Điều kiện để q3 nằm cân bằng trong chân không dưới tác dụng của q1 và q2

$$vec F_13 + vec F_23=0$$ $F_13 =F_23 =>dfracr_13^2=dfracr_23^2$ (*) cùng $$vec F_13 uparrow downarrow vec F_23$$ (**)

$F_13$: lực vì điện tích q1 tác dụng lên điện tích q3 (F$_31$: ngược lại)$F_23$: lực vì điện tích q2 tác dụng lên năng lượng điện q$_3 $(F$_32$: ngược lại)$F_12$: lực bởi điện tích q1 tác dụng lên điện tích q2 (F$_21$: ngược lại)$r_12 $= r$_21$ : khoảng cách giữa hai năng lượng điện q1; q2$r_13 $= r$_31$: khoảng cách giữa hai năng lượng điện q1; q3$r_23 $= r$_32$: khoảng cách giữa hai điện tích q2; q3

Lưu ý $F_13$ nơi đặt lực tại q3; $F_31$: nơi đặt lực trên q1


Trường đúng theo hai năng lượng điện q1 và q2 cùng dấu

*
Vị trí của q.3 để thỏa mãn điều kiện (**)

Vị trí của q.3 khi quận 1 và quận 2 cùng dấu

 $r_13=dfracr_12sqrtdfracq_1+1$


Trường đúng theo hai năng lượng điện q1 và q2 trái dấu

*
Có hai vị trí vừa lòng điều khiếu nại $$vec F_13 uparrow downarrow vec F_23$$

Vị trí của q.3 khi q1; quận 2 trái dấu:

|q1| 2|: Vị trí yêu cầu tìm $r_13=dfracr_12sqrtdfracq_1-1$|q1| > |q2|: Vị trí yêu cầu tìm $r_13=dfracr_12sqrtdfrac-1$


Ví dụ: hai điện tích $q_1 $= -12.10-9C cùng $q_2 $= 3.10-9C để trong không khí lần lượt tại nhị điểm AB bí quyết nhau 12cm. Xác định vị trí để $q_3 $= 3.10-9 để q3 nằm cân nặng bằng


Hướng dẫn

$r_12$ = 12cm; q1 và q2 trái dấu cùng |q1| > |q2| =>

Phương trình xác định vị trí của q3

Vị trí yêu cầu tìm $r_13=dfracABsqrtdfrac-1$

$r_13 $= 24cm; $r_23 $= 12cm => q3 nằm bên trên AB cách A 24cm và phương pháp B 12cm


<Ẩn HD>
Điều kiện về dấu, độ béo của năng lượng điện q3 để cả ba điện tích q1; q2; quận 3 nằm cân nặng bằng

$$vec F_13 + vec F_23=0$$  $F_13 $= $F_23$ cùng $$vec F_13 uparrow downarrow vec F_23$$ (*)$$vec F_21 + vec F_31=0$$ F$_21 $= F$_31$ với $$vec F_21 uparrow downarrow vec F_31$$ (*)$$vec F_12 + vec F_32=0$$ F$_12 $= F$_32$ cùng $$vec F_12 uparrow downarrow vec F_32$$ (*)


Trường hợp hai điện tích q1 và q2 cùng dấu

*
Từ hình vẽ => q3 mang dấu trái dấu với hai điện tích q1 và q2

Vị trí và độ béo của q.3 khi (q1 thuộc dấu q2)

$r_13=dfracr_12sqrtdfracq_1+1$

<|q_3|=|q_2|dfracr_13r_12> (q3 trái dấu q1; q2)

Vị trí cùng độ béo của quận 3 khi (q1 trái dấu q2)

|q1| 2|: $r_13=dfracr_12sqrtdfrac-1$ (q3 thuộc dấu q2)

|q1| > |q2|: $r_13=dfracr_12sqrtdfrac-1$ (q3 cùng dấu q1)

<|q_3|=|q_2|dfracr_13r_12>


Bài tập ví dụ:
 Cho 2 năng lượng điện q1= qo và q2= –4qo đặt tại 2 điểm AB biện pháp nhau a (cm) vào chân không. Q1, q2 không giữ cố định và thắt chặt tại 2 điểm AB. Tìm địa chỉ dấu với độ to của q3 để hệ 3 năng lượng điện tích cân bằng.

Bạn đang xem: Các dạng bài tập về định luật cu lông


Hướng dẫn

q1 trái vết với q2 và |q1| 2| => q3 nằm quanh đó q1; q2 gần q1 và trái lốt q1

Phương trình xác xác định trí của q3

$r_13=dfracABsqrtdfracq_2q_1-1 = a$

Phương trình xác định độ lớn của q3

<|q_3|=|q_2|dfracr_13r_12> => |q3| = 4qo => q3 = –4qo (q3 cùng dấu q2)


<Ẩn HD>

Bài tập định quy định culông: dạng bài xích hệ điện tích nằm cân bằng

Bài tập 1. Hai năng lượng điện điểm q1 = 10$^–8$ C, q2 = 4.10$^–8$ C đặt tại A cùng B biện pháp nhau 9 cm trong chân không. Phải kê điện tích q3 = 2.10$^–6$C trên đâu để điện tích q3 cân bằng?

Đs. Trên C giải pháp A 3 cm, cách B 6 cm.


Hướng dẫn

q1 và q2 cùng vệt = > q3 phải nằm trên đường thẳng nối AB với q3 nằm thân AB

hệ phương trình xác định vị trí của q3

(1)

r$_13$ + r$_23$ = r12 (2)

từ (1) cùng (2) = > r$_13$; r$_23$


<Ẩn HD>
Bài tập 2. Hai điện tích q1 = 2.10$^–8$C, q2 = –8.10$^–8$C đặt ở A và B trong ko khí, AB = 8 cm. Một năng lượng điện q$_3 $đặt trên C. Xác định

a/ vị trí của C để q3 nằm cân bằng?

b/ Dấu cùng độ béo của q3 để q1 và q2 cũng nằm cân bằng?


Hướng dẫn

Phân tích bài toán

q1 = 2.10$^–8$C, q2 = –8.10$^–8$C; AB = 8 cm

Giải

để q3 nằm cân bằng thì F1 = F2 = > (1)

|q1| 2| = > r1 2 = > q3 nằm gần q1 hơn = > r2 = r1 + AB (2)

trái hướng

= > ta bao gồm hình vẽ vị trí của q3

*

từ (1) với (2) = > r1 = 8cm; r2 = 16cm

b/ Để 3 điện tích nằm cân bằng

+ = 0 (3)

+ = 0 (4)

+ = 0 (5)

= > về địa điểm q3 vẫn nằm ở C

*

từ (3) = >

= > |q3| = 8.10$^–8 $C = > q3 = -8.10$^–8 $C


<Ẩn HD>
Bài tập 3. Hai điện tích q1 = -2.10-8C, q2 = -1,8.10-7C đặt tại A với B trong ko khí, AB = 8cm. Một điện tích q3 đặt tại C. Hỏi

a/ C chỗ nào để q3 cân bằng

b/ Dấu với độ to của q3 để q1, q2 cũng cân nặng bằng.


Hướng dẫn

*


<Ẩn HD>
Bài tập 4. Hai điện tích điểm q1 = 10-8C, q2 = 4.10-8C đặt tại A cùng B bí quyết nhau 9cm vào chân không.

a/ xác minh độ lớn lực tác động giữa hai năng lượng điện tích.

b/ xác minh véc tơ lực tính năng lên năng lượng điện qo = 6,075.10-9C để ở trung điểm AB.

c/ phải để điện tích q3 = 2.10-6 tại đâu nhằm điện tích q3 nằm cân nặng bằng.


Hướng dẫn

*


<Ẩn HD>
Bài tập 5. Hai năng lượng điện điểm q1 = q2 = q$_, $đặt tại A với B trong ko khí. Phải kê điện tích q3 tại đâu để q3 nằm cân nặng bằng.

Xem thêm: Các Bài Toán Rút Gọn Biểu Thức Lớp 9, Bài Tập Rút Gọn Biểu Thức Lớp 9 Theo Từng Dạng


Hướng dẫn

*


<Ẩn HD>
Bài tập 6. Tất cả hai điện tích q1 = q cùng q2 = 4q đặt cố định trong ko khí bí quyết nhau một khoảng tầm a = 30cm. Phải đặt một điện tích qo như cầm nào và ở chỗ nào để nó cân bằng.


Hướng dẫn

*


<Ẩn HD>

Bài cùng chủ đề:


điện tích cân bằng, định hiện tượng Culong
Twitter Facebook
VẬT LÝ 10 | VẬT LÝ 11 | VẬT LÝ 12 | TÀI LIỆU VẬT LÝ TOÁN 10 | TOÁN 11 | TOÁN 12 | HỌC247
theo dõi và quan sát
Đăng nhập
Notify of
new follow-up comments new replies lớn my comments
0 BÌNH LUẬN
Inline Feedbacks
Xem toàn thể bình luận
Search for:
wpDiscuz
0
0
Tham gia thảo luậnx
()
x
| Reply
Insert