Below are sample sentences containing the word "apathy" from the English - Vietnamese Dictionary. We can refer to these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "apathy", or refer to lớn the context using the word "apathy" in the English - Vietnamese Dictionary.

Bạn đang xem: Apathy là gì


1. Apathy—“We’ve Given Up”

thờ ơ —“Đành bỏ cuộc”

2. Did he slump into apathy?

Lòng nồng hậu của ông gồm trở bắt buộc nguội lạnh không?

3. • when facing apathy or opposition?

• khi gặp gỡ sự ghẻ lạnh hoặc phòng đối?

4. We must dissent from the apathy.

bọn họ phải thải trừ sự biệt lập.

5. How do You React to Apathy?

chúng ta phản ứng cụ nào trước sự việc lãnh đạm?

6. But that"s not apathy; that"s intentional exclusion.

cơ mà đó ko phải là sự việc lãnh đạm; đó là việc ngăn chặn gồm chủ tâm.

7. What we are seeing is pure apathy.

đa số gì bọn họ đang thấy là sự thờ ơ thuần túy.

8. Obstacles such as persecution & apathy will not deter us.

phần lớn trở ngại ngùng như sự bắt bớ với thờ ơ ko làm bọn họ chùn bước.

9. Trust in God When Facing Apathy và Opposition

tin cậy Đức Chúa Trời khi đối phó với sự lãnh đạm và phòng đối

10. 18 min: “How do You React lớn Apathy?”

18 phút: “Bạn bội phản ứng nuốm nào trước việc lãnh đạm?”

11. Apathy represents a challenge, but it need not mean a defeat.

Sự bái ơ chỉ dẫn một demo thách, cơ mà không tuyệt nhất thiết là một trong điều phòng trở.

12. All too often, though, retirement results in apathy, boredom, & premature aging.

mặc dù vậy, bài toán nghỉ hưu thường xuyên dẫn tới sự lãnh đạm, buồn phiền và già trước tuổi.

13. 2 This slide toward apathy is not surprising to lớn students of the Bible.

2 Xu hướng lạnh nhạt này không có gì đáng ngạc nhiên so với những fan học khiếp Thánh.

14. 1 Apathy is a lack of feeling or emotion, an absence of interest or concern.

1 lạnh lùng là thiếu cảm tình hoặc cảm xúc, không có sự để ý hoặc quan tâm.

15. Although aggressiveness can still be present, extreme apathy & exhaustion are much more common symptoms.

tuy vậy sự hung hăng còn xuất hiện, nhưng lại sự thờ ơ và kiệt sức trọn vẹn vẫn biểu hiện nhiều hơn.

16. The first level, the weakest màn chơi of civil response against violence, is denial and apathy.

mức 1, bội nghịch ứng vơi nhất là không đồng ý và lãnh đạm.

17. The opposite attitude —apathy or indifference— would indicate a lack of loving concern. —Proverbs 17:17.

Ngược lại, thái độ hững hờ hoặc lãnh đạm là tín hiệu của câu hỏi thiếu quan liêu tâm.—Châm-ngôn 17:17.

18. I don"t think I can continue lớn live in a place... That embraces, nurtures apathy as if it was a virtue.

Tôi không nghĩ là tôi còn tiếp tục sống được tại một nơi... Khuyến khích, giáo dục và đào tạo tính lạnh lùng cứ như thể nó là một đức tính.

19. If so, our priorities have been turned upside down by the spiritual apathy and undisciplined appetites so common in our day.

trường hợp có, thì những ưu tiên của chúng ta đã bị đảo lộn vày sự lạnh lùng về phần nằm trong linh và hầu như ham mong muốn vô kỷ cách thức quá thông dụng trong thời kỳ bọn chúng ta.

20. They may be blinded by avarice, numbed by apathy, paralyzed by indecision, bogged down by routine, or gripped by fear of losing prestige.

Họ hoàn toàn có thể mù quáng bởi vì tính hám lợi, vô cảm do tính bái ơ, lưỡng lự vì thiếu quyết đoán, ngập đầu vào những công việc thường ngày, hoặc bị kiềm kẹp vào nỗi sợ mất uy tín.

21. Borrow delighted lớn get into conversations about the Bible with people in the rural communities of Portugal, but within a short time, the religious apathy & indifference he encountered there prompted him to cross over to lớn Spain.

Xem thêm: Tài Liệu Môn Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật Cơ Bản, Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật Pdf

Ông Borrow vui thích luận bàn Kinh Thánh cùng với các cộng đồng dân quê ở người tình Đào Nha, tuy thế chỉ trong thời gian ngắn, sự hờ hững và hờ hững của họ so với tôn giáo khiến ông trải qua xứ Tây Ban Nha.