chất hóa học 12 Sinh học tập 12 lịch sử hào hùng 12 Địa lí 12 GDCD 12 technology 12 Tin học tập 12
Lớp 11
hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử hào hùng 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học tập 11
Lớp 10
hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử dân tộc 10 Địa lí 10 GDCD 10 công nghệ 10 Tin học tập 10
Lớp 9
hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử vẻ vang 9 Địa lí 9 GDCD 9 technology 9 Tin học 9 Âm nhạc và mỹ thuật 9
Lớp 8
chất hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử dân tộc 8 Địa lí 8 GDCD 8 technology 8 Tin học 8 Âm nhạc cùng mỹ thuật 8
Lớp 7
Sinh học 7 lịch sử vẻ vang 7 Địa lí 7 Khoa học tự nhiên 7 lịch sử dân tộc và Địa lí 7 GDCD 7 công nghệ 7 Tin học tập 7 Âm nhạc và mỹ thuật 7
lịch sử vẻ vang và Địa lí 6 GDCD 6 công nghệ 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 thẩm mỹ 6
Chương 1 : Sự điện li Chương 2: Nito - Photpho Chương 3: Cacbon - Silic Chương 4: Đại cương về chất hóa học hữu cơ

Câu hỏi 1 : Hấp thụ trọn vẹn 2,24 lít CO2 vào 160 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,5M. Khối lượng kết tủa nhận được sau phản nghịch ứng là:

A 19,7 gam. B 11,82 gam. C 7,88 gam. D 13,79 gam.

Bạn đang xem: Bài tập co2 tác dụng với dung dịch kiềm


Phương pháp giải:

Bài toán hấp thụ CO2 vào hỗn hợp kiềm:

(*) = nOH-/nCO2

+ trường hợp (*) ≤ 1 thì chỉ chế tạo ra muối HCO3-

CO2 + OH- → HCO3-

+ nếu 1 tạo HCO3- và CO32-

CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

CO2 + OH- → HCO3-

nCO2 = nCO32- + nHCO3- (1)

nOH- = 2nCO32- + nHCO3- (2)

(2) – (1) => nCO32- = nOH- - nCO2

2x(1) - (2)=> nHCO3- = 2nCO2 – nOH-

+ nếu (*) ≥ 2 => tạo thành muối CO32-


Lời giải bỏ ra tiết:

nCO2 = 0,1 mol; nOH- = 0,16 mol

Ta thấy: 1 OH- : nCO2 = 1,6 tạo muối CO32- cùng HCO3-

Áp dụng phương pháp tính nhanh: nCO3 2- = nOH- - nCO2 = 0,06 mol

Ta thấy: nBa2+ (0,08 mol) > nCO3 2- (0,06 mol)

=> nBaCO3 = 0,06 mol => mBaCO3 = 11,82g

 Đáp án B


Câu hỏi 2 : dung nạp V lít CO2 vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản bội ứng chiếm được 29,55 gam kết tủa. Cực hiếm của V là:

A 3,36 lít.B 5,6 lít. C 3,36 lít hoặc 5,6 lít.D 3,36 lít hoặc 8,96 lít.

Phương pháp giải:

HS xét 2 ngôi trường hợp: 

+) TH1: OH- dư, BaCO3 chưa bị tổ hợp => nCO2 = nBaCO3 

+) TH2: BaCO3 bị tổ hợp một phần

CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

CO2 + OH- → HCO3-

nCO2 = nCO32- + nHCO3- (1)

nOH- = 2nCO32- + nHCO3- (2)

(2) – (1) => nCO32- = nOH- - nCO2

2x(1) - (2)=> nHCO3- = 2nCO2 – nOH-

Áp dụng bí quyết tính nhanh nCO32- = nOH- - nCO2 tính được số mol CO2.


Lời giải chi tiết:

Ta có: nBaCO3 = 0,15 mol ; nOH- = 0,4 mol

+) TH1: OH- dư, BaCO3 không bị tổ hợp => nCO2 = nBaCO3 = 0,15 mol => VCO2 = 3,36 lít

+) TH2: BaCO3 bị tổ hợp một phần => nCO2 = nOH- - nCO3 2- = 0,25 mol => VCO2 = 5,6 lít

 Đáp án C


Câu hỏi 3 : Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 vào 250 ml dung dịch NaOH 1M, sau làm phản ứng thu được hỗn hợp Y. Cô cạn dung dịch Y chiếm được m gam rắn khan. Cực hiếm của m là:

A 10,6. B 12,6. C 16,6. D 18,6.

Phương pháp giải:

Bài toán hấp thụ CO2 vào hỗn hợp kiềm:

(*) = nOH-/nCO2

+ nếu như (*) ≤ 1 thì chỉ tạo muối HCO3-

+ nếu 1 tạo ra HCO3- và CO32-

+ nếu (*) ≥ 2 => chế tạo ra muối CO32-


Lời giải chi tiết:

nCO2 = 0,1 mol ; nNaOH = 0,25 mol 

Ta thấy: nNaOH : nCO2 = 0,25 : 0,1 = 2,5 > 2 => NaOH dư

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

0,1 → 0,2 dư 0,05 → 0,1 (mol)

Vậy hóa học rắn khan sau phản nghịch ứng gồm: 0,1 mol Na2CO3 và 0,05 mol NaOH.

=> m chất rắn = 0,1.106 + 0,05.40 = 12,6 gam

Đáp án B


Câu hỏi 4 : Sục trọn vẹn 3,36 lít khí CO2 ( đktc) vào 200 ml hỗn hợp NaOH 1,5M thu được hỗn hợp A, nồng độ mol/l các chất trong dung dịch A là:

A Na2CO3 1,5M B NaHCO3 0,75M C NaHCO3 1,5M D Na2CO3 0,75M

Phương pháp giải:

Tính tỉ lệ: (*) = nOH-/nCO2

+ (*) ≤ 1 => chỉ chế tác muối HCO3-

+ 1 tạo thành 2 muối HCO3- với CO32-

+ (*) ≥ 2 => chỉ chế tạo muối CO32-


Lời giải chi tiết:

nCO2 = 0,15mol

nOH- = 0,3mol

=> Chỉ tạo nên muối Na2CO3

nNa2CO3 = 0,15 mol

CM Na2CO3 = 0,75M

Đáp án D


Câu hỏi 5 : Sục hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 ( đktc) vào 100 ml tất cả hổn hợp dung dịch NaOH 2M và Ca(OH)2 1,5M thu được a gam kết tủa. Quý giá của a là:

A đôi mươi gam B 10 gamC 5 gam D 15 gam

Phương pháp giải:

Tính tỉ lệ: (*) = nOH-/nCO2

+ (*) ≤ 1 => chỉ chế tác muối HCO3-

+ 1 tạo thành 2 muối bột HCO3- cùng CO32-

+ (*) ≥ 2 => chỉ sinh sản muối CO32-


Lời giải chi tiết:

nCO2 = 0,3mol

nOH- = 0,5mol

nCa2+ = 0,15mol

nCO32- = 0,2mol

a = 0,15 . 100 = 15g

Đáp án D


Câu hỏi 6 : Hấp thụ trọn vẹn 0,16 mol CO2 vào 2 lít dd Ca(OH)2 0,05 M chiếm được kết tủa X và dd Y. Cho biết khổi lượng dd Y tăng hay giảm bao nhiêu so cùng với dd Ca(OH)2 ban đầu?

A Tăng 2,04g B bớt 3,04gC Tăng 3,04g D sút 2,04g

Phương pháp giải:

Tính tỉ lệ: (*) = nOH-/nCO2

+ (*) ≤ 1 => chỉ tạo nên muối HCO3-

+ 1 chế tạo 2 muối HCO3- với CO32-

+ (*) ≥ 2 => chỉ tạo nên muối CO32-


Lời giải đưa ra tiết:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

0,1 ← 0,1 ← 0,1

2CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

0,16 – 0,1 → 0,06

=> n↓= 0,04 mol

n↓= 0,04 mol => m ↓ = 4g mdd tăng = 7,04 – 4 = 3,04g

Đáp án C


Câu hỏi 7 : kêt nạp hết 0,2 mol CO2 vào dung dịch đựng 0,025 mol NaOH và 0,1 mol Ba(OH)2, kết thúc các bội nghịch ứng chiếm được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là

A 34,475. B 19,700. C 9,850. D 4,925.

Phương pháp giải:

Bài toán CO2 + dung dịch kiềm

Công thức giải nhanh :

+) TH1 : nOH ≥ 2.nCO2 => OH- dư

=>nCO3 = nCO2

+) TH2 : nCO22 => xuất hiện 2 muối CO32- và HCO3-

=>nCO3 = nOH – nCO2

+) TH3 : nCO2> nOH => CO2 dư => xuất hiện muối HCO3-.

=>nHCO3 = nOH


Lời giải chi tiết:

nOH = 0,225 mol ; nCO2 = 0,2 mol

=> nCO3 = nOH – nCO2 = 0,025 mol = nBaCO3

=> mkết tủa = 4,925g

Đáp án D


Câu hỏi 8 : mang lại 7,84 lít khí CO2 (đktc) công dụng với 250 ml hỗn hợp KOH 2M sau phản ứng, cô cạn hỗn hợp thu được tồng khối lượng sản phẩm rắn là:

A 40,7 gam B 38,24 gam C 26 gam D 34,5gam

Phương pháp giải:

Tính tỉ lệ: (*) = nOH-/nCO2

+ (*) ≤ 1 => chỉ chế tạo ra muối HCO3-

+ 1 sản xuất 2 muối HCO3- cùng CO32-

+ (*) ≥ 2 => chỉ tạo nên muối CO32-

Chú ý: lúc cô cạn dung dịch thì muối hạt KHCO3 bị nhiệt phân thành K2CO3


Lời giải bỏ ra tiết:

nKOH = 0,5 mol

nCO2 = 0,35 mol

nOH- / nCO2 = 0,5/0,35 = 10/7

=> sinh sản 2 muối

Tuy nhiên lúc cô cạn hỗn hợp thì muối KHCO3 bị nhiệt phân thành K2CO3

Bảo toàn K => nK2CO3 = 0,25 mol

m = 34,5g

Đáp án D


Câu hỏi 9 : Khi mang đến 3,36 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch cất NaOH 0,2M với Ba(OH)2 0,5M. Khối lượng kết tủa thu được sau bội phản ứng là:

A 19,7 gam B 9,85 gam C 3,94 gam D 17,73 gam

Lời giải đưa ra tiết:

Phương pháp : Bài toán CO2 + dung dịch kiềm; bảo toàn năng lượng điện tích, bảo toàn nguyên tố

Công thức giải nhanh :

+) TH1 : nOH ≥ 2.nCO2 => OH- dư

=>nCO3 = nCO2

+) TH2 : nCO22 => ra đời 2 muối bột CO32- và HCO3-

=>nCO3 = nOH – nCO2

+) TH3 : nCO2> nOH => CO2 dư => hiện ra muối HCO3-.

=>nHCO3 = nOH

Lời giải:

nCO2 = 0,15mol

nOH- = 0,24mol

nBa2+ = 0,1mol

nCO32- = nOH- - nCO2 = 0,09 mol

nBaCO3 = nCO32- = 0,09 mol

=> m = 17,73g

Đáp án D


Câu hỏi 10 : Sục nhàn nhã V lít khí CO2 (đktc) thảnh thơi vào 500 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,6M;KOH 0,2M và Ba(OH)2 0,4M. Kết thúc phản ưng thu được 27,58 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá chỉ trị lớn nhất của V vừa lòng điều kiện của việc là

A 14,784. B 16,812. C 3,136. D 12,544.

Lời giải đưa ra tiết:

Phương pháp : Bài toán CO2 + hỗn hợp kiềm

Công thức giải nhanh :

+) TH1 : nOH ≥ 2.nCO2 => OH- dư

=>nCO3 = nCO2

+) TH2 : nCO22 => xuất hiện 2 muối CO32- và HCO3-

=>nCO3 = nOH – nCO2

+) TH3 : nCO2> nOH => CO2 dư => hiện ra muối HCO3-.

=>nHCO3 = nOH

Lời giải:

V lớn nhất khi có hiện tượng hòa tan kết tủa

nOH = nNaOH + nKOH + 2nBa(OH)2 = 0,8 mol

nBaCO3 = 0,14 mol

=> nCO2 = nOH – nBaCO3 = 0,66 mol

=> V = 14,784 lit

Đáp án A


Câu hỏi 11 : Sục khí CO2 vào 100 ml dung dịch X chứa đồng thời Ba(OH)2 0,5M và NaOH 0,8M. Xác minh thể tích khí CO2 (đktc) để khi phản vào dung dịch X thu được kết tủa rất đại:

A 1,12 lít B 1,12 lít C 1,68 lít D 1,12 lít

Lời giải bỏ ra tiết:

Thứ tự bội phản ứng khi dẫn nhàn rỗi CO2 vào dung dịch tất cả hổn hợp Ba(OH)2 và NaOH như sau:

(1) CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + H2O

(2) CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

(3) CO2 + Na2CO3 + H2O → 2NaHCO3

(4) CO2 + BaCO3↓ + H2O → Ba(HCO3)2

Nhìn vào những phản ứng trên ta có thể thấy lượng kết tủa BaCO3 cực đại từ bỏ khi kết thúc (1) đến khi chấm dứt (3).

+ Xét trên điểm chấm dứt (1):

(1) CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + H2O

=> nCO2 = nBa(OH)2 = 0,05 mol

+ Xét trên điểm ngừng (3):

(1) CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + H2O

(2) CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

(3) CO2 + Na2CO3 + H2O → 2NaHCO3

=> nCO2 = nBa(OH)2 + 0,5nNaOH + nNa2CO3 mà nNa2CO3 = 0,5nNaOH

=> nCO2 = nBa(OH)2 + nNaOH = 0,05 + 0,08 = 0,13 mol

Vậy 0,05 ≤ nCO2 ≤ 0,13 hay 1,12 ≤ VCO2 ≤ 2,912

Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 12 : đến 5,6 lít CO2 (đktc) hấp thụ trọn vẹn trong dung dịch chứa 0,18 mol Ca(OH)2. Trọng lượng kết tủa thu được là:

A 18 gam B 11 gam C 16 gam D 14 gam

Đáp án: B


Lời giải đưa ra tiết:

Phương pháp : Bài toán CO2 + dung dịch kiềm; bảo toàn năng lượng điện tích, bảo toàn nguyên tố

Công thức giải nhanh :

+) TH1 : nOH ≥ 2.nCO2 => OH- dư

=>nCO3 = nCO2

+) TH2 : nCO22 => xuất hiện 2 muối hạt CO32- và HCO3-

=>nCO3 = nOH – nCO2

+) TH3 : nCO2> nOH => CO2 dư => xuất hiện muối HCO3-.

=>nHCO3 = nOH

Lời giải:

nCO2 = 0,25mol

nOH- = 0,36mol

n kết tủa = 0,36 – 0,25 = 0,11mol

m = 11g

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 13 : Tính thể tích CO2 (đktc) lớn số 1 cần cho vô 2,0 lít hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M thu được 15,76 gam kết tủa:

A 7,616 lít B 6,272 lít C 5,824 lít D 7,168 lít

Đáp án: D


Lời giải đưa ra tiết:

Phương pháp : Bài toán CO2 + hỗn hợp kiềm; bảo toàn năng lượng điện tích, bảo toàn nguyên tố

Công thức giải nhanh :

+) TH1 : nOH ≥ 2.nCO2 => OH- dư

=>nCO3 = nCO2

+) TH2 : nCO22 => có mặt 2 muối hạt CO32- và HCO3-

=>nCO3 = nOH – nCO2

+) TH3 : nCO2> nOH => CO2 dư => hình thành muối HCO3-.

=>nHCO3 = nOH

Lời giải:

nOH- = 0,4mol

n kết tủa = 0,08mol

nCO2 max = nOH- - n kết tủa = 0,4 – 0,08 = 0,32mol

=> V = 7,168 lít

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 14 : Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH và 0,1 mol Ba(OH)2, chiếm được m gam kết tủa . Cực hiếm của m là

 

A 14,775 gam B 9,850 gam C 29,550 gam D 19,700 gam

Đáp án: D


Lời giải bỏ ra tiết:

*


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 15 : mang đến 112(ml) khí CO2(đktc) bị hấp thụ hoàn toàn bởi 200 (ml) hỗn hợp Ca(OH)2 ta chiếm được 0,1g kết tủa. độ đậm đặc mol/l của dung dịch nước vôi là:

A 0,05. B 0,5C 0,015. D 0,02.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

+) TH1 : nOH ≥ 2.nCO2 => OH- dư

=> nCO3 = nCO2

+) TH2 : nCO22 => hiện ra 2 muối bột CO32- và HCO3-

=> nCO3 = nOH- – nCO2

+) TH3 : nCO2> nOH => CO2 dư => có mặt muối HCO3-.

=> nHCO3- = nOH-


Lời giải đưa ra tiết:

n CO2 = 0,005 (mol) ; n CaCO3 =0,001 (mol)

Bảo toàn C => n Ca(HCO3)2 = (0,005 – 0,001) : 2 = 0,002 (mol)

Bảo toàn Ca => nCa(OH)2 = n CaCO3 + n Ca(HCO3)2 = 0,001 + 0,002 = 0,003 (mol) => CM = n:V = 0,015 (mol)

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 16 : Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 100(ml) dung dịch Ba(OH)2 có pH = 14 chế tạo ra thành 3,94g kết tủa. V có giá trị là:

A 0,448 lít. B 1,792 lít.C 0,75 lít. D A hoặc B.

Đáp án: D


Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án: D

Phương pháp :

+) TH1 : nOH ≥ 2.nCO2 => OH- dư

=> nCO3 = nCO2

+) TH2 : nCO22 => hình thành 2 muối hạt CO32- và HCO3-

=> nCO3 = nOH- – nCO2

+) TH3 : nCO2> nOH => CO2 dư => hình thành muối HCO3-.

=> nHCO3- = nOH-

Hướng dẫn giải:

pH = 14 => pOH = 0 => < OH−> = 100 = 1 (M)

=> cm Ba(OH)2 = 0,5

=> n­Ba(OH)2 = 0,5. 0,1 = 0,05 (mol) => nOH- = 0,1

nBaCO3 = 3,94 : 197 = 0,02 (mol) Ba(OH)2

=> xảy ra 2 trường hợp

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + H2O (1)

2CO2 + BaCO3 + H2O → Ba(HCO3)2 (2)

+) TH1 : OH- dư chỉ xảy ra phản ứng (1)

=> nCO2 = nCO3 = 0,02mol => V = 0,448 lít

+) TH2 : kết tủa bị hòa tan 1 phần xảy ra cả phản bội ứng (1) và (2)

=> nCO3 = nOH- – nCO2 => nCO2 = 0,1 – 0,02 = 0,08mol

=> V = 1,792 lít


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 17 : đến 7,84 lít khí CO2 (đktc) tác dụng với 250 ml hỗn hợp KOH 2M sau phản bội ứng, cô cạn dung dịch thu được tồng khối lượng sản phẩm rắn là:

A 40,7 gam B 38,24 gam C 26 gam D  34,5gam

Đáp án: D


Lời giải chi tiết:

nKOH = 0,5 mol

nCO2 = 0,35 mol

nOH- / nCO2 = 0,5/0,35 = 10/7

=> sinh sản 2 muối

Tuy nhiên lúc cô cạn dung dịch thì muối bột KHCO3 bị nhiệt phân thành K2CO3

Bảo toàn K => nK2CO3 = 0,25 mol

m = 34,5g

Đáp án D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 18 : khi sục từ từ đến dư CO2 vào hỗn hợp hỗn hợp bao gồm a mol NaOH với b mol Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm được trình diễn trên thiết bị thị sau:

Tỉ lệ a : b là:

*

A 4 : 5.

 B 5 : 4.

C 2 : 3. D 4 : 3.

Đáp án: A


Lời giải bỏ ra tiết:

nCaCO3 max = nCa(OH)2 = b = 0,5 mol

nCO2 max = nNaHCO3 + 2nCa(HCO3)2

=> nNaHCO3 = nNaOH = a = 0,4 mol

=> a : b = 0,4 : 0,5 = 4 : 5

Đáp án A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 19 : Sục 13,44 lít CO2 (đktc) vào 200 ml hỗn hợp X gồm Ba(OH)2 1,5M và NaOH 1M. Sau bội nghịch ứng thu được dung dịch Y. đến dung dịch Y tác dụng với 200 ml dung dịch tất cả hổn hợp BaCl2 1,2M cùng KOH 1,5M nhận được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là

A 66,98 B 39,4 C 47,28 D 59,1

Đáp án: D


Lời giải chi tiết:

nCO2 = 0,6 mol; nOH- = 2nBa(OH)2 + nNaOH = 0,8 mol; nBa2+ = nBa(OH)2 = 0,3 mol

- Khi đến 0,6 mol CO2 công dụng với hỗn hợp X (0,8 mol OH- với 0,3 mol Ba2+):

Ta thấy: 1 OH-/nCO2 = 0,8/0,6 = 1,33 tạo CO32- cùng HCO3-

Đặt nCO32- = x và nHCO3- = y (mol)

+ BTNT "C": nCO2 = x + y = 0,6

+ nOH- = 2nCO32- + nHCO3- => 2x + y = 0,8

Giải hệ được x = 0,2 cùng y = 0,4

Ta thấy: nBa2+ > nCO32-  => CO32- phản bội ứng hết, Ba2+ dư

Ba2+ + CO32- → BaCO3

0,2 dư 0,1 ← 0,2

Vậy dung dịch Y chiếm được gồm: Na+ (0,2 mol); Ba2+ (0,1 mol) cùng HCO3- (0,4 mol)

- Khi mang đến dung dịch Y tác dụng với dung dịch chứa 0,24 mol BaCl2 cùng 0,3 mol KOH:

HCO3- + OH- → CO32- + H2O

Bđ: 0,4 0,3

Pư: 0,3 ← 0,3 → 0,3

Ba2+ + CO32- → BaCO3

Bđ: 0,34 0,3

Pư: 0,3 ← 0,3 → 0,3

=> m kết tủa = mBaCO3 = 0,3.197 = 59,1 gam

Đáp án D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi trăng tròn : Tính thể tích CO2 (đktc) lớn nhất cần bỏ vô 2,0 lít dung dịch Ba(OH)2 0,1M chiếm được 15,76 gam kết tủa:

A

7,616 lít

B

6,272 lít

C

5,824 lít

D

7,168 lít


Đáp án: D


Lời giải bỏ ra tiết:

nOH- = 0,4mol

n kết tủa = 0,08mol

nCO2 max = nOH- - n kết tủa = 0,4 – 0,08 = 0,32mol

nCO2 min = n kết tủa = 0,08 mol

=> V = 7,168 lít

Đáp án D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 21 : Khi mang đến 3,36 lít CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch đựng NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,5M. Trọng lượng kết tủa chiếm được sau bội phản ứng là:

A

19,7 gam

B

9,85 gam

C

3,94 gam

D

17,73 gam


Đáp án: D


Lời giải chi tiết:

nCO2 = 0,15mol

nOH- = 0,24mol

nBa2+ = 0,1mol

nCO32- = nOH- - nCO2 = 0,09 mol

nBaCO3 = nCO32- = 0,09 mol

=> m = 17,73g

Đáp án D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 22 : đến 11,2 lít CO2 (đktc) hấp thụ hết trong dung dịch chứa a mol Ca(OH)2 cùng 0,2 mol NaOH. Khẳng định giá trị của a để sau phản ứng chiếm được 10 gam kết tủa:

A

0,30

B

0,15

C

0,20

D 0,10

Đáp án: C


Lời giải đưa ra tiết:

nCO2 = 0,5 mol

n kết tủa = 0,1mol

TH1: nCa2+ = n kết tủa = 0,1 mol => a = 0,1

Thử ngược lại có nOH- = 0,4mol CO2 => vô lí

TH2: n kết tủa = 2a + 0,2 – nCO2 = 0,1 => a = 0,2mol

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 23 : Sục khí CO2 vào 100 ml hỗn hợp X đựng đồng thời Ba(OH)2 0,5M với NaOH 0,8M. Xác minh thể tích khí CO2 (đktc) để khi chiếu vào dung dịch X thu được kết tủa rất đại:

A

1,12 lít B

1,12 lít C

1,68 lít D

1,12 lít

Đáp án: C


Lời giải bỏ ra tiết:

nOH- = 0,18mol

nBa2+ = 0,05mol

TH1: nCO2 = nCO32- = nBa2+ = 0,05mol => V = 1,12 lít

TH2: nCO2 = nOH- - n kết tủa = nOH- - nBa2+ = 0,18 – 0,05 = 0,13mol => V = 2,912 lít

Đáp án D


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 24 : kêt nạp hết V (lít) khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH 1,5M. Cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng nhận được 14,6 gam hóa học rắn khan. Tính V:

A

2,24 lít

B

3,36 lít

C

4,48 lít

D 6,72 lít

Đáp án: A


Lời giải đưa ra tiết:

Cách 1:

nNaOH = 0,3 mol

- hóa học rắn chỉ tất cả Na2CO3

Bảo toàn na => nNa2CO3 = ½ nNaOH = 0,15 mol => m chất rắn = 15,9g > 14,6

- chất rắn có Na2CO3 và NaOH

106x + 40y = 14,6 cùng 2x + y = 0,3

=> x = 0,1 cùng y = 0,1

Bảo toàn C => nCO2 = nNa2CO3 = 0,1 mol

Cách 2:

m anion = 14,6 – 0,3 . 23 = 7,7g

Qui thay đổi CO32- thành anion bao gồm X- có MX- = 30

M anion = 7,7 : 0,3 = 77/3

=> tất cả hổn hợp anion gồm X- và OH-

Áp dụng qui tắc đường chéo cánh => nX- = 0,2 cùng nOH- = 0,1

=> nCO32- = 0,1 mol

=> nCO2 = 0,1 mol

Đáp án A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 25 : Hấp thụ trọn vẹn V lít CO2 vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 25 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm buổi tối thiểu 200ml dung dịch NaOH 1M vào X, thì được lượng kết tủa béo nhất. Tính V

A

10,08

B

14,56

C 7,84 D 12,32

Đáp án: B


Lời giải bỏ ra tiết:

Chú ý lượng NaOH về tối thiểu => có mặt muối NaHCO3, ví như lượng NaOH tối đa hiện ra muối Na2CO3

Ca(HCO3)2 + NaOH → CaCO3↓ + NaHCO3 + H2O

0,2 → 0,2

nCaCO3 = 0,25mol

Bảo toàn C => nCO2 = 2nCa(HCO3)2 + nCaCO3 = 0,2 . 2 + 0,25 = 0,65mol

=> V = 14,56 lít

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 26 : Dẫn V lít CO2 (đktc) vào bình chứa dd Ca(OH)2 thu được ag kết tủa Khối lượng dung dịch tăng b g. Biểu thức contact giữa V cùng với a cùng b lần lượt là

A
*
B
*
C
*
D
*

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Phương pháp:

giả sử x là trọng lượng dd ban sơ thì sau phản ứng khối lượng dd là:

m’ = x + mCO2 - a (1)

khối lượng dd sau làm phản ứng tăng b g phải m’ = x + b (2)

=> x + mCO2 - a = x + b

=> mCO2 

=> V


Lời giải chi tiết:

 

Hướng dẫn giải:

 

*

giả sử x là trọng lượng dd ban sơ thì sau làm phản ứng cân nặng dd là:

m’ = x + mCO2- a (1)

khối lượng dd sau bội nghịch ứng tăng b g buộc phải m’ = x + b (2)

=> x + mCO2- a =x + b

=> mCO2 =a+ b

=>

*

Đáp án A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 27 : Hấp thụ trọn vẹn x lít CO2(đkc) vào 2 lít dd Ca(OH)2 0,01M thì chiếm được 1g kết tủa. Cực hiếm của x là

A  0,224 lít cùng 0,672 lít B 0,224 lít cùng 0,336 lít C 0,24 lít với 0,67 lít D 0,42 lít với 0,762 

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Phương pháp:

 

*

TH1: 1 làm phản ứng

nCaCO3=nCO2

 => VCO2

TH2: 2 phản bội ứng

 

=> VCO2


Lời giải đưa ra tiết:

 

Hướng dẫn giải:

*

 

*

TH1: 1 phản bội ứng

nCaCO3=nCO2=0,01 mol.

 => VCO2=x= 0,01.22,4=0,224 lít

TH2: 2 phản ứng

 (1) 

*

0,02 0,02 0,02

(2) 

*

0,01 0,01

=> VCO2= x=0,03.22,4=0,672 lít

Đáp án A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 28 : dung nạp 2,24 lít CO2 (đktc) vào 500ml lít lếu hợp tất cả NaOH 0,4M với KOH 0,4M. Cô cạn dung dịch sau bội phản ứng thu được trọng lượng muối khan là?

A 20g B 24,4g C 26g D 30g

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Phương pháp:

 

*

Khi cô cạn gửi hết thành Na2CO3 và K2CO3

Bảo toàn yếu tố K, Na:

2KOH → K2CO3

2NaOH → Na2CO3

=> m


Lời giải chi tiết:

 

Hướng dẫn giải:

 

 

*

Bảo toàn nhân tố K, Na:

2KOH -> K2CO3

0,2 0,1

2NaOH -> Na2CO3

0,2 0,1

=> m = 138.0,1+ 106.0,1=24,4 g

Đáp án B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 29 : cho 0,2688 lít CO2(đkc) hấp thụ hoàn toàn bởi 200ml dd NaOH 0,1M cùng Ca(OH)2 0,001M.Tổng cân nặng các muối thu được là

A 2,16g B 1,06g C 1,26g D 2,004g

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Phương pháp:

*
=> 2 muối bột (HCO3-: x, CO32-: y)

CO2+ OH- -> HCO3-

x x

CO2 + 2OH- -> CO32- + H2O

y 2y y

 

*

=> mmuối=

*


Lời giải chi tiết:

 

Hướng dẫn giải:

nOH-= 0,2.0,1+ 0,2.0,001.2=0,0204 mol

nCO2= 0,2688:22,4= 0,012 mol

 

*

=> 2 muối ( HCO3- : x, CO32- : y)

CO2+ OH- -> HCO3-

x x

CO2 + 2OH- -> CO32- + H2O

y 2y y

 

=> mmuối=

*

= 0,02.23+ 0,002.40+ 0,0036.61+0,0084.60=1,2636 gam

Đáp án C


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 30 : kêt nạp hết 0,1 mol CO2 vào dung dịch có chứa 0,08 mol NaOH với 0,1 mol Na2CO3, thu được dung dịch X. Nhỏ tuổi từ từ hỗn hợp HCl vào dung dịch X cho đến lúc thoát ra 0,08 mol khí CO2 thì thấy hết x mol HCl. Quý hiếm của x là

A 0,16. B 0,15. C 0,18. D 0,17.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Giả sử dung nạp CO2 vào dung dịch NaOH cùng Na2CO3 chiếm được CO32- (a mol) và HCO3- (b mol)

BTNT “C”: nCO2 + nNa2CO3 = nCO3 2- + nHCO3- => (1)

BTĐT: nNa+ = 2nCO32- + nHCO3- => (2)

Giải (1) và (2) thu được a và b

*Nhỏ rảnh rỗi HCl vào dd X (CO32- cùng HCO3-)

Thứ tự bội phản ứng:

H+ + CO32- → HCO3-

H+ + HCO3- → H2O + CO2


Lời giải bỏ ra tiết:

Giả sử dung nạp CO2 vào dung dịch NaOH cùng Na2CO3 nhận được CO32- (a mol) cùng HCO3- (b mol)

BTNT “C”: nCO2 + nNa2CO3 = nCO3 2- + nHCO3- => a + b = 0,1 + 0,1 => a + b = 0,2 (1)

BTĐT: nNa+ = 2nCO32- + nHCO3- => 2a + b = 0,08 + 2.0,1 => 2a + b = 0,28 (2)

Giải (1) cùng (2) chiếm được a = 0,08 cùng b = 0,12 mol

*Nhỏ từ từ HCl vào dd X (0,08 mol CO32- và 0,12 mol HCO3-)

Thứ tự bội phản ứng:

H+ + CO32- → HCO3-

0,08← 0,08

H+ + HCO3- → H2O + CO2

0,08 ← 0,08

=> nHCl = 0,08 + 0,08 = 0,16 mol

Đáp án A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 31 : X là hỗn hợp khí có CO2 với SO2 có tỉ khối so với H2 là 27. Dẫn 4,48 lít khí A (đktc) qua bình đựng 1 lít dung dịch NaOH 0,3M. Sau bội phản ứng cô cạn cẩn thận dung dịch thu được m gam muối khan. Quý hiếm của m là

A 12 gam. B 21 gam. C 15,6 gam. D 20 gam.

Đáp án: B


Lời giải bỏ ra tiết:

*


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 32 : Hấp thụ hoàn toàn 0,16 mol CO2 vào 2 lít hỗn hợp Ca(OH)2 0,05M nhận được kết tủa X cùng dung dịch Y. Cân nặng của dung dịch Y chuyển đổi so với dung dịch Ca(OH)2 thuở đầu như cầm cố nào?

A Tăng 3,04 gam. B giảm 3,04 gam. C Tăng 2,96 gam. D sút 2,96 gam.

Đáp án: A


Lời giải chi tiết:

*


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 33 : Hấp thụ trọn vẹn 403,2 ml CO2 (đktc) vào 200 ml hỗn hợp hỗn hợp có NaOH 0,08M cùng Ba(OH)2 0,06M thì thu được hỗn hợp X cùng kết tủa Y. đến từ trường đoản cú V ml dung dịch HCl 0,5M vào X đến khi thấy khí thoát ra thì hoàn thành lại. Cực hiếm của V là

A 20. B 12. C 44.D 32.

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Ta có:(n_OH^ - over n_CO_2 = 0,04 over 0,018 = 2,22 > 2) → Chỉ tạo muối CO32- với OH- còn dư sau bội phản ứng

 CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

Ba2+ + CO32- → BaCO3↓

Vậy dd X nhận được gồm: Na+ ; CO32- : ? (mol); OH-dư: ? (mol)

Cho nhàn V ml HCl 0,5M vào dd X cho khi ban đầu có khí thoát ra thì dứt lại sẽ xẩy ra phản ứng

H+ + OH- → H2O

H+ + CO32- → HCO3-

→ nH+ = nOH- + nCO32- = ?


Lời giải chi tiết:

nCO2(đktc) = 0,4032 : 22,4 = 0,018 (mol)

nNaOH = 0,2. 0,08 = 0,016 (mol) ; nBa(OH)2 = 0,2.0,06 = 0,012 (mol)

→ ∑ nOH- = nNaOH + 2nBa(OH)2 = 0,04 (mol)

Ta có: (n_OH^ - over n_CO_2 = 0,04 over 0,018 = 2,22 > 2) → Chỉ tạo ra muối CO32- với OH- còn dư sau phản nghịch ứng

 CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

0,018→ 0,036 →0,018 (mol)

Ba2+ + CO32- → BaCO3↓

0,012 → 0,012 (mol)

Vậy dd X nhận được gồm: Na+:0,016 (mol); CO32- :0,018-0,012 = 0,006 (mol); OH-dư: 0,04-0,036=0,004 (mol)

Cho thanh nhàn V ml HCl 0,5M vào dd X cho khi bước đầu có khí thoát ra thì hoàn thành lại sẽ xẩy ra phản ứng

H+ + OH- → H2O

H+ + CO32- → HCO3-

→ ∑ nH+ = nOH- + nCO32- = 0,004 + 0,006 = 0,01 (mol)

→ VHCl = n : centimet = 0,01: 0,5 = 0,02 (l) = 20 (ml)

Đáp án A


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 34 : Dẫn V lít khí CO2 vào trong bình đựng 1lít dung dịch Ba(OH)2 a M, thấy lộ diện x gam kết tủa trắng đun cho nóng dung dịch sau làm phản ứng thì thu nhận được y gam kết tủa trắng. Biểu thức quan hệ giữa V và x,y, thân a cùng x,y:

 

 

A
*
B
*
C
*
D
*

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Phương pháp:

Ba(HCO3)2 -> BaCO3 + CO2 +H2O

y/197 y/197

 

*

x/197 x/197 x/197

 

*

y/197 2y/197 y/197

 

*


Lời giải đưa ra tiết:

 

Hướng dẫn giải:

Ba(HCO3)2 -> BaCO3 + CO2 +H2O

y/197 y/197

 

*

x/197 x/197 x/197

 

*

y/197 2y/197 y/197

 

*

Đáp án A

 


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 35 :

*

A 2,0. B 1,5. C 5,0. D 4,0.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Sục CO2 vào hỗn hợp OH- máy tự làm phản ứng là:

CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

CO2 + CO32- + H2O → 2HCO3-

+ lúc nCO2 = 0,01 mol: nCO2 = nCO3 2- = nBa2+ => b

+ khi nCO2 = 0,06 mol:

BaCO3: 0,01 mol

NaHCO3

BT “C” => nNaHCO3 => a 


Lời giải chi tiết:

Sục CO2 vào dung dịch OH- đồ vật tự làm phản ứng là:

CO2 + 2OH- → CO32- + H2O

CO2 + CO32- + H2O → 2HCO3-

+ lúc nCO2 = 0,01 mol: nCO2 = nCO3 2- = nBa2+ => 0,5b = 0,01 => b = 0,02

+ khi nCO2 = 0,06 mol:

BaCO3: 0,01 mol

NaHCO3: 0,06-0,01 = 0,05 (BT: C) => a = 0,05/0,5 = 0,1

=> a : b = 0,1 : 0,02 = 5

Đáp án C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 36 : Sục CO2 vào dung dịch cất m gam lếu hợp tất cả Ca(OH)2 với NaOH ta quan sát hiện tượng theo vật thị hình mặt (số liệu tính theo đơn vị mol).

*
 

Giá trị của m cùng x theo lần lượt là

A 27,4 cùng 0,64 B 17,4 cùng 0,66 C 27,4 và 0,66 D 17,4 cùng 0,64

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Khi đến từ từ CO2 vào tất cả hổn hợp dd Ba(OH)2 cùng NaOH thì thiết bị tự các phản ứng xẩy ra là:

(1) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

(2) CO2 + NaOH → Na2CO3 + H2O

(3) 2CO2 + Na2CO3 + H2O → 2NaHCO3

(4) 2CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

Đoạn 1 (đồ thị đi lên): xảy ra (1)

Đoạn 2 (đồ thị nằm ngang): xẩy ra (2), (3)

Đoạn 3 (đồ thị đi xuống): xẩy ra (4)


Lời giải bỏ ra tiết:

Khi cho từ tự CO2 vào tất cả hổn hợp dd Ba(OH)2 với NaOH thì sản phẩm tự những phản ứng xẩy ra là:

(1) CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

(2) CO2 + NaOH → Na2CO3 + H2O

(3) 2CO2 + Na2CO3 + H2O → 2NaHCO3

(4) 2CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2

Đoạn 1: xẩy ra (1)

Cuối đoạn một loại sản phẩm có CaCO3 → nCa(OH)2 = nCO2 = nCaCO3 max = 0,1 = a

Đoạn 2: xảy ra (2), (3)

Cuối đoạn (2) có thành phầm là: CaCO3 (0,1) cùng NaHCO3

BTNT "C": nCO2 = nCaCO3 + nNaHCO3 → a + 0,5 = a + nNaHCO3 → nNaHCO3 = 0,5 mol

BTNT "Na" → nNaOH = 0,5 mol

m = 27,4

Đoạn 3: xảy ra (4)

Khi nCO2 = x thì các thành phầm gồm CaCO3 (0,06), Ca(HCO3)2 (0,1 - 0,06 = 0,04) với NaHCO3 (0,5)

BTNT "C" → nCO2 = nCaCO3 + 2nCa(HCO3)2 + nNaHCO3 → x = 0,64

Đáp án A


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 37 : Dẫn V lít khí CO2 đktc vào 200 ml dung dịch chứa đồng thời NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M. Giá bán trị lớn nhất của V nhằm thu được 15,76 gam kết tủa là

A 1,792 lít B 7,168 lít C 8,512 lít D 5,6 lít

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Để lượng V là lớn nhất thì kết tủa phải tạo lập tối đa rồi tan buộc phải phản ứng tạo thành thành BaCO3; NaHCO3; Ba(HCO3)2

Từ khối lượng kết tủa → nBaCO3

BTNT "Na" → nNaHCO3 = nNaOH

BTNT "Ba" → nBa(HCO3)2 = nBa(OH)2 - nBaCO3

Bảo toàn C → nCO2 = nBaCO3 + nNaHCO3 + 2.nBa(HCO3)2


Lời giải đưa ra tiết:

Để lượng V là lớn nhất thì kết tủa phải tạo lập tối đa rồi tan đề xuất phản ứng tạo nên thành BaCO3; NaHCO3; Ba(HCO3)2

nBaCO3 = 15,76/197 = 0,08 mol

nNaHCO3 = nNaOH = 0,2 mol (BT: Na)

nBa(HCO3)2 = nBa(OH)2 - nBaCO3 = 0,1 - 0,08 = 0,02 mol (BT: Ba)

Bảo toàn C → nCO2 = nBaCO3 + nNaHCO3 + 2.nBa(HCO3)2 = 0,08 + 0,2 + 2.0,02 = 0,32 mol

→ V = 0,32.22,4 = 7,168 lít

Đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 38 : Dẫn 5,6 lít khí CO2 (đktc) vào 150 gam dung dịch Ca(OH)2 7,4%. Tính mật độ % hóa học tan trong dung dịch sau phản ứng.


Phương pháp giải:

- Tính số mol CO2 với Ca(OH)2

- Xét tỷ lệ (frac2n_Ca(OH)_2n_CO_2)và kết luận muối sinh ra

- Viết PTHH, đặt ẩn

- Lập phương trình số mol CO2 (*)

- Lập phương trình số mol Ca(OH)2 (**)

- trường đoản cú (*) và (**) tìm thấy số mol từng muối

- Tính cân nặng dung dịch sau bội nghịch ứng

- Tính nồng độ xác suất muối tan trong dung dịch.


Lời giải chi tiết:

(n_CO_2 = frac5,622,4 = 0,25,,mol)

(m_Ca(OH)_2 = frac150.7,4\% 100\% = 11,1,,gam o n_Ca(OH)_2 = frac11,174 = 0,15,,mol)

( o n_OH^ - = 2n_Ca(OH)_2 = 2.0,15 = 0,3,,mol)

Ta có: (1 2 vào phương trình (1) và (2) thứu tự là x và y

→ x + y = 0,15 (*)

Theo phương trình (1) và (2) ta có số mol CO2 thứu tự là 2x với y mol

→ 2x + y = 0,25 (**)

Từ (*) với (**) → x = 0,1 và y = 0,05

Ta có: mdd spu = (m_CO_2 + m_dd,,Ca(OH)_2 - m_CaC mO_3 = 0,25.44 + 150 - 0,05.100 = 156,,gam)

( o C\% _Ca(HCO_3)_2 = frac0,1.162156.100\% = 10,38\% )


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 39 : Hãy xác minh các sản phẩm thu được lúc dẫn 4,48 lít (đktc) khí CO2 vào 427,5 gam dung dịch Ba(OH)2 6 %. Viết phương trình hóa học của những phản ứng sẽ xảy ra.


Phương pháp giải:

Xét tỷ lệ (T = fracn_OH^ - n_CO_2)

+ giả dụ T 2 dư

+ nếu như T = 1 → chế tác thành muối bột (HCO_3^ - )

+ nếu 1 2 → chế tạo ra thành muối hạt (CO_3^2 - )và OH- dư


Lời giải chi tiết:

(n_CO_2 = frac4,4822,4 = 0,2,,mol)

(m_Ba(OH)_2 = frac427,5.6\% 100\% = 25,65,,gam o n_Ba(OH)_2 = frac25,65171 = 0,15,,mol)

( o n_OH^ - = 2n_Ba(OH)_2 = 2.0,15 = 0,3,,mol)

Vì (1
Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 40 : Hấp thụ trọn vẹn 8,96 lít CO2 (đktc) vào V ml dung dịch chứa NaOH 2,75M và K2CO3 1M. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng ở nhiệt độ thường thu được 64,5g hóa học rắn khan bao gồm 4 muối. Quý hiếm của V là

A 150. B 180. C 140. D 200.

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Bài toán CO2 + dung dịch kiềm; bảo toàn điện tích, bảo toàn nguyên tố

Công thức giải nhanh :

+) TH1 : nOH ≥ 2.nCO2 => OH- dư

=>nCO3 = nCO2

+) TH2 : nCO22 => ra đời 2 muối bột CO32- cùng HCO3-

=>nCO3 = nOH – nCO2

+) TH3 : nCO2> nOH => CO2 dư => ra đời muối HCO3-.

Xem thêm: Nội Dung Quy Luật Phân Li Độc Lập, Quy Luật Phân Li Độc Lập Hay, Chi Tiết

=>nHCO3 = nOH


Lời giải bỏ ra tiết:

Vì làm phản ứng sinh sản 4 muối hạt => bao gồm tạo x mol CO32- với y mol HCO3-

=> mrắn = mNa + mK + mCO3 + mHCO3 => 64,5 = 23.2,75v + 2.39v + 60x + 61y

Bảo toàn điện tích : nNa+ + nK+ = nHCO3- + nCO3(2-):2 => 2,75v + 2v = 2x + y

Bảo toàn C : nCO2 + nK2CO3 = x + y = 0,4 + v

Giải hệ phương trình 3 ẩn ta có : v = 0,2 lit = 200 ml

Đáp án D


Đáp án - giải mã

40 bài bác tập về muối hạt cacbonat có giải mã

40 bài tập về muối hạt cacbonat rất đầy đủ các dạng trường đoản cú dễ cho khó, từ bỏ luận và trắc nghiệm tất cả đáp án và giải mã chi tiết


Xem cụ thể
30 bài tập khử oxit sắt kẽm kim loại bằng CO, H2 có giải thuật

30 bài xích tập khử oxit sắt kẽm kim loại bằng CO, H2 tương đối đầy đủ các dạng từ dễ đến khó, cả tự luận cùng trắc nghiệm bao gồm đáp án và giải thuật chi tiết


Xem cụ thể
40 câu hỏi lý thuyết về hợp chất của cacbon có giải thuật (phần 2)

40 thắc mắc lý thuyết về hợp hóa học của cacbon vừa đủ các dạng từ bỏ dễ mang lại khó, tự luận với trắc nghiệm tất cả đáp án cùng lời giải cụ thể (phần 2)


Xem chi tiết
40 bài xích tập kim chỉ nan về hợp chất của cacbon có giải thuật (phần 1)

40 bài xích tập kim chỉ nan về hợp chất của cacbon không hề thiếu các dạng tự dễ cho khó, trắc nghiệm với tự luận bao gồm đáp án cùng lời giải cụ thể (phần 1)


Xem cụ thể
20 câu hỏi lý thuyết về đặc điểm hóa học của cacbon có giải thuật (phần 2)

20 câu hỏi lý thuyết về tính chất hóa học tập của cacbon đầy đủ các dạng từ dễ mang lại khó, trường đoản cú luận và trắc nghiệm bao gồm đáp án với lời giải chi tiết (phần 2)


Xem cụ thể
20 thắc mắc lý thuyết về đặc điểm của cacbon có giải thuật (phần 1)

20 câu hỏi lý thuyết về đặc thù của cacbon có đáp án cùng lời giải cụ thể (phần 1)


Xem cụ thể
*
*
*
*
*
*
*
*


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hutgiammo.com


gởi góp ý Hủy quăng quật

Liên hệ | chế độ

Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hutgiammo.com gởi các thông tin đến các bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.