Để giao hàng việc học giỏi tiếng Anh nghành nghề xây dựng cho những người đi làm, hutgiammo.com xin chia sẻ bộ từ điển tiếng anh chuyên ngành chế tạo về tên gọi chức danh quá trình trong nghành nghề xây dựng. Chúng ta cùng tham khảo nhé.

Bạn đang xem: Ban lãnh đạo tiếng anh là gì

*

People on site: tín đồ ở công trường

Heavy equipment /’hevi i’kwipmənt/: đồ vật thi công

Plants and equipment /plɑ:nts/,/i’kwipmənt/: Xưởng với thiết bị

Owner /’ounə/: chủ nhà, công ty đầu tư

Contracting officer: Viên chức thống trị hợp đồng

Owner’s representative /’əʊnəs ,repri’zentətiv/: đại diện chủ đầu tư

Contracting officer’s representative: Đại diện viên chức cai quản hợp đồng

Consultant /kən’sʌltənt/: tư vấn

Superintending Officer /ˌsuːpərɪnˈtendin ‘ɔfisə/: nhân viên giám sát

Resident architect /’rezidənt ‘ɑ:kitekt/: bản vẽ xây dựng sư hay trú

Supervisor /’sju:pəvaizə/: giám sát

Site manager /sait ‘mæniʤə/: Trưởng dự án công trình

Officer in charge of safe & hygiene: Viên chức phụ trách vệ sinh an toàn lao đụng và môi trường.

Quality engineer /’kwɔliti ,enʤi’niə/: Kỹ sư bảo đảm an toàn chất lượng

Site engineer /sait ,enʤi’niə/: Kỹ sư công trường

Chief of construction group: đội trưởng

Foreman /’fɔ:mən/: Cai, tổ trưởng

Structural engineer /’strʌktʃərəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư kết cấu

Construction engineer /kən’strʌkʃn ,endʤi’niə/ : Kỹ sư xây dựng

Civil engineer /’sivl ,enʤi’niə/: Kỹ sư chế tạo dân dụng

Electrical engineer /i’lektrikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư điện

Water works engineer /’wɔ:tə wə:ks ,enʤi’niə/: Kỹ sư cách xử lý nước

Sanitary engineer /’sænitəri ,enʤi’niə/: Kỹ sư cấp cho nước

Mechanical engineer /mi’kænikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư cơ khí

Chemical engineer /’kemikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư hóa

Soil engineer /sɔil ,enʤi’niə/: Kỹ sư địa chất

Surveyor /sə:’veiə/: Trắc đạt viên, điều tra viên

Quantity surveyor /’kwɔntiti sə:’veiə/: dự trù viên

Draftsman = Draughtsman (US) /ˈdrɑːftsmən/: Hoạ viên /người phân phát thảo

Craftsman /’krɑ:ftsmən/: Nghệ nhân

Storekeeper /’stɔ:,ki:pə/: Thủ kho

Guard /gɑ:d/= watchman: Bảo vệ

Worker /’wə:kə/: Công nhân

Mate /meit/: Thợ phụ

Apprentice /ə’prentis/: tín đồ học việc

Laborer: Lao cồn phổ thông

Skilled workman: Thợ lành nghề

Mason /’meisn/ = Bricklayer /’brik,leiə/ : Thợ hồ

Plasterer /’plɑ:stərə/: Thợ hồ ( thợ trát )

Carpenter /’kɑ:pintə/:Thợ mộc sàn nhà, coffa

Joiner /’ʤɔinə/: Thợ mộc bàn ghế, trang trí nội thất

Electrician /ilek’triʃn/: Thợ điện

Plumber /’plʌmə/: Thợ ống nước

Steel-fixer: Thợ sắt ( cốt thép )

Welder /weld/: Thợ hàn

Scaffolder /’skæfəld/: Thợ giàn giáo

Contractor /kən’træktə/: bên thầu

Main contractor: đơn vị thầu chính

Sub-contractor: công ty thầu phụ

*

khóa huấn luyện và đào tạo tiếng Anh dành riêng cho nhà cai quản – VIP 1:1

hutgiammo.com là tổ chức triển khai chuyên sâu đào tạo và giảng dạy tiếng Anh cho tất cả những người đi làm duy...