Bạn đã xem phiên bản rút gọn gàng của tài liệu. Coi và download ngay bản đầy đầy đủ của tài liệu tại đây (94.92 KB, 4 trang )
Bạn đang xem: Bảng đông từ bất quy tắc lớp 8

Trong giờ Anh gồm bao gồm động từ tất cả quy tắc cùng bất quy tắc, trong các số ấy phần cồn từ bất quy tắcđược xem là phần có tác dụng cho học sinh cảm thấy khó khăn khi có tác dụng bài.Để giúp các em làm bài tậptiếng Anh dễ dàng dàng, học tập tiếng Anhhiệu trái thì Download.com.vn xin giới thiệuBảng hễ từ bất quytắc lớp 8.

100 Động trường đoản cú bất luật lệ trong tiếng Anh lớp 8

N0 Infinitive Past PastParticiple Meaning

1 be (am,is,are) was, were been thì, là, ở

2 become Became become trở nên

3 begin Began begun bắt đầu

4 blow Blew blown thổi

5 break Broke broken bể, làm vỡ

6 bring Brought brought mang

7 build Built built xây dựng

8 burst Burst burst nổ, nổ tung

9 buy Bought bought mua

10 can Could gồm thể

11 catch Caught caught chụp, bắt


12 choose Chose chosen lựa chọn

13 come came come đến

14 cost cost cost trị giá

15 cut cut cut cắt

16 do did done làm

17 draw drew drawn vẽ

18 drink drank drunk uống

19 drive drove driven lái xe


(2)

21 fall fell fallen rơi, té, ngã

22 feed fed fed mang đến ăn, nuôi

23 feel felt felt cảm thấy

24 fight fought fought chiến đấu

25 find found found search thấy

26 fly flew flown bay

27 forget forgot forgotten quên


28 forgive forgave forgiven tha thứ

29 freeze froze frozen đông lại, ướp

30 get got gotten gồm được, trở nên

31 give gave given cho, biếu, tặng

32 go went gone đi

33 grow grew grown mọc, lớn lên

34 hang hung hang treo

35 have had had có

36 hear heard heard nghe, nghe thấy

37 hide hid hidden đậy dấu, ẩn nấp

38 hit hit hit đánh, đụng, va

39 hold held held cầm, tổ chức

40 hurt hurt hurt làm đau, đau

41 keep kept kept giữ, giữ lại gìn

42 know knew known biết


43 lay laid laid đặt, đẻ (trứng)

44 lead led led dẫn dắt, lãnh đạo

45 lean leant leant nghiêng, dựa vào

46 learn learnt learnt học


(3)

48 lend lent lent đến mượn

49 let let let để cho

50 lie laid lain nằm

51 light lighted lit thắp sáng

52 lose lost lost tấn công mất, lạc

53 make made made làm, chế tạo

54 may might được phép, tất cả lẽ

55 meet met met gặp

56 must had to phải

57 pay paid paid trả tiền

58 put put put đặt, để


59 read read read đọc

60 ride rode ridden cưỡi, đi (xe)

61 ring rang rung rung, reo

62 rise rose risen dưng lên

63 run ran run chạy

64 Say said said nói

65 See saw seen nhìn thấy, thấy

66 Sell sold sold bán

67 send sent sent gởi

68 set set set đặt, để

69 shake shook shaken rung, lắc

70 shall should sẽ, nên

71 shine shone shone chiếu sáng

72 shoot shot shot bắn, sút (bóng)

73 show showed shown chỉ, mang lại xem


(4)

75 Sing quý phái sung hát

76 Sink sank sunk chìm xuống

77 Sit sat sat ngồi

78 sleep slept slept ngủ

79 smell smelt smelt ngửi

80 speak spoke spoken nói

81 spend spent spent tiêu, xài, trải qua

82 split split split chẻ, nứt

83 spread spread spread trải ra, lan đi

84 stand stood stood đúng

85 steal stole stolen tấn công cắp

86 strike stroke stricken đánh, đình cơng

87 sweep swept swept qt

88 swim swam swum bơi

89 take took taken cố lấy


90 teach taught taught dạy

91 tear tore torn xé rách

92 tell told told đề cập lại, nói

93 think thought thought nghĩ, suy nghĩ

94 throw threw thrown ném, quăng

95 understand understood understood hiểu

96 wake woke waken thức dậy

97 wear wore worn mặc, mang, đội

98 will would sẽ

99 win won won chiến thắng cuộc


học giờ đồng hồ AnhBảng cồn từ bất quy

Tài liệu liên quan


*
Bảng hễ từ bất luật lệ trong tiếng anh 8 3 55
*
450 rượu cồn từ bất nguyên tắc trong giờ anh 26 5 66
*
report khoa học:Các nằm trong tính ngữ nghĩa của hễ từ chỉ địa chỉ trong giờ Anh doc 5 588 0
*
BẢNG ĐỘNG TỬ BẤT QUI TẮC vào TIẾNG ANH pptx 3 1 26
*
các cụm đụng từ thông dụng nhất trong giờ đồng hồ Anh xếp theo bảng vần âm (AZ) 12 4 57
*
những động từ theo mỗi mùa trong giờ Anh docx 5 413 0
*
572 Động từ bỏ bất quy tắc trong tiếng Anh pptx 10 9 233
*
Động trường đoản cú bất nguyên tắc trong tiếng Anh 2 1 3
*
english verbs say tell speak talk and their vietnamese equivalents = cồn từ say tell talk trong giờ đồng hồ anh với những tương đương trong tiếng việt 46 869 6
*
Động từ nhiều thành tố trong giờ Anh phần đa lỗi học viên trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ thường vướng mắc và những phương án khả hữu 53 534 0
*


Tài liệu các bạn tìm kiếm đã sẵn sàng chuẩn bị tải về


(94.92 KB - 4 trang) - sở hữu Bảng cồn từ bất luật lệ lớp 8 - 100 Động từ bất phép tắc trong giờ đồng hồ Anh lớp 8
Tải bản đầy đầy đủ ngay


Xem thêm: Tính Chất Của Tứ Giác Ngoại Tiếp Đường Tròn Ngoại Tiếp, Tứ Giác Ngoại Tiếp Đường Tròn

×