. 7,46gD. 3,52g


Câu 4. cho 3,2g bột Cu công dụng với 100ml dd láo hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO40,2M. Sau khoản thời gian cac phản bội ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra V lit khí NO (sản phẩm khửduy nhất) làm việc đktc. V có giá trị là


(9)

Câu 5. Trộn V lít dd NaOH 0,01M với V lit dd HCl 0,03M được 2V lit dd Y. PH củadd Y là

A. 4B. 3C. 2.D. 1

Câu 6. Trộn 100ml dd gồm pH = 1 bao gồm HCl cùng HNO3 với 100ml dd NaOH aM thu

được 200 ml dd bao gồm pH = 12. Cực hiếm của a làA. 0,15

B. 0,3C. 0,03D. 0,12

Câu 7. đến mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước dư chiếm được dd X cùng 3,36 lit H2ở đktc. Thể tích dd H2SO4 2M cần dùng làm trung hòa dd X là

A. 150mlB. 75mlC. 60mlD. 30ml

Câu 8. Trộn 100ml dd tất cả Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400 ml dd tất cả H2SO4

0,0375M và HCl 0,0125M nhận được dd X có pH làA. 2


(10)

C. 6D. 7

Câu 9.

Xem thêm: Rơ Le Là Gì? Cấu Tạo Của Rơle Điện Từ Là Gì, Công Dụng Của Rơ Le Điện Từ

cho m gam h Mg và Al vào 250 ml dd X chứa tất cả hổn hợp HCl 1M cùng H2SO4

0,5M thu được 5,32 lit H2 (Đktc) với dd Y (coi thể tích dd ko đổi). PH của dd Y là

A. 7B.1C. 2D. 6

Câu 10. triển khai 2 TN:

TN1: mang đến 3,84g Cu bội phản ứng cùng với 80ml dd HNO3 1M thoát ra V1 lit NO

TN2: mang lại 3,84g Cu phản ứng với 80ml dd HNO3 1M với H2SO4 0,5M bay ra V2 lit

NO. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, những thể tích đo ở thuộc điều kiện. Quan tiền hệgiữa V1 cùng với V2 là

A. V2 = 2,5V1B. V2 = 1,5V1C. V2 = V1D. V2 = 2V1


https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop11

Tài liệu liên quan


*
Phương phía và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty dược phẩm máy y tế tp. Hà nội 78 723 0
*
Phương hướng và những biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện vốn tại công ty dược phẩm máy y tế tp hà nội 70 580 0
*
Phương phía và các biện pháp cải thiện hiệu quả thực hiện vốn tại doanh nghiệp dược phẩm sản phẩm công nghệ y tế hà nội thủ đô 2 69 385 2
*
các lỗi thường chạm chán khi sử dụng Modem-ạng 10 644 4
*
10 thói xấu thường gặp gỡ khi thực hiện đồ hitech và phương pháp khắc phục 5 424 0
*
những lỗi thường gặp mặt khi áp dụng USB 4 735 0
*
loại gián án bí quyết xử lý các lỗi thường gặp gỡ khi áp dụng ổ dĩa USB 4 470 0
*
bài soạn cách xử lý những lỗi thường gặp khi thực hiện ổ dĩa USB 4 534 0
*
Tài liệu bí quyết xử lý 326 lỗi máy tính xách tay thường gặp gỡ khi sử dụng máy tính xách tay pdf 136 1 3
*
Tài liệu sai lầm thường gặp gỡ khi thực hiện trứng docx 5 440 0
*


Tài liệu các bạn tìm kiếm đã sẵn sàng chuẩn bị tải về


(14.96 KB - 10 trang) - sở hữu Phương trình ion rút gọn gàng và những bài toán liên quan - Phương trình ion rút gọn gàng
Tải bản đầy đủ ngay
×