Bài tập về nguyên phân và bớt phân tổng hợp những bài tập về nguyên phân và bớt phân có kèm lời giải chi tiết giúp những em học xuất sắc môn Sinh học phần nguyên phân, giảm phân, ôn thi học tập sinh xuất sắc môn Sinh lớp 10, 11 hiệu quả. Chúc các em học tốt.

Bạn đang xem: Bài tập về nguyên phân và giảm phân lớp 10


Giải bài bác tập trang 9 SGK Sinh học lớp 10: những cấp tổ chức của nhân loại sống

Bài tập 1: 10 tế bào sinh dục sơ khai phân bào liên tiếp với số lần giống hệt ở vùng sinh sản, môi trường cung ứng 2480 nhiễm dung nhan thể đơn, toàn bộ các tế bào nhỏ đến vùng chín giảm phân đã yên cầu môi ngôi trường tế bào cung ứng thêm 2560 nhiễm nhan sắc thể đơn. Hiệu xuất thụ tinh của giao tử là 10 % và tạo nên 128 hợp tử. Biết không tồn tại hiện tượng trao đổi chéo cánh xảy ra trong bớt phân.

Hãy xác định:

a. Cỗ nhiễm dung nhan thể 2n của loài với tên của loại đó

b. Tế bào sinh dục sơ khai là đực giỏi cái? Giải thích?

Cách giải

a. Hotline x là chu kỳ nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai, 2n là cỗ nhiễm nhan sắc thể lưỡng bội của loài, ta có:

2n(2x – 1)10 = 2480 với 2n2x10 = 2560 → n = 8 (ruồi giấm)

2n.2x.10 = 2560 → x = 5

b. Số tế bào bé sinh ra: 320

Số giao tử tham gia thụ tinh: 128/10 . 100 = 1280

Số giao tử hình thành từ từng tế bào sinh giao tử: 1280/320 = 4 suy ra là nhỏ đực

Bài tập 2: Ở 1 loài ong mật, 2n=32. Trứng khi được thụ tinh đã nở thành ong chúa hoặc ong thợ tuỳ điều kiện về dinh dưỡng, còn trứng ko được thụ tinh thì nở thành ong đực.

Một ong chúa đẻ được một vài trứng có trứng được thụ tinh với trứng ko được thụ tinh, tuy thế chỉ có 80% số trứng được thụ tinh là nở thành ong thợ, 60% số trứng không được thụ tinh là nở thành ong đực, những trường hợp sót lại đều không nở và bị tiêu biến. Những trứng nở thành ong thợ với ong đực nói trên chứa tổng số 155136 NST, biết rằng số ong đực con bằng 2% số ong thợ con.


a/ tìm kiếm số ong thợ bé và số ong đực con.

b/ tổng số trứng được ong thợ đẻ ra trong đợt nói trên là bao nhiêu?

c/ giả dụ số tinh dịch trực tiếp thụ tinh với những trứng chỉ chiếm 1% so với tổng số tinh trùng ra đời thì tổng thể NST trong những tinh trùng với tế bào trứng bị tiêu biến là bao nhiêu?

Cách giải

a/ gọi x là số ong thợ, y là số ong đực thì y = 0,02x

Ta tất cả 32x + 16 x 0,02x =155136; x = 4800; y = 96

b/ tổng cộng trứng đẻ là (4800×100/80) + (96×100/60) = 6160

c/ toàn bô nhiễm dung nhan thể bị tiêu biến

– Số trứng thụ tinh đẻ ra: 4800 x 100/80 = 6000 trứng

– Số tinh trùng ko thụ tinh: (6000 x 100) – 6000 = 594000

– Số trứng không thụ tinh đẻ ra: 96 x 100/60 = 160 trứng

– Số trứng không thụ tinh không nở: 160 – 96 = 64

– Số trứng thụ tinh không nở: 6000 – 4800 = 1200

– tổng số nhiễm sắc thể bị tiêu biến: (32 x 1200) + 16(64 + 594000) = 9543424 NST

Bài tập 3: Một tế bào sinh dục sơ khai của một loài triển khai nguyên phân liên tục một số đợt yên cầu môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu có mặt 504 nhiễm dung nhan thể (NST) 1-1 mới. Những tế bào bé sinh ra từ dịp nguyên phân sau cuối đều giảm phân bình thường tạo 128 tinh trùng cất NST Y.

a. Số dịp nguyên phân của tế bào sinh dục sơ khai?

b. Xác minh bộ NST 2n của loài?

c. Trong quá trình nguyên phân đó tất cả bao nhiêu thoi tơ vô sắc được hình thành?

d. Tính con số NST solo môi trường hỗ trợ cho toàn cục quá trình tạo thành giao tử từ một tế bào sinh dục sơ khai

e. Tất cả bao nhiêu kiểu sắp tới xếp của các NST kép cùng bề mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc đẹp ở kì giữa 1 phân bào sút nhiễm.

GIẢI

Số dịp nguyên phân:

– Số tinh trùng có NST Y = tinh trùng có NST X = 128

Tổng số tinh trùng sản xuất thành: 128 × 2 = 256

Số TB sinh tinh: 256/4 = 64

Số dịp nguyên phân: hotline K là số đợt nguyên phân

2k = 64 → k = 6

Bộ NST 2n: (26 – 1) × 2n = 504 → 2n = 8

– Số thoi vô nhan sắc hình thành: 26 – 1 = 63

– Số NST môi trường hỗ trợ cho tế bào sinh dục sơ khai sản xuất giao tử:

(26-1 + 1) × 8 = 1016

– Số kiểu thu xếp là: 8 kiểu sắp đến xếp.

Bài tập 4: 10 tế bào sinh dục của một cơ thể nguyên phân tiếp tục một số đợt yên cầu môi trường nội bào cung ứng nguyên liệu để tạo thành 2480 NST đối kháng mới tương đương. Các tế bào nhỏ đều trải qua vùng sinh trưởng lao vào vùng chín, sút phân khiến cho các giao tử, môi trường nội bào đã hỗ trợ thêm nguyên liệu tạo nên 2560 NST đơn. Năng suất thụ tinh của giao tử 10% khiến cho 128 vừa lòng tử lưỡng bội bình thường.

a. Khẳng định bộ NST lưỡng bội của loài?

b. Xác định giới tính của khung người tạo nên các giao tử trên?

c. Những hợp tử được phân thành hai team A và B có số lượng bằng nhau. Mỗi phù hợp tử trong nhóm A gồm số đợt nguyên phân gấp 2 lần số dịp nguyên phân trong team B. Các hợp tử trong những nhóm tất cả số lần nguyên phân bởi nhau. Tổng số NST đơn có trong toàn bộ các tế bào nhỏ sinh ra từ bỏ 2 nhóm bởi 10240 NST đối chọi lúc chưa nhân đôi. Search số đợt nguyên phân của mỗi vừa lòng tử trong những nhóm tế bào?

Cách giải

a. Ở vùng chín từng tế bào sinh dục gồm một lần nhân song NST sống kì trung gian của lần phân bào I nên con số NST cung ứng bằng con số NST gồm trong tế bào ban sơ trước khi lao vào giảm phân. Suy ra con số NST đối kháng có trong những tế bào trước khi triển khai giảm phân là 2560 NST đơn.

Xem thêm: Nội Dung Quy Luật Phân Li Độc Lập, Quy Luật Phân Li Độc Lập Hay, Chi Tiết

– số lượng NST solo có vào 10 tế bào sinh dục nguyên sơ là 2560 – 2480 = 80

– cỗ NST lưỡng bội của chủng loại 2n = 80/10 = 8

b. Với năng suất thụ tinh 10% để tạo ra 128 hợp tử thì con số giao tử cần được có: 128/10 x 100 = 1280 giao tử

– con số tế bào sinh dục con khi chưa lao vào vùng chín được tạo thành từ nhóm tế bào trên: 2560/8 = 120 tế bào

Nếu những tế bào này là tế bào sinh trứng thì chỉ tạo được 320 tế bào trứng, không được hoàn tất quy trình thụ tinh. Vậy đội tế bào bên trên là tế bào giới tính đực. Vày tạo được: 320 x 4 = 1280 tinh trùng.

c. điện thoại tư vấn số đợt nguyên phân của mỗi đúng theo tử trong nhóm B là k. Suy ra chu kỳ nguyên phân của hòa hợp tử trong nhóm A là 2k. Theo mang thiết ta có phương trình: 

*